REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering


Kursansvarlig
Svein A Løken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset omhandler utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, herunder organisering av virksomheten, forretningsprosesser og intern kontroll.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Lært hovedprinsippene for god foretaksstyringsstyring herunder styrets, daglig, leder og revisors ansvar.
 • Kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutiner og forretningsprosesser.
 • Etablert kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og kjenne til, Norske bokføringsstandarder og god bokføringsskikk.
 • Kjenner til de øvrige bestemmelser i regnskapsloven og bokføringsloven
 • Kjennskap til prinsipiell oppbygning av IT-baserte bokføringssystemer.
 • Kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Identifisere, vurdere og forstå risiko.
 • Anvende metoder for analyse og styring av risiko, herunder kjenne til COSO- og Cobit-modellene.
 • Kunne utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll.
 • Kunne redegjøre for regelverket for regnskapsførere og god regnskapsførerskikk, herunder regnskapsførers rolle

Refleksjon
Studentene skal kjenne generelle kontroller, applikasjonskontroller for regnskapssystemet og kunne reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll.

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn og Bjørgunn Havstein. 2009. Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll. 5. utg. Cappelen Akdemisk Forlag. 260 sider

Annet:

- Utdelt materiale under forelesningene.
- Relevant lovgivning.
- Norske Bokføringsstandarder.Anbefalt litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn, Siri Helen Reidulff og Terje Tvedt. 2012. Bokføringsloven. 7. utg. Den norske revisorforening : DnR kompetanse. 228 sider

Emneoversikt
Emneoversikt
 • Et godt regnskapssystem – hva er det?
 • Formelle krav, regnskapslov og bokføringsloven, god bokføringsskikk
 • Intern kontroll, Coso og kontrollmiljø
 • Regnskapssystem, oppbygning og sammenheng med forsystemer
 • Risikovurdering og kontrolltiltak
 • Regnskapsrutiner, roller og praktisk regnskapsarbeid
 • IT-systemer : datafangst, registrering, tabeller og rapporter
 • Sikre og pålitelige regnskapsdata. Oppbevaringsplikt for regnskapsmaterialet.
 • Elektronisk signering og autentitetsbevis for elektronisk lagrede data.
 • Automatisk utveksling av regnskapsdata. JSON og XML, banktransaksjoner og Altinn.
 • Avslutninger: kortperiodiske og årlige avslutninger. Årsavslutningssystemer.
 • Operasjonell revisjon og finansiell revisjon.
 • Revisjon og attestasjon av regnskapsforhold der teknologirisiko er viktig.

Dataverktøy
Regnskapssystem vises under forelesningene.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over ett semester med 45 kurstimer.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
45
Forberedelse til forelesning/litteratur
50
Oppgaveløsing
40
Selvstudium/kollokvier
50
Eksamensforberedelse
15
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsforbruk BI Nettstudier:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
10
Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
70
Oppgaveløsning
50
Selvstudium/kollokvier
55
Forberedelse eksamen
15
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  REV 34081 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset REV 3408 Virksomhets- og regnskapsorganisering, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon