SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig

Kursansvarlig
Svein E Nilsen

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er et introduksjonskurs i muntlig kommunikasjon på tysk i profesjonell sammenheng. Det fokuserer på oppgaver og problemstillinger i næringslivet. Hovedvekten ligger på muntlige aktiviteter.

Læringsmål
Kunnskapsmål
    • Kunnskaper om samtalestrategier til bruk i tyskspråklige land
    • Kjennskap til tysk næringsliv og bedriftskultur
    • Kjennskap til arbeidsoppgaver og forretningskommunikasjon
    • Kjennskap til spesifikt etiske og kulturelle problemstillinger.

Ferdighetsmål
    • Lede gruppearbeid, utarbeide og praktisere samtalestrategier på tysk
    • Utvikle språklige ferdigheter for aktivt å kunne delta i samtaler, diskusjoner og forhandlinger
    • Fremføre og vurdere presentasjoner

Holdningsmål
    • Utvikle forståelse for språklige og kulturelle ulikheter og dermed utvikle evnen til samhandling
    • Utvikle evnen til refleksjon om væremåte i møtet mellom norsk og tysk næringsliv

Forkunnskaper
Tysk C-språk fra videregående skole, BIs grunnkurs i tysk eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eismann, Volker. 2008. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Langenscheidt
Frønsdal, Harald. 2000. Tysk grammatikk med øvinger. 5. utg. Cappelen akademisk forlag


Anbefalt litteratur

Annet:
Stian Aske. 2005. Interkulturelle Wirtschaftskommunikation Norwegen - Deutschland. 140 sider. En pilotstudie, Germanistisk institutt, Universitetet i Bergen


Emneoversikt
 • Oppdragsavvikling, salg, produktpolitikk, åpning av markeder
 • Interkulturelle aspekter
 • Samtaler, dfiskusjoner, forhandlinger
 • Presentasjoner

Dataverktøy
Internett, It's learning, PowerPoint

Læreprosess og tidsbruk
Kurset har 36 timer klasseromsundervisning: Noe forelesning (kunnskapsoverføring), men stort sett samtaler og diskusjoner i grupper (øving, praktisk arbeid) og presentasjoner (aktivt utadrettet virksomhet).
Hver student bør gjennomføre 3 presentasjoner.
For å møte godt forberedt skal en detaljert fremdriftsplan benyttes.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
36
Forberedelse til forelesningen
54
Forberedelse til presentasjoner
50
Selvstudium og kollokvier
53
Forberedelse til eksamen 6
Avsluttende eksamen
1
Anbefalt tidsbruk totalt
200Eksamen
Muntlig eksamen (ca. 20 minutter) er individuell og består av to deler som vektes likt. Begge deler må bestås:
1) Muntlig presentasjon på 6 minutter av et emne valgt i samråd med faglærer. Bruk av Power Point.
2) En diskusjon/samtale om ett eller flere emner fra pensum eller diskusjon av cases etter loddtrekning.


Eksamenskode(r)
SPÅ 29121 - Muntlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset SPÅ 2912 Wirtschaftskommunikation Deutsch II, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
PowerPoint

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.

Tilleggsinformasjon