SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer

SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer

Kurskode: 
SØK 3525
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Synnestvedt
Hans-Martin Straume
Kursnavn på engelsk: 
Macroeconomics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Dette kurset skiller seg fra kurset SØK 3432 Makroøkonomi på en rekke områder. Vi går her grundigere inn på grunnlaget for økonomisk vekst og på årsakene til strukturell arbeidsledighet. Videre går vi dypere inn på penge- og finanspolitikken og ser blant annent på langsiktige, dynamiske effekter av finanspoltikken. I dette kurset analyseres også økonomiske mekanismer ved hjelp av makroøkonomiske modeller på matematisk form i tillegg til grafiske modellresonnementer.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at du får et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen. For å kunne tilegne seg dette faglige grunnlaget, må du sette deg inn i begreper, sammenhenger og faktiske kunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå de grunnleggende årsakene til fenomener som konjunkturbevegelser, økonomisk vekst og stagnasjon, arbeidsledighet og inflasjon, samt forstå hvordan økonomisk politikk virker inn på den økonomiske utviklingen både på kort og lang sikt.

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk, og herunder forstå sammenhengen mellom mål og virkemidler. Du skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre. Du skal ha opparbeidet kunnskap om sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst, og på bakgrunn av data, kunne ta stilling til om et lands økonomiske vekst er balansert eller ikke. Pengepolitikken har en sentral plass i den økonomiske politikk og du skal kunne redegjøre for ulike aspekter ved det å ha et inflasjonsmål for pengepolitikken. Du må ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier og empiriske kunnskaper og kunne analysere økonomiens virkemåte og virkninger av økonomisk politikk innenfor en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs. Du skal kunne gjennomføre slike drøftinger ved hjelp av både matematiske og grafiske modellresonnementer. Du skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør deg i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk, samt skille mellom deskriptive og normative utsagn.

Ferdighetsmål

Du skal kunne finne frem relevante makroøkonomiske data og indikatorer og for eksempel benytte dem til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur. Du skal være i stand til å avgjøre hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt problemstilling i en konkret situasjon og gjennomføre resonnementer ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjon av sentrale makroøkonomiske modeller.

Holdningsmål

Du skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk, herunder målkonflikten mellom effektivitet og inntektsutjevning. Du skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Du skal oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Kursets innhold
 • Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
 • Befolkningsutvikling og nasjoners velstand
 • Økonomisk vekst
 • Strukturell arbeidsledighet: arbeidsmarkedsfriksjoner samt lønns- og prissetting
 • Pengenøytralitet: Skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser som penger, kreditt, prisnivå og valutakurser
 • Konjunkturmodeller og kortsiktige virkninger av finans- og pengepolitikk
 • Aktivabobler og finanskriser
 • Inflasjon, forventet inflasjon og produksjonsgap
 • Pengepolitikk: Inflasjonsmålsstyring, rentens effekt på inflasjon, pengepolitiske dilemmaer
 • Finanspolitikk: Skatter, velferdsstat, offentlig formue og gjeld, samt pensjonsforpliktelser
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og 6 timer oppgavegjennomgang i plenum.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studieompetanse.

Forkunnskapskrav

Dette kurset krever forkunnskaper i matematikk, statistikk, og mikroøkonomi.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk53I løpet av kurset vil det bli gitt fem (5) oppgaver via læringsplattformen It's learning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent tre (3) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:5
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:I løpet av kurset vil det bli gitt fem (5) oppgaver via læringsplattformen It's learning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent tre (3) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK35251
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Forberedelse til undervisning
131 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.