SFU 2990 Kreditt- og depotjus

SFU 2990 Kreditt- og depotjus

Kurskode: 
SFU 2990
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Dag Jørgen Hveem
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Bank og Finans
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Læringsmål: 

Etter gjennomgått kurs skal studentene ha innsikt i rettslige spørsmål som har særlig betydning ved utøvelsen av kreditt- og depotfunksjonene i bank.

Ferdighetsmål: 

Kurset skal gi deltakerne kunnskap som setter dem i stand til å handle slik at bankens rettigheter, interesser og plikter blir ivaretatt på beste måte i forbindelse med sikring og inndrivelse av bankens krav.

Holdningsmål: 

Ha en bevisst holdning til de lover regler og avtaler som styrer rettsforholdet mellom partene og respektere disse.

Kursets innhold: 

Kurset Kreditt- og depotjus behandler rettsregler som har særlig betydning for de sikkerheter som kreves/stilles for bankenes utlån og regler som har betydning for bankenes rettigheter og interesser i konkurranse med andre rettighetshavere. Hovedvekten er lagt på panteretten og konkursretten. Disse emner inngår i kurset:

  • Pengekravsrett
  • Panterett
  • Tinglysning og registrering
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Konkurs/akkord (gjeldsforhandling)
Læreprosess og tidsbruk: 

Normert studietid er ett semester på deltid. Det tilbys tre studiesamlinger til sammen 7 dager. Foruten forelesninger vil gruppearbeid bli brukt for å skape dialog og utdype enkelte temaer

Det er tre frivillige innsendingsoppgaver samt en frivillig prosjektoppgave.

Innsendingsoppgavene og prosjektoppgaven er viktige elementer i læringssituasjonen, og gjør at studentene kan få faglige tilbakemeldinger. Besvarelsene kan utarbeides individuelt eller i samarbeid med to eller tre deltakere.
.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Kurset er i kombinasjon med SFU 2987 Kredittvurdering I (15 sp) godkjent som et Bachelorprogram i Bachelor of Management graden.

Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Det er ingen krav til forkunnskaper, men en fordel å ha gjennomført Privatøkonomi med jus del I og/eller Privatøkonomi med jus del II eller andre kurs med lignende innhold.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SFU 29906
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation5 Time(r)
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell Kurset avsluttes med en fem timers skriftlig, individuell eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fem timers skriftlig, individuell eksamen.
Eksamenskode:SFU 29906
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning56Time(r)Deltakelse på forelesninger (tre samlinger til sammen 7 dgr)
Selvstudium139Time(r)Arbeid med frivillig prosjektoppgave inkl. frivillige innleveringer
Forberedelse til undervisning200Time(r)Selvstudium pensum og forberedelse til samlinger
Eksamen5Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:56 Time(r)
Kommentar:Deltakelse på forelesninger (tre samlinger til sammen 7 dgr)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:139 Time(r)
Kommentar:Arbeid med frivillig prosjektoppgave inkl. frivillige innleveringer
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:200 Time(r)
Kommentar:Selvstudium pensum og forberedelse til samlinger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.