Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SPÅ 2931
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gillian Warner-Søderholm
Kursnavn på engelsk: 
Business communication in Spanish - Written - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i International Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester. Siste mulighet for kontinusjon er våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et innføringskurs i skriftlig spansk for næringslivet. Det legger vekt på kommersielt språk og særtrekk ved spanskspråklige lands kultur som norske aktører i disse landene bør ha kunnskaper om.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål

Studentene skal:

 • tilegne seg en oversikt over hovedtrekkene i spanskspråklige lands historie og samfunnsforhold
 • bli kjent med kultur og reaksjonsmønstre i spanskspråklige land, med spesiell vinkling mot nærings- og arbeidsliv
 • lære grunnleggende fagterminologi og korrekt stilnivå for skriftlig kommunikasjon i næringslivet
 • utvikle et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene
   
Ferdighetsmål

Studentene skal utvikle ferdigheter i spansk slik at de skal kunne

 • forstå enklere næringslivsrelaterte tekster og artikler om kulturelle forhold på spansk
 • produsere tilsvarende tekster på spansk; notater, sammendrag, brev, mailer og korte essays
Holdningsmål

Kurset vil bidra til at studentene skal

 • utvikle økt forståelse for kulturelle ulikheter og deres betydning i næringslivssammenheng
 • erkjenne den betydning fagspråk og korrekt stilnivå har i skriftlig forretningskommunikasjon
Kursets innhold

Bakgrunnskunnskap
- innføring i spanskspråklige lands historie og samfunnsforhold

Kulturforståelse
- perspektiver på identitet, kultur og samfunn i Norge og målspråklandene

Fagspråk
- elementær terminologi for næringslivet og for sammenligning av kulturelle ulikheter
- formelt stilnivå; egnet språklig uttrykk for skriftlig forretningskommunikasjon

Læreprosess og tidsbruk

Kurset har 45 timer i klasserom. Denne tiden brukes i noen grad til å gå gjennom pensum (forelesninger), men for det meste til individuelle, skriftlige øvelser eller gruppearbeid med fokus på fagterminologi, tekstforståelse og tekstproduksjon. I løpet av semesteret gis det ukentlige innleveringsoppgaver. Ved kursets begynnelse vil det foreligge en detaljert fremdriftsplan, slik at studentene kan fordele arbeidsmengden og møte godt forberedt til undervisningen. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Spansk nivå 1 fra videregående skole, Handelshøyskolen BIs studieforberedende grunnkurs i spansk (SPÅ 0065), eller tilsvarende. Studenter som ikke kan dokumentere tilfredsstillende forkunnskaper kan kvalifisere seg til kurset ved å bestå en intern prøve (diagnostisk test) ved en av BI-høyskolene. Studenter som fyller de formelle kravene, men er usikre på sine faktiske kunnskaper, kan også ta denne prøven for å avklare om de bør ta hele eller siste del av grunnkurset i spansk parallelt med første års studier ved BI. Deltagelse i SPÅ2931 forutsetter at studentene har et godt, elementært ordforråd og kan uttrykke seg (og bruke verb) både i nåtid, fortid og fremtid.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Tospråklig ordbok
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamensoppgaven er delt i to deler. Hver del teller 50% og begge delene må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått.
Del 1: Utarbeidelse av kommersiell tekst på spansk ut fra gitt informasjon og/eller oversettelse av kommersiell tekst til eller fra spansk.
Del 2: Kort(e) essay, skrevet på spansk, med utgangspunkt i pensum i bakgrunnskunnskap og interkulturelle emner.

Hjelpemidler til eksamen:
Maksimalt 2 ordbøker, hvorav én ettspråklig (spansk-spansk) og én tospråklig (mellom spansk og et annet språk).
Eksamenskode: 
SPÅ29311
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
70 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.