PRK 3413 Kommunikasjon

PRK 3413 Kommunikasjon

Kurskode: 
PRK 3413
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Alexander Buhmann
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i PR og markedskommunikasjon  - Programkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Dette kurset er et introduksjonskurs for studenter som er interessert i public relations og markedskommunikasjon. Kurset dekker kommunikasjonsfaglig historie, det sentrale teoriapparatet i kommunikasjon, kontekster for kommunikasjon, og utfordringer som kommunikasjonsstudenter må være klar over. Studentene møter mange slags kommunikasjonsformer som anvendes i organisasjoner: personlig, små grupper, konsernkommunikasjon, markedsføring, organisasjonskommunikasjon, massekommunikasjon og interkulturell kommunikasjon. Kurset er utviklet for at studentene skal kunne bli kjent med kommunikasjonsfeltet, i et bredt og spennende perspektiv. Det skal legge et grunnlag for å kunne forstå kommunikasjonskonsepter som brukes i organisasjoner. Kursets hovedfokus er på individer, og på kommunikasjon som grunnleggende ferdighet for effektiv kommunikasjon mellom en organisasjon og dens INTERESSENTER.

Læringsmål: 

Studentene skal få grunnleggende kunnskap for å kunne fortsette sine studier i public relations og markedskommunikasjon.

Ferdighetsmål: 

Etter kurset skal studentene kunne:

 • Identifisere og definere grunnleggende karakteristika ved kommunikasjon
 • Beskrive karakteristiske trekk i ulike kommunikasjonskontekster
 • Forklare sentrale teorier knyttet til kommunikasjonsprosesser
 • Beskrive karriereveier i kommunikasjonsfaget
 • Beskrive hva som forener og hva som skiller grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner i organisasjoner
 • Ha forbedret egen kommunikasjon
Holdningsmål: 

Studentene skal kunne reflektere kritisk og empatisk over egen kommunikasjon, andres kommunikasjon og kommunikasjon i organisasjoner, med oppmerksomhet og bevissthet mot etiske implikasjoner.

Kursets innhold: 

Bakgrunn for kommunikasjon

 • Teoretisk bakgrunn
 • Historiske- og samtidsperspektiver
 • Stakeholder-teori og problemhåndtering

Kommunikasjonsprosesser og -ferdigheter

 • Oppfatte og forstå
 • Engasjere seg i muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon
 • Lytting og respons
 • Skape godt klima for kommunikasjon
 • Anvende kommunikasjon i ulike kulturer og samfunn

Kommunikasjonskontekst

 • Identitet
 • Personlige relasjoner
 • Grupper og team
 • Organisasjon, ledelse, public relations og markedsføring
 • Massekommunikasjon
 • Digitale medier og nett
Læreprosess og tidsbruk: 

Kurset gjennomføres hovedsakelig som forelesninger. I læringsprosessen forventes det at studenter engasjerer seg ved å studere kommunikasjon i forskjellige sammenhenger, nedtegne sine observasjoner og presentere sine funn og analyser i klassen. 39 timer fordelt mellom forelesninger og presentasjoner. 

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e. Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
PRK34131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
10No invigilation30 Minutt(er)Gruppe (1 - 3)Studentene skal, i grupper på tre, presentere materiale fra pensumlitteaturen sin til klassen. Alle gruppemedlemmene må være til stede under presentasjonen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK34131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
30Invigilation2 Time(r)
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
Individuell Midt-semester eksamen.
For studenter med gyldig fravær til mid-term eksamen, vil det bli gitt en ny eksamen i samme semester som eksamensgjennomføringen. (Det vil ikke bli gitt ny eksamen for del 1 og 3 i undervisningssemesteret).
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK34131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
60No invigilation1 SemesterGruppe (1 - 3)Studenter som ønsker å arbeide på egenhånd må ha tillatelse fra foreleser.
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:10
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar:Studentene skal, i grupper på tre, presentere materiale fra pensumlitteaturen sin til klassen. Alle gruppemedlemmene må være til stede under presentasjonen.
Eksamenskode:PRK34131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
Varighet:2 Time(r)
Kommentar:Midt-semester eksamen.
For studenter med gyldig fravær til mid-term eksamen, vil det bli gitt en ny eksamen i samme semester som eksamensgjennomføringen. (Det vil ikke bli gitt ny eksamen for del 1 og 3 i undervisningssemesteret).
Eksamenskode:PRK34131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Studenter som ønsker å arbeide på egenhånd må ha tillatelse fra foreleser.
Eksamenskode:PRK34131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning33Time(r)
Annet i klasserom6Time(r) Presentasjoner
Forberedelse til undervisning36Time(r)
Selvstudium18Time(r)Journalarbeid
Selvstudium107Time(r)Hjemmearbeid
Forberedelse til eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:33 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:6 Time(r)
Kommentar: Presentasjoner
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:18 Time(r)
Kommentar:Journalarbeid
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:107 Time(r)
Kommentar:Hjemmearbeid
Forberedelse til eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.