Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

VHL 3549 Butikkledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3549 Butikkledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3549
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Kursnavn på engelsk: 
Retail Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset er faset ut og det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2020 og siste gang våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er målrettet for studenter innenfor markedsførings- og økonomirelaterte fagområder som ønsker innsikt og forståelse i sentrale områder innenfor varehandelsledelse.

Temaene i kurset er bygget opp rundt en helhet som omfatter sentrale områder innenfor etablering, organisering og drift av en butikk.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg en grunnleggende begrepskunnskap, -innsikt og -forståelse innenfor områder knyttet til etablering, organisering og drift av en butikk, herunder:

 • Forbrukeratferd og markedssegmentering i varehandelen.
 • Formålet med virksomheten (visjon og forretningsidé)
 • Strategiske analyser
 • Kundens sortiments- og prisopplevelse
 • Forhold med betydning for detaljistens lokalisering
 • Organisering og kompetansebehov
 • Betydningen av kompetente og motiverte medarbeidere
 • Kundeservice og personlig salg
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Analyse av og tiltak mot svinn
 • Økonomiske nøkkeltall og tilhørende beregninger (kort innføring)
Ferdighetsmål
 • Kunne foreta en strategisk analyse for en gitt detaljhandelsvirksomhet
 • Kunne diskutere valg av aktuelle markedsstrategier
 • Kunne strategisk og operativt delta i planlegging og realisering av aktuelle butikkonsepter med vekt på:
  • Valgt profil
  • Sortimentsopplevelsen
  • Prisopplevelsen
  • Valg av lokalisering og lokaliseringsopplevelsen
 • Kunne strategisk og operativt bidra i beslutninger knyttet til:
  • Organisering og personalplanlegging
   • Nødvendig kompetanse og motivasjon
   • Programmer for kundeservice og utøvelse av personlig salg i butikk
 • Beherske en helhetlig beslutningsramme for bruk av butikken som markedsføringsmedium, samt kunne utnytte dette strategisk og i butikkens daglige drift
 • Kunne strategisk og operativt bidra i arbeid tilknyttet kostnads og svinnkontroll.
Generell kompetanse
 • Kandidaten skal etter kurset se betydningen av tverrfaglighet og helhet i fagområdet.
 • Oppmuntre til refleksjon rundt betydningen av analyse før og etter tiltak for ulike sider ved butikkens strategi og drift
 • Øke bevisstheten for betydningen av at butikken består av mennesker, varer og teknologi i et samspill
 • Se betydningen av at det skapes harmoni, mental likevekt og økonomisk trygghet for ledelse, medarbeidere og detaljistens kunder
Kursets innhold
 • Detaljhandelen, detaljistbransjer, profiler, formater, eierstrukturer og kjeder
 • Forbrukeratferd og markedssegmentering med vekt på informasjonsbasert relasjonsbygging med kunden
 • Markedsstrategi og strategisk analyse
 • Sortimentsopplevelsen
 • Prisopplevelsen
 • Lokaliseringsbeslutninger ut fra kjøpssituasjoner og faktabaserte beslutningssystemer
 • Detaljistens organisering og personalplanlegging
 • Butikkmedarbeiderens kompetanse og motivasjon
 • Detaljistens kundeservice
 • Personlig salg i detaljhandelen
 • Butikkutforming og butikken som markedsføringsmedium
 • Økonomiske nøkkeltall (kort innføring)
 • Svinnanalyse og -tiltak
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning, individuelle oppgaver, gruppearbeid og individuell/felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien diskuteres i en praktisk sammenheng og med f.eks. besøk fra aktører innen bransjen.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kurs innen markedsføring og bedriftsøkonomi.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Måned(er)
Eksamenskode: 
VHL 35492
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
VHL 35493
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
34 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
65 Time(r)
Oppgaveløsning og gruppearbeid
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.