GRA 6285 Kapitalmarkedsfinansiering

GRA 6285 Kapitalmarkedsfinansiering

Kurskode: 
GRA 6285
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Espen Henriksen
Morten Kinander
Kursnavn på engelsk: 
Capital-Markets Financing
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Alle selskaper trenger finansiering for å begynne og å opprettholde virksomheten. De må med andre ord kunne reise kapital. I tillegg til å skaffe kapital gjennom drift og banklån, er kapitalmarkedene en særdeles viktig finansieringskilde. Dette kurset gir en introduksjon til de grunnleggende rettsreglene og økonomiske prinsippene for finansiering når selskapene beveger seg inn på kapitalmarkedene, enten ved aksje- og obligasjonsemisjoner eller ved børsnoteringer.

Studentene vil gjennom dette kurset forstå de sentrale og viktige kapitalmarkedsreglene og -pliktene som gjelder for investorer og utstedere/selskaper, samt de finansøkonomiske prinsippene som ligger til grunn for disse reglene. Mer konkret vil studentene være i stand til å identifisere og vurdere de grunnleggende utfordringene som møter ulike grupper og institusjoner som opptrer på kapitalmarkedene. Det er også forventet at studentene skal kunne vurdere og ta stilling til komplekse spørsmål om finansieringsformer, hvor finansielle faktorer som kost, risiko, tid, selskapsstørrelse, markedssegment, etc, evalueres opp mot rettsreglene som gjelder for de ulike områdene.

En viktig del av kurset vil også bestå i å håndtere innsideinformasjon og andre basale markedsatferdsregler, som informasjonsplikter og markedsmanipulasjonsforbud. Siden all kapitalmarkedsrett er internasjonal etter sin art, vil studentene også bli godt kjent med EU/EØS-retten og EØS-rettslig metode, og gjennom det være i stand til å kommunisere på like fot med representanter for utstedere og investorer i hele EU/EØS-området.

 

Kunnskapsmål

Kandidaten vil:

 • ha avansert kunnskap innen feltet for finansiering og særlig innsikt i krysningen mellom jus og finans når selskaper søker finansiering
 • forstå den samfunnsmessige betydning av kapitalmarkedene

 

Ferdighetsmål

Kandidaten vil

 • kunne analysere og kritisk behandle ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere rettslige argumenter med en solid forankring i både jus og finans
 • kunne forstå eksisterende teorier, metoder og fortolkninger i skjæringspunktet mellom de finansielle og de juridiske sidene ved selskapers finansiering, og kan arbeide uavhengig for å takle praktiske utfordringer
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • vil kunne anvende sin kunnskap og ferdigheter på nye områder i skjæringspunktet mellom selskapsrett og selskapers finansieringsspørsmål og utføre avanserte oppdrag og prosjekter
 • vil kunne kommunisere uavhengig på et høyt nivå med både advokater og finansielle rådgivere
 • vil kunne ta stilling til eventuelle etiske avveininger
Kursets innhold

1. Overblikk over ulike finansieringsvalg og -former Når, hvorfor og hvordan?

 • Hovedforskjellen mellom egenkapitals- og gjeldsfinansiering: Aksjeeier vs kreditor
 • Langsiktig finansiering
 • Børsnotering
 • Fortrinnsrettsemisjoner, offentlige emisjoner og rettete emisjoner
 • Bank og obligasjonsgjeld
 • Case: Børsnotering eller rettet emisjon

2. Egenskapitalsfinansering

 • Verdsettelse av aksjer
 • Skaffe egenkapital
 • Kapitalmarkeder og risikopremier
 • Rettete emisjoner vs fortrinnsrettsemisjoner
 • Like-behandling og utvanningsbeskyttelse
 • Prospektkrav
 • Prosess/registrering/notering/varighet
 • Environmental, social and governance (ESG) faktorer

3. Gjeldsfinansiering. Valg av transaksjonsform. Bank vs obligasjonsfinansiering

 • Verdsettelse av obligasjoner
 • Typer obligasjonslån; standard, konvertible, covered bonds, warrants, etc
 • Grønne obligasjoner
 • Låneavtaler, vilkår og betingelser, covenanter
 • Institusjonene: obligasjonseiermøter, Tillitsmannens funksjon, etc

4. Børsintroduksjoner og emisjoner

 • Bakgrunn: Hovedhensyn og begrunnelser
 • Betingelser: Spredning, markedsverdi, offentlig/allmenn interesse
 • Due diligence
 • Prospekt
 • Prosess/varighet
 • Dilemmaer ved børsintroduksjoner

5. Leasing

 • Grunnleggende om leasing
 • Grunner for leasing
 • Regnskap, skatt og rettslige konsekvenser av leasing

6. Opsjoner

 • Grunnleggende om opsjoner
 • Den binomiale opsjonsprisingsmodellen
 • Black-Scholes opsjonsprisingsmodell
 • Anvendelser av opsjonsprising
 • Realopsjoner
   

7. Markedsmisbruk

 • Prisdannelse og betydningen av sekundærmarkeder
 • Begrepet innsideinformasjon
 • Innsidehandel
 • Periodiske og episodiske informasjonsplikter
 • Markedssonderinger
 • Tilbakekjøp og kursstabilisering/green shoe opsjoner
 • Markedsmanipulasjon

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil undervises gjennom forelesninger, diskusjoner og oppgaver. Det vil også undervises gjennom blended learning, ved diskusjoner om aktuelle nyheterssaker og lignende.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen. 

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
50
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Lærebok: Erling Christiansen og Bjarne Rogdaberg (red) Materialsamling i børs- og verdipapirrett
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA 62851
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
50
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Eksamenskode: 
GRA 62852
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Forberedelse til undervisning
12 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
170 Time(r)
Undervisning
72 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
320

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.