Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Bente Messel

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er et introduksjonskurs i muntlig kommunikasjon på tysk i profesjonell sammenheng. Det fokuserer på oppgaver og problemstillinger i næringslivet. Hovedvekten ligger på muntlige aktiviteter.

Læringsmål
Kunnskapsmål

  • Kunnskaper om samtalestrategier til bruk i tyskspråklige land
  • Kjennskap til tysk næringsliv og bedriftskultur
  • Kjennskap til arbeidsoppgaver og forretningskommunikasjon
  • Kjennskap til spesifikt etiske og kulturelle problemstillinger.

Ferdighetsmål
  • Lede gruppearbeid, utarbeide og praktisere samtalestrategier på tysk
  • Utvikle språklige ferdigheter for aktivt å kunne delta i samtaler, diskusjoner og forhandlinger
  • Fremføre og vurdere presentasjoner

Holdningsmål
  • Utvikle forståelse for språklige og kulturelle ulikheter og dermed utvikle evnen til samhandling
  • Utvikle evnen til refleksjon om væremåte i møtet mellom norsk og tysk næringsliv

Forkunnskaper
Tysk nivå 1 fra videregående skole, BIs grunnkurs i tysk eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eismann, Volker. 2008. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Langenscheidt
Frønsdal, Harald. 2000. Tysk grammatikk med øvinger. 5. utg. Cappelen akademisk forlag


Anbefalt litteratur

Annet:
Aske, Stian. 2005. Interkulturelle Wirtschaftskommunikation Norwegen - Deutschland : eine Pilotstudie. Masteroppgave i tysk - Universitetet i Bergen. UiB. 140 sider. Gratis elektronisk: https://bora.uib.no/handle/1956/1245


Emneoversikt
 • Oppdragsavvikling, salg, produktpolitikk, åpning av markeder
 • Interkulturelle aspekter
 • Samtaler, dfiskusjoner, forhandlinger
 • Presentasjoner

Dataverktøy
Internett, It's learning, PowerPoint

Læreprosess og tidsbruk
Kurset har 45 timer klasseromsundervisning: Noe forelesning (kunnskapsoverføring), men stort sett samtaler og diskusjoner i grupper (øving, praktisk arbeid) og presentasjoner (aktivt utadrettet virksomhet).
Hver student bør gjennomføre 3 presentasjoner.
For å møte godt forberedt skal en detaljert fremdriftsplan benyttes.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
45
Forberedelse til forelesningen
50
Forberedelse til presentasjoner
45
Selvstudium og kollokvier
53
Forberedelse til eksamen
6
Avsluttende eksamen
1
Anbefalt tidsbruk totalt
200
Eksamen
Muntlig eksamen (ca. 20 minutter) er individuell og består av to deler som vektes likt. Begge deler må bestås:
1) Muntlig presentasjon på 6 minutter av et emne valgt i samråd med faglærer. Bruk av Power Point.
2) En diskusjon/samtale om ett eller flere emner fra pensum eller diskusjon av cases etter loddtrekning.


Eksamenskode(r)
SPÅ 29121 - Muntlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset SPÅ 2912 Wirtschaftskommunikation Deutsch II, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
PowerPoint

Kontinuasjon
Kurset tilbys ikke lenger, men det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2016 og siste gang våren 2017.

Tilleggsinformasjon