REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering

REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering

Kurskode: 
REV 3408
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring, og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behov for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav, først og fremst innen bokføringsregelverket.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kjennskap til metodikk for manuell og automatisert bokføring, herunder grunnleggende bokføringsterminologi.
 • Kunnskap om COSO-modellen som et generelt rammeverk for internkontroll
 • Grunnleggende kunnskap om bokføringsregelverket og andre relevante regulatoriske forhold som påvirker rutiner for bokføring og regnskap
 • Kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutiner og forretningsprosesser
   
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere, vurdere og forstå risiko, herunder risiko knyttet til virksomhetenes IKT-systemer
 • Lage hensiktsmessige rutiner for internkontroll som ivaretar både generelle og mer virksomhetsspesifikke problemstillinger
 • Utarbeide økonomirutiner som ivaretar bokføringsregelverkets krav
Holdningsmål

Studentene skal etter endt kurs ha en forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde som krever stor kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

Kursets innhold
 • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
 • COSO-modellen
 • Risikostyring
 • Økonomisk kriminalitet
 • Bokføringsregelverket, inklusive de mest relevante bokføringsstandardene
 • Håndtering av merverdiavgift, lønn og lønnsrelaterte poster
 • Regnskapssystemenes oppbygging
 • Risiko i IKT-systemene
 • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger over ett semester med 42 kurstimer.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper påkrevet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV34081
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:REV34081
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning42Time(r)
Selvstudium50Time(r) Lærebok, forberedelse til forelesninger
Gruppearbeid / oppgaver78Time(r)Oppgavesamling
Eksamen30Time(r) Inklusive eksamensforberedelser
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:42 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:50 Time(r)
Kommentar: Lærebok, forberedelse til forelesninger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:78 Time(r)
Kommentar:Oppgavesamling
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:30 Time(r)
Kommentar: Inklusive eksamensforberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Moen, Tove-Gunn; Havstein, Bjørgunn 2017 Regnskapsorganisering: bokføring og intern kontroll 7. utg Cappelen Damm akademisk
Moen, Tove-Gunn; Havstein, Bjørgunn 2015 Regnskapsorganisering, bokføring og intern kontroll - oppgavesamling 6. utg Cappelen Damm akademisk
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Moen, Tove-Gunn; Moen, Ingjerd 2015 Bokføringsloven 9. utg Fagbokforlaget