SØK 1344 Mikroøkonomi II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

SØK 1344 Mikroøkonomi II


Kursansvarlig
Christian Riis

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset har to hovedsiktemål. For det første går kurset dypere i analysen av mikroøkonomiske problemstillinger enn det studentene kjenner fra grunnkurset i mikrøkonomi. Spesielt gjelder det analysen av markeder og effektivitet. For det andre drøftes en rekke viktige anvendelser av minkroøkonomisk teori, som kapitalmarked, arbeidsmarked, økonomisk organisering og virkninger av økonomisk politikk.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

 • Lære å beherske de grunnleggende begrepene og metodene innen moderne mikroøkonomi.
 • Lære å benytte det mikroøkoniske modellapparatet på ulike anvendte problemstillinger hentet fra norsk økonomi.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Anvende de grunnleggende modellene i mikroøkonomisk analyse på ulike konkrete markeder og institusjonelle ordninger.
 • Vurdere kritisk hvordan teori kan anvendes på praktiske problemer
 • Kritisk vurdere begrensningene i hvilke konklusjoner som kan trekkes basert på økonomisk teori alene.

Holdningsmål
Studendene skal tilegne seg forståelse for hvordan økonomisk teori kan gi meningsfulle bidrag til å forstå et problemkompleks. Samtidig er det i anvendte analyser at studentene også ser begrensningene i hva økonomisk analyse kan bidra med, og betydningen av andre fagdisipliners rolle i problemløsningen.

Forkunnskaper
Mikroøkonomi I

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Riis, Christian, Espen R. Moen. 2012. Moderne mikroøkonomi : med digital arbeidsbok. 2. utg. Gyldendal akademisk. Utvalgte deler

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Bransjedynamikk og prisutvikling
 • Markeder og effektivitet
 • Kapitalmarkedet
 • Arbeidsmarkedet
 • Skatt og offentlig politikk
 • Økonomisk organisering: incentiver og kontrakter
 • Næringsstruktur og handel

Dataverktøy
Det anbefales at studentene bruker dataverktøy i kurset, for eksempel regneark. Dataverktøy kan imidlertid ikke benyttes til eksamen.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 39 forelesningstimer + 6 timer oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum. I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice tester via læringsplattformen It's learning.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
39
Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum
6
Forberedende selvstudier i forkant av forelesning
36
Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
64
Selvstudium
50
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem (5) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  SØK 13441 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset SØK 1344 Mikroøkonomi II, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.

  Tilleggsinformasjon