SØK 1344 Mikroøkonomi II

SØK 1344 Mikroøkonomi II

Kurskode: 
SØK 1344
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Emnenavn på engelsk: 
Microeconomics II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har to hovedsiktemål. For det første går kurset dypere i analysen av mikroøkonomiske problemstillinger enn det studentene kjenner fra grunnkurset i mikrøkonomi. Spesielt gjelder det analysen av markeder og effektivitet. For det andre drøftes en rekke viktige anvendelser av minkroøkonomisk teori, som kapitalmarked, arbeidsmarked, økonomisk organisering og virkninger av økonomisk politikk.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Lære å beherske de grunnleggende begrepene og metodene innen moderne mikroøkonomi.
 • Lære å benytte det mikroøkoniske modellapparatet på ulike anvendte problemstillinger hentet fra norsk økonomi.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende de grunnleggende modellene i mikroøkonomisk analyse på ulike konkrete markeder og institusjonelle ordninger.
 • Vurdere kritisk hvordan teori kan anvendes på praktiske problemer
 • Kritisk vurdere begrensningene i hvilke konklusjoner som kan trekkes basert på økonomisk teori alene.
Holdningsmål

Studendene skal tilegne seg forståelse for hvordan økonomisk teori kan gi meningsfulle bidrag til å forstå et problemkompleks. Samtidig er det i anvendte analyser at studentene også ser begrensningene i hva økonomisk analyse kan bidra med, og betydningen av andre fagdisipliners rolle i problemløsningen.

Kursets innhold
 • Bransjedynamikk og prisutvikling
 • Markeder og effektivitet
 • Kapitalmarkedet
 • Arbeidsmarkedet
 • Skatt og offentlig politikk
 • Økonomisk organisering: incentiver og kontrakter
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 39 forelesningstimer + 6 timer oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum. I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice tester via læringsplattformen It's learning.

 

Det anbefales at studentene bruker dataverktøy i kurset, for eksempel regneark.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Mikroøkonomi I

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
SØK13441
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:SØK13441
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
64 Time(r)
Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.