PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon

PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon

Kurskode: 
PRK 3662
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Håvard Huse
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i PR og markedskommunikasjon  - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Innsikt er en stadig økende suksessfaktor i dagens kommunikasjonsmiljø(er). Ved å analysere og implementere dem i beslutningsprosessen skapes virkningsfulle (/vellykkede) og effektive PR- og markedsføringskampanjer. Med samfunnsspørsmål stadig høyere opp på ledelsens agenda, får kommunikasjonsavdelinger stadig oftere i oppgave å samle og utvikle innsikt i komplekse problemer. Og når det gjelder byråer, blir verdien i økende grad skapt gjennom kreativ og strategisk planlegging.
I dette kurset er den generelle målsettingen å gi studenter som studerer PR og markedskommunikasjon disse innsikts- og datadrevne metodene/analyseverktøyene som er nøkkelen til å forstå publikum, til å utvikle overbevisende og tilpassede budskap, til å velge de beste kommunikasjonskanalene for (ulike) budskap og, ikke minst, til å oppnå optimale resultater. Hovedvekten i klasserommet/undervisningen vil ligge på anvendelse og tolkning av resultater fra innsamlete data, og på analyse av informasjon for å kunne treffe virkelighetsnære beslutninger innen forretningsførsel og strategi. Vi vil fokusere mindre på matematiske og statiske egenskaper ved teknikkene som fører frem til disse resultatene, og mer på metodene som brukes for å analysere selve dataene.

Kunnskapsmål
  • Studentene skal utvikle forståelse for dataenes rolle i dagens markeds- og kommunikasjonsmiljø og skal bli fortrolige med moderne metodologi/metoder for å planlegge og formulere forskningsspørsmål, både for praktiske så vel som for akademiske sammenhenger.
  • Deltakerne skal lære nye tilnærminger til datainnsamling og til å oppnå innsikt fra disse dataene; fra persepsjonsstudier til teknikker for å oppnå innsikt gjennom nye online medier, slik som Facebook, Twitter eller Google.
Ferdighetsmål

Studentene skal lære effektive måter å utlede og presentere funn fra data; fra visualisering til innsiktsdrevet argumentasjon. I detalj skal studentene lære å:

  • Lede persepsjonsstudier og identifisere nøkkel-påvirkere
  • Bruke Google, Twitter, Facebook og andre analytiske verktøy i sosiale medier
  • Bruke data for å definere karaktertrekk ved interessentgrupper
  • Tilføye/legge til og visualisere innsikt
Holdningsmål
  • Sterk vekt vil bli lagt på metodiske problemer og en grunnleggende forståelse for data.
Kursets innhold

1. Innledning: Hvorfor innsikt
Den forelesningen vil ta opp innsiktens betydning for kommunikasjonsstrategier og presentere fremskritt innen generering og utnyttelse av små og «Big data». Studentene vil få innsikt i anvendbarheten av slike tilnærminger i datadrevne kampanjer, og de vil utvikle forståelse for hva data er, og hvilke muligheter og utfordringer data har.

2. Opinionsforskning og påvirkeres betydning
Studentene vil lære om prosesser i opinionsdannelse og den betydning påvirkere har i disse online-former (som påvirknings/overtalelses-markedsføring) innen kommunikasjon.

3. Bruk av «Big Data») for utfordringer i næringslivet
Denne forelesningen vil gi studentene en dypere forståelse av begrepet «Big Data» og mulighetene for å få maksimalt utbytte av masse-informasjon og de "mining-teknikkene" teknologien har muliggjort. Denne forelesningen vil spesielt se på det potensialet slike data har i forhold til strategisk innsikt, implementering og måling av «data mining».

4. Verktøy for å generere innsikt
I disse timene/forelesningene skal studentene jobbe praktisk med flere nye medier for å lære måter å utforske aktuelle emner på. Slik skal de finne ut av med hva interessentgrupper snakker om og er opptatt av, analysere fan-/tilhengersider, undersøke vennskapsforbindelser og lære å forstå nettstedstrafikk og «interconnectedness». Både standardtilnærminger og «data-mining»-tilnærminger for å samle innsikt om disse nettstedene vil bli diskutert.

5. Presentasjon av innsikt
I den siste forelesningen vil deltagerne få lære om å presentere sin innsikt for et bredere publikum. Vi vil diskutere utfordringen med å finne en avveining mellom publikums behov og egnede datapresentasjoner. Både struktureringsprinsipper for argumenter og verktøy for datapresentasjon, inkludert rapporter, dashboards, visualiseringer og «key metrics» vil bli forklart.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset tar sikte på å kombinere formelle forelesninger med bruk av case. I tillegg vil eksperter innen reklame, planlegging og kommunikasjon presentere sin innsikt. Kurset vil bestå av følgende elementer:
- Formelle forelesninger for å gi en grunnleggende forståelse av emneomfanget og et konseptuelt rammeverk;
- Case-studier for å gi utdypende kunnskap om ledelsesprosessen, og for å anvende teoretisk kunnskap om autentiske situasjoner

- Opplæring i bruk av ulike programvareløsninger for å analysere og visualisere innsikt
- Gjesteforelesninger av medie- og kommunikasjonseksperter for å få innsikt i deres aktiviteter og erfaringer.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøry/programvare:

Tableau og gephi software vil bli benyttet.

Dataverktøy
Programvare definert under punktet "Læreprosess og tidsbruk"
Tilleggsinformasjon

Enkelte/alle forelesninger kan bli forelest på engelsk (Insight-driven communication).
(Ved forelesning på engelsk vil eksamen vil bli gitt både på norsk og engelsk, og studentene kan velge om de ønsker å besvare på norsk eller engelsk.)

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det forventes at studentene har tatt undervisning i statistikk og kan jobbe med MS Excel og JMP/SPSS. Vi forventer også at studentene behersker engelsk bra, og at de har sterk interesse for faget, slik at de kan delta aktivt i undervisningen.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK 36621
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
40Nei 1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Refleksjonsoppgave basert på data studentene samlet inn til presentasjonen. Ikke mer enn 15 sider. Studentene må forklare hvordan de foretok datainnsamlingen, hvilke beslutninger de måtte ta, og om anvendelsen av dataene til et kommunikasjonsproblem.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
PRK 36621
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
60Nei20 Minutt(er)Gruppe/Individuell (1 - 3)Presentasjon, basert på primærdata. Studentene skal samle primærdata om emnet, basert på en av tilnærmingene som er skissert i undervisningen. Studentene skal holde en presentasjon av sine funn og deres anvendbarhet for et kommunikasjonsproblem, (ikke lenger enn 20 minutter). Grunnlaget for evalueringen utgjøres ene og alene/utelukkende av kvaliteten på funnene og visualiseringene, ikke av presentasjonsteknikk eller språkkunnskaper.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Refleksjonsoppgave basert på data studentene samlet inn til presentasjonen. Ikke mer enn 15 sider. Studentene må forklare hvordan de foretok datainnsamlingen, hvilke beslutninger de måtte ta, og om anvendelsen av dataene til et kommunikasjonsproblem.
Eksamenskode:PRK 36621
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:20 Minutt(er)
Kommentar:Presentasjon, basert på primærdata. Studentene skal samle primærdata om emnet, basert på en av tilnærmingene som er skissert i undervisningen. Studentene skal holde en presentasjon av sine funn og deres anvendbarhet for et kommunikasjonsproblem, (ikke lenger enn 20 minutter). Grunnlaget for evalueringen utgjøres ene og alene/utelukkende av kvaliteten på funnene og visualiseringene, ikke av presentasjonsteknikk eller språkkunnskaper.
Eksamenskode:PRK 36621
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning39Time(r)
Forberedelse til undervisning60Time(r)
Selvstudium45Time(r)
Innlevering(er)56Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:39 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:56 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Murray, Dan; InterWorks, Inc 2016 Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software 2nd ed Wiley  
Kadushin, Charles 2012 Understanding social networks: concepts, theories, and findings   Oxford University Press  
Weller, Katrin cop. 2014 Twitter and society   Peter Lang Chapters 3, 4, 5 and 7
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
boyd, Danah; Crawford, Kate 2012-06 Critical questions for big data      
Borgatti, S. P.; Mehra, A.; Brass, D. J.; Labianca, G. 2009-02-13 Network Analysis in the Social Sciences