SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer


Kursansvarlig
Terje Synnestvedt, Erling Steigum

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Dette kurset skiller seg fra kurset SØK 3432 Makroøkonomi på en rekke områder. Vi går her grundigere inn på grunnlaget for økonomisk vekst og på årsakene til strukturell arbeidsledighet. Videre går vi dypere inn på penge- og finanspolitikken og ser blant annent på langsiktige, dynamiske effekter av finanspoltikken. I dette kurset analyseres også økonomiske mekanismer ved hjelp av makroøkonomiske modeller på matematisk form i tillegg til grafiske modellresonnementer.

Læringsmål
Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at du får et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen. For å kunne tilegne seg dette faglige grunnlaget, må du sette deg inn i begreper, sammenhenger og faktiske kunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå de grunnleggende årsakene til fenomener som konjunkturbevegelser, økonomisk vekst og stagnasjon, arbeidsledighet og inflasjon, samt forstå hvordan økonomisk politikk virker inn på den økonomiske utviklingen både på kort og lang sikt.

Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk, og herunder forstå sammenhengen mellom mål og virkemidler. Du skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre. Du skal ha opparbeidet kunnskap om sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst, og på bakgrunn av data, kunne ta stilling til om et lands økonomiske vekst er balansert eller ikke. Pengepolitikken har en sentral plass i den økonomiske politikk og du skal kunne redegjøre for ulike aspekter ved det å ha et inflasjonsmål for pengepolitikken. Du må ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier og empiriske kunnskaper og kunne analysere økonomiens virkemåte og virkninger av økonomisk politikk innenfor en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs. Du skal kunne gjennomføre slike drøftinger ved hjelp av både matematiske og grafiske modellresonnementer. Du skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør deg i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk, samt skille mellom deskriptive og normative utsagn.

Ferdighetsmål
Du skal kunne finne frem relevante makroøkonomiske data og indikatorer og for eksempel benytte dem til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur. Du skal være i stand til å avgjøre hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt problemstilling i en konkret situasjon og gjennomføre resonnementer ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjon av sentrale makroøkonomiske modeller.

Holdningsmål
Du skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk, herunder målkonflikten mellom effektivitet og inntektsutjevning. Du skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Du skal oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Forkunnskaper
Dette kurset krever forkunnskaper i matematikk, statistikk, og Mikroøkonomi.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Steigum, Erling. 2004. Moderne makroøkonomi. Gyldendal akademisk. Kapittel 1 - 3, 5 - 14. Deler av enkelte kapitler er ikke pensum, dette blir mer spesifikt oppgitt ved kursstart.

Annet:
Finansdepartementet. 2013. Nasjonalbudsjettet 2014
Norges Bank. 2014. Pengepolitisk rapport 2/2014Anbefalt litteratur
Bøker:
Krugman, Paul. 2012. End this depression now!. W. W. Norton & Company

Emneoversikt

 • Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
 • Befolkningsutvikling og nasjoners velstand
 • Økonomisk vekst
 • Strukturell arbeidsledighet: arbeidsmarkedsfriksjoner samt lønns- og prissetting
 • Pengenøytralitet: Skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser som penger, kreditt, prisnivå og valutakurser
 • Konjunkturmodeller og kortsiktige virkninger av finans- og pengepolitikk
 • Aktivabobler og finanskriser
 • Inflasjon, forventet inflasjon og produksjonsgap
 • Pengepolitikk: Inflasjonsmålsstyring, rentens effekt på inflasjon, pengepolitiske dilemmaer
 • Finanspolitikk: Skatter, velferdsstat, offentlig formue og gjeld, samt pensjonsforpliktelser

Dataverktøy
Internett og læringsplattformen It's learning.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og 6 timer oppgavegjennomgang i plenum.

Arbeidskrav
I løpet av kurset vil det bli gitt fem (5) oppgaver via læringsplattformen It's learning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent tre (3) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Oppgavegjennomgang i plenum
6
Lese pensum og forberedelse til forelsninger
131
Løse oppgaver
24
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å ta eksamen i kurset må studentene ha fått godkjent tre av fem innleveringer.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgseksamen.

  Eksamenskode(r)
  SØK 35251 - Flervalgseksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent tre av fem innleveringer, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon