GRA 6284 Finansiell og politisk risiko i internasjonal handel

GRA 6284 Finansiell og politisk risiko i internasjonal handel

Kurskode: 
GRA 6284
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Dagfinn Rime
Marit Sjøvaag
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Global integrasjon er en trend som har økt i styrke siden slutten av andre verdenskrig. Internasjonal handel og kapitalflyt tiltar, og få om noen sektorer er uberørt av denne trenden. Studenter trenger derfor kunnskap om både politisk og finansiell risiko forbundet med internasjonal business.

Dette kurset omhandler

1. den intellektuelle begrunnelsen for regulering av markeder ('hvorfor regulering') og hvordan dagens reguleringsregime ser ut, juridisk og institusjonelt

2. effektene av eksisterende regulering inkludert implementeringsutfordringer, og distribusjonseffekter ('usikkerhet')

3. hvordan slik usikkerhet er risiko for selskaper, og hvordan man som organisasjon eller selskap kan møte dem.

Kurset vil fokusere på tre typer utfordringer som er spesielt viktige i dagens globale økonomi:

- Internasjonal handel og de viktigste internasjonale reguleringsinstitusjonene

- Valutakurser og valutasvingninger

- Bærekraft

Disse utfordringene er risiki for alle selskaper som opererer over landegrenser og er derfor et godt utgangspunkt for å utarbeide og implementere en risikostyringsstrategi. Temaene vil også gi studentene en introduksjon til noen av samtidens viktigste utfordringer som ikke er dekket i programmets andre kurs.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs vil studenten:

- ha verktøy for å bedre forstå dagens komplekse globale politiske økonomi

- forstå vansker forbundet med internasjonalt samarbeid og kollektiv handling

- kunne analysere og reagere på utviklingen av regulatoriske rammer med innvirkning på internasjonal handel

- forstå risiko forbundet med operasjonelle (for eksempel valutasvingninger) og sosiale (for eksempel behovet for dekarbonisering) faktorer.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs vil studenten:

- kunne utvikle risikostyringsstrategier for selskaper med internasjonal økonomisk aktivitet, gitt eksisterende markeds- og juridiske strukturer, internasjonal utvikling, politiske trender, og behov for økonomisk lønnsomhet

Generell kompetanse

Kurset gir studenten mulighet til å reflektere kritisk og konstruktivt rundt behov for lønnsomhet og bærekraft, gitt eksisterende usikkerhet og tilhørende risikobilde.

Kursets innhold

Internasjonal handel og institusjoner:

Kurset gir en introduksjon til komparative fortrinn, stordriftsfordeler og markedsmakt som kilde til internasjonal handel, og en ikke-formell introduksjon til internasjonal handelsteori.

Vi diskuterer rollen til og den historiske bakgrunnen for flere handelsinstitusjoner og -regimer, inkludert internasjonale konvensjoner og handelsrett, bi- og multilaterale handelsavtaler, og WTO.

Valutamarkeder:

Beslutningstakere i firmaer som opererer over landegrensene har behov for å forstå konsekvensene av valutakursendringer, renteforskjeller og prisfluktuasjoner for firmaets cashflow. Kursets finansdel har to hoveddeler som støtter dette.

Bærekraft:

Bærekraftsutfordringen vil være førende for framtidig økonomisk aktivitet. I denne delen av kurset ser vi på bakgrunnen for FNs bærekraftsmål og reflekterer rundt hvordan de utgjør både muligheter og trusler. Vi vil diskutere hvordan natur og miljø spiller sammen med både den sosiale og den økonomiske sfæren og hvordan bærekraftsmålene kan bidra til å se dem i sammenheng. Vi vil se på hvordan ulike sektorer forholder seg til utfordringen, for eksempel ved 'green banking' og 'utslippsfri byggsektor'. Vi vil også analysere bærekraft på selskapsnivå, inkludert vansker med effektiv implementering.

Vår tilnærming til bærekraft gjør det nødvendig å inkludere disksjoner om rettferdig fordeling både mellom land, folk, og generasjoner.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studenten vil måtte arbeide både individuelt og sammen med andre. Kurset vil inneholde gruppeoppgaver med tilhørende klassepresentasjoner.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62841
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei4 Uke(r)Gruppe (2 - 4)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-4)
Varighet:4 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode: GRA 62841
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Selvstudium85Time(r)
Undervisning36Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver9Time(r)
Innlevering(er)30Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:85 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:9 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
160

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer