SFU 2990 Kreditt- og depotjus

SFU 2990 Kreditt- og depotjus

Kurskode: 
SFU 2990
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Dag Jørgen Hveem
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Bank og Finans
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Etter gjennomgått kurs skal studentene ha innsikt i rettslige spørsmål som har særlig betydning ved utøvelsen av kreditt- og depotfunksjonene i bank.

Ferdighetsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap som setter dem i stand til å handle slik at bankens rettigheter, interesser og plikter blir ivaretatt på beste måte i forbindelse med sikring og inndrivelse av bankens krav.

Holdningsmål

Ha en bevisst holdning til de lover regler og avtaler som styrer rettsforholdet mellom partene og respektere disse.

Kursets innhold

Kurset Kreditt- og depotjus behandler rettsregler som har særlig betydning for de sikkerheter som kreves/stilles for bankenes utlån og regler som har betydning for bankenes rettigheter og interesser i konkurranse med andre rettighetshavere. Hovedvekten er lagt på panteretten og konkursretten. Disse emner inngår i kurset:

  • Pengekravsrett
  • Panterett
  • Tinglysning og registrering
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Konkurs/akkord (gjeldsforhandling)
Læreprosess og tidsbruk

Normert studietid er ett semester på deltid. Det tilbys tre studiesamlinger til sammen 7 dager. Foruten forelesninger vil gruppearbeid bli brukt for å skape dialog og utdype enkelte temaer

Det er tre frivillige innsendingsoppgaver samt en frivillig prosjektoppgave.

Innsendingsoppgavene og prosjektoppgaven er viktige elementer i læringssituasjonen, og gjør at studentene kan få faglige tilbakemeldinger. Besvarelsene kan utarbeides individuelt eller i samarbeid med to eller tre deltakere.
.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er i kombinasjon med SFU 2987 Kredittvurdering I (15 sp) godkjent som et Bachelorprogram i Bachelor of Management graden.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper, men en fordel å ha gjennomført Privatøkonomi med jus del I og/eller Privatøkonomi med jus del II eller andre kurs med lignende innhold.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SFU 29906
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell Kurset avsluttes med en fem timers skriftlig, individuell eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fem timers skriftlig, individuell eksamen.
Eksamenskode:SFU 29906
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning56Time(r)Deltakelse på forelesninger (tre samlinger til sammen 7 dgr)
Selvstudium139Time(r)Arbeid med frivillig prosjektoppgave inkl. frivillige innleveringer
Forberedelse til undervisning200Time(r)Selvstudium pensum og forberedelse til samlinger
Eksamen5Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:56 Time(r)
Kommentar:Deltakelse på forelesninger (tre samlinger til sammen 7 dgr)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:139 Time(r)
Kommentar:Arbeid med frivillig prosjektoppgave inkl. frivillige innleveringer
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:200 Time(r)
Kommentar:Selvstudium pensum og forberedelse til samlinger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Børresen, Pål 2013 Konkurs: enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs 7. utg Cappelen Damm akademisk  
Skoghøy, Jens Edvin A. 2014 Panterett 3. utg Universitetsforl  
Falkanger, Thor 2013 Introduksjon til panteretten: stiftelse, virkninger og tvangsfullbyrdelse 2. utg Universitetsforl  
Bergsåker, Trygve 2015 Pengekravsrett 3. utg Gyldendal juridisk  
Langfeldt, Sverre Faafeng; Gundersen, Fridtjof Frank 2015 Lov og rett for næringslivet: [1] 22. utg Gyldendal Kapittel 11, 12, 13, 14 og 15.
Langfeldt; Sverre Faafeng 2016 Lov og rett for næringslivet: [2]: Næringslivets lovsamling 1687-2016 23. utg Gyldendal/Focus Alle pensumrelevante lovtekster.

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Utvalgte artikler til fordypning vil bli utdelt