SØK 1344 Mikroøkonomi II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

SØK 1344 Mikroøkonomi II


Kursansvarlig
Christian Riis

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset har to hovedsiktemål. For det første går kurset dypere i analysen av mikroøkonomiske problemstillinger enn det studentene kjenner fra grunnkurset i mikrøkonomi. Spesielt gjelder det analysen av markeder og effektivitet. For det andre drøftes en rekke viktige anvendelser av minkroøkonomisk teori, som kapitalmarked, arbeidsmarked, økonomisk organisering og virkninger av økonomisk politikk.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

  • Lære å beherske de grunnleggende begrepene og metodene innen moderne mikroøkonomi.
  • Lære å benytte det mikroøkoniske modellapparatet på ulike anvendte problemstillinger hentet fra norsk økonomi.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
  • Anvende de grunnleggende modellene i mikroøkonomisk analyse på ulike konkrete markeder og institusjonelle ordninger.
  • Vurdere kritisk hvordan teori kan anvendes på praktiske problemer
  • Kritisk vurdere begrensningene i hvilke konklusjoner som kan trekkes basert på økonomisk teori alene.

Holdningsmål
Studendene skal tilegne seg forståelse for hvordan økonomisk teori kan gi meningsfulle bidrag til å forstå et problemkompleks. Samtidig er det i anvendte analyser at studentene også ser begrensningene i hva økonomisk analyse kan bidra med, og betydningen av andre fagdisipliners rolle i problemløsningen.

Forkunnskaper
Mikroøkonomi I

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Riis, Christian, Espen R. Moen. 2012. Moderne mikroøkonomi : med digital arbeidsbok. 2. utg.. Gyldendal akademisk. Utvalgte deler

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
  • Markeder og effektivitet
  • Kapitalmarkedet
  • Arbeidsmarkedet
  • Skatt og offentlig politikk
  • Økonomisk organisering: incentiver og kontrakter

Dataverktøy
Det anbefales at studentene bruker dataverktøy i kurset, for eksempel regneark. Dataverktøy kan imidlertid ikke benyttes til eksamen.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 forelesningstimer + 6 timer oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum.

Arbeidskrav
I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice tester via læringsplattformen It's learning. For å kunne avlegge eksamen i kurset er det en forutsetning at minimum 2 tester er godkjent.

Tilbakemelding på innleveringene skjer i form av oppgavegjennomgang i plenum.

Anbefalt itdsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum
6
Arbeid med obligatoriske innleveringer
18
Forberedende selvstudier i forkant av forelesning
36
Arbeid med oppgaver i etterkant av forelesninger
49
Selvstudium
50
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200Arbeidskrav
Studentene må ha fått godkjent minst to (2) av tre (3) tester for å få avlegge eksamen. Se læreprosess og tidsbruk.

Eksamen
Kurset avsluttes med en fem (5) timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
SØK 13441 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset SØK 1344 Mikroøkonomi II, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent to av tre tester, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


Tilleggsinformasjon