SØK 1201 Makroøkonomi I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

SØK 1201 Makroøkonomi I

Kursansvarlig
Terje Synnestvedt

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og utenriksøkonomi. Analyser av hvordan myndighetene kan stabilisere den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspollitikk og pengepolitikk står svært sentralt i dette fagfeltet. Makroøkonoimi I danner grunnmuren for kurset Makroøkonomi II.

Læringsmål
Dette kurset har som hovedmål at studentene skal tilegne seg et presist begrepsapparat og innsikt i makroøkonomiske teorier og tilhørende empiriske kunnskaper som forklarer langsiktige vekstprosesser, varig (strukturell) arbeidsledighet, prisstigning og utvikling i andre nominelle størrelser, samt konjunkturbevegelser. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold, samt hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjonen om den aktuelle konjunktursituasjonen. I dette kurset skal du tilegne deg en oversikt over nyere vekstteori som forklarer betydningen av teknologisk endring og innovasjoner for langsiktig økonomisk vekst. Et annet viktig mål er at studentene skal forstå det mikroøkonomiske grunnlaget for matematiske, makroøkonomiske modeller som forklarer økonomiske vekstprosesser, samt hvordan finanspolitikk og pengepolitikk påvirker samlet sysselsetting og produksjon av varer og tjenester i et konjunkturperspektiv.

Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for de viktigste makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk. Du skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og andre nominelle størrelser på den andre. Du skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør at du skille mellom riktige og gale utsagn, samt mellom normative og deskriptive utsagn på det makroøkonomiske fagfeltet. Du må ha en god oversikt over makroøkonomiske sammenhenger og empiriske kunnskaper. Du skal også forstå den logiske oppbygningen til Solow-modellen for kapitalakkumulasjon og økonomisk vekst på lang sikt, forstå betydningen av teknologisk endring og innovasjoner for økonomisk vekst, de fundamentale institusjonelle og politiske årsaker til høy materiell velstand, drivkreftene bak konjunkturbevegelser, samt virkningene av finans- og pengepolitikk.

Ferdighetsmål
Du skal kunne finne frem relevante økonomiske indikatorer og andre data fra makroøkonomiske datakilder til å belyse den makroøkonomiske situasjonen i Norge eller andre land. Du skal også kunne avgjøre hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt, aktuell problemstilling. Et viktig mål er at du kunne beherske Solow-modellen for kapitalakkumulasjon og økonomisk vekst på matematisk form. Dessuten skal du kunne gjennomføre selvstendige resonnementer gjennom anvendelser av Solow-modellen for økonomisk vekst og kunne anvende kortsiktige, makroøkonomiske modeller på matematisk form til å belyse virkninger av ulike makroøkonomiske sjokk og hvordan penge- og finanspolitikk påvirker produksjon og sysselsetting gjennom samlet etterspørsel etter varer og tjenester.

Holdningsmål
Du skal bli etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk. Du skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Du skal også få en kritisk sans for at erklærte politisk mål og ambisjoner kan avvike fra de faktiske virkningene av økonomisk politikk i praksis.

Forkunnskaper
Dette kurset krever forkunnskaper i matematikk (MET 1180 del I og II), statistikk (MET 1190), bedriftsøkonomi (BØK1121) og mikroøkonomi (SØK 1101) eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Krugman, Paul R. 2009. Finanskriser og depresjonsøkonomi - og hva kan gjøres med finanskrisen. Hegnar media. kapittel 1 - 10, side 9 - 199
Steigum, Erling. 2004. Moderne makroøkonomi. Gyldendal akademisk. Kapittel 1 - 9, unntatt avsnitt 9.3 (327 sider)


Annet:
Durlauf, Steven N. and Lawrence Blume (red.). 2010. Economic Growth. Palgrave Macmillan. 79 sider: Creative distruction (6), Economic growth(13), Economic growth in the very long run(11), General purpose technologies(6), Globalization(11), Growth and inequality(5), Growth and institutions(9), Human capital, fertility and growth (7).
Finansdepartementet. 2011. Nasjonalbudsjettet 2012
Norges Bank. 2011. Finansiell stabilitet. 1/2011
Norges Bank. 2011. Pengepolitisk rapport. 2/2011Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
 2. Befolkningsutvikling og nasjoners velstand
 3. Teorier om langsiktig økonomisk vekst og inntektsfordelingen mellom arbeid og kapital.
 4. Solow-modellen for kapitalakkumulasjon og økonomisk vekst på lang sikt.
 5. Betydningen av institusjoner og politikk for innovasjoner, utvikling i realkapital og humankapital, og nasjoners velstand.
 6. Strukturell arbeidsledighet: arbeidsmarkedsfriksjoner, samt lønns- og prissetting.
 7. Pengenøytralitet: Skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser som penger, kreditt, prisnivå og valutakurser.
 8. Konjunkturmodeller og kortsiktige virkninger av finanspolitikk på samlet produksjon, sysselsetting og utenriksøkonomi.
 9. Aktivabobler og finanskriser. Politikk og reguleringer for å fremme finansiell stabilitet.
 10. Realrentens betydning for etterspørsel etter privat konsum og realinvestering. Virkning av pengepolitikk (gjennom rentesetting) på samlet produksjon og sysselsetting på kort sikt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og 6 timer oppgavegjennomgang i plenum.

Arbeidskrav
I løpet av kurset vil det bli gitt syv (7) oppgaver via læringsplattformen It's learning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent fem (5) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Oppgavegjennomgang i plenum
6
Lese pensum og foreberede til forel.
131
Løse oppgaver
24
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å ta eksamen i kurset må studentene ha fått godkjent fem av syv innleveringer.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell, skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  SØK 12011 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset MET SØK 1201 Makroøkonomi I, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent fem av syv innleveringer, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon