REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering


Kursansvarlig
Tor Olav Nordtømme

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring, og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behov for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav, først og fremst innen bokføringsregelverket.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kjennskap til metodikk for manuell og automatisert bokføring, herunder grunnleggende bokføringsterminologi.
 • Kunnskap om COSO-modellen som et generelt rammeverk for internkontroll
 • Grunnleggende kunnskap om bokføringsregelverket og andre relevante regulatoriske forhold som påvirker rutiner for bokføring og regnskap
 • Kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutiner og forretningsprosesser

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Identifisere, vurdere og forstå risiko, herunder risiko knyttet til virksomhetenes IKT-systemer
 • Lage hensiktsmessige rutiner for internkontroll som ivaretar både generelle og mer virksomhetsspesifikke problemstillinger
 • Utarbeide økonomirutiner som ivaretar bokføringsregelverkets krav

Holdningsmål
Studentene skal etter endt kurs ha en forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde som krever stor kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn og Bjørgunn Havstein. 2014. Regnskapsorganisering : bokføring og intern kontroll. 6. utg. Cappelen Damm akdemisk. 260 s

Anbefalt litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn og Havstein Bjørgunn. 2015. Regnskapsorganisering oppgavesamling. 6. Cappelen-Damm Akademisk
Moen, Tove-Gunn, Ingjerd Moen og Terje Tvedt. 2015. Bokføringsloven. 9. utg. Den norske revisorforening : DnR kompetanse (Fagbokforlaget)


Emneoversikt
 • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
 • COSO-modellen
 • Risikostyring
 • Økonomisk kriminalitet
 • Bokføringsregelverket, inklusive de mest relevante bokføringsstandardene
 • Håndtering av merverdiavgift, lønn og lønnsrelaterte poster
 • Regnskapssystemenes oppbygging
 • Risiko i IKT-systemene
 • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser

Dataverktøy
Ingen

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over ett semester med 42 kurstimer.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
42
Forberedelse til forelesning/litteratur
50
Oppgaveløsing
40
Selvstudium/kollokvier
50
Eksamensforberedelse
18
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
REV 34081 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Tilleggsinformasjon