PRK 3413 Kommunikasjon

PRK 3413 Kommunikasjon

Kurskode: 
PRK 3413
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Alexander Buhmann
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i PR og markedskommunikasjon  - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er et introduksjonskurs for studenter som er interessert i public relations og markedskommunikasjon. Kurset dekker kommunikasjonsfaglig historie, det sentrale teoriapparatet i kommunikasjon, kontekster for kommunikasjon, og utfordringer som kommunikasjonsstudenter må være klar over. Studentene møter mange slags kommunikasjonsformer som anvendes i organisasjoner: personlig, små grupper, konsernkommunikasjon, markedsføring, organisasjonskommunikasjon, massekommunikasjon og interkulturell kommunikasjon. Kurset er utviklet for at studentene skal kunne bli kjent med kommunikasjonsfeltet, i et bredt og spennende perspektiv. Det skal legge et grunnlag for å kunne forstå kommunikasjonskonsepter som brukes i organisasjoner. Kursets hovedfokus er på individer, og på kommunikasjon som grunnleggende ferdighet for effektiv kommunikasjon mellom en organisasjon og dens INTERESSENTER.

Kunnskapsmål

Studentene skal få grunnleggende kunnskap for å kunne fortsette sine studier i public relations og markedskommunikasjon.

Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

 • Identifisere og definere grunnleggende karakteristika ved kommunikasjon
 • Beskrive karakteristiske trekk i ulike kommunikasjonskontekster
 • Forklare sentrale teorier knyttet til kommunikasjonsprosesser
 • Beskrive karriereveier i kommunikasjonsfaget
 • Beskrive hva som forener og hva som skiller grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner i organisasjoner
 • Ha forbedret egen kommunikasjon
Holdningsmål

Studentene skal kunne reflektere kritisk og empatisk over egen kommunikasjon, andres kommunikasjon og kommunikasjon i organisasjoner, med oppmerksomhet og bevissthet mot etiske implikasjoner.

Kursets innhold

Bakgrunn for kommunikasjon

 • Teoretisk bakgrunn
 • Historiske- og samtidsperspektiver
 • Stakeholder-teori og problemhåndtering

Kommunikasjonsprosesser og -ferdigheter

 • Oppfatte og forstå
 • Engasjere seg i muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon
 • Lytting og respons
 • Skape godt klima for kommunikasjon
 • Anvende kommunikasjon i ulike kulturer og samfunn

Kommunikasjonskontekst

 • Identitet
 • Personlige relasjoner
 • Grupper og team
 • Organisasjon, ledelse, public relations og markedsføring
 • Massekommunikasjon
 • Digitale medier og nett
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres hovedsakelig som forelesninger. I læringsprosessen forventes det at studenter engasjerer seg ved å studere kommunikasjon i forskjellige sammenhenger, nedtegne sine observasjoner og presentere sine funn og analyser i klassen. 39 timer fordelt mellom forelesninger og presentasjoner. 

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e. Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
PRK34131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
10Nei30 Minutt(er)Gruppe (1 - 3)Studentene skal, i grupper på tre, presentere materiale fra pensumlitteaturen sin til klassen. Alle gruppemedlemmene må være til stede under presentasjonen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK34131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
30Ja2 Time(r)
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
Individuell Midt-semester eksamen.
For studenter med gyldig fravær til mid-term eksamen, vil det bli gitt en ny eksamen i samme semester som eksamensgjennomføringen. (Det vil ikke bli gitt ny eksamen for del 1 og 3 i undervisningssemesteret).
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK34131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe (1 - 3)Studenter som ønsker å arbeide på egenhånd må ha tillatelse fra foreleser.
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:10
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar:Studentene skal, i grupper på tre, presentere materiale fra pensumlitteaturen sin til klassen. Alle gruppemedlemmene må være til stede under presentasjonen.
Eksamenskode:PRK34131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
Varighet:2 Time(r)
Kommentar:Midt-semester eksamen.
For studenter med gyldig fravær til mid-term eksamen, vil det bli gitt en ny eksamen i samme semester som eksamensgjennomføringen. (Det vil ikke bli gitt ny eksamen for del 1 og 3 i undervisningssemesteret).
Eksamenskode:PRK34131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Studenter som ønsker å arbeide på egenhånd må ha tillatelse fra foreleser.
Eksamenskode:PRK34131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning33Time(r)
Annet i klasserom6Time(r) Presentasjoner
Forberedelse til undervisning36Time(r)
Selvstudium18Time(r)Journalarbeid
Selvstudium107Time(r)Hjemmearbeid
Forberedelse til eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:33 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:6 Time(r)
Kommentar: Presentasjoner
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:18 Time(r)
Kommentar:Journalarbeid
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:107 Time(r)
Kommentar:Hjemmearbeid
Forberedelse til eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Wood, Julia T. 2016 Communication mosaics: an introduction to the field of communication 8th edition Cengage  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2017 Extra articles as needed   Tilgjengelig på its learning Tilgjengelig på its learning

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brønn, Peggy Simcic; Sjøbu, Ane; Ihlen, Øyvind 2009 Åpen eller innadvendt: omdømmebygging for organisasjoner   Gyldendal akademisk  
Cornelissen, Joep cop. 2014 Corporate communication: a guide to theory & practice 4th ed Sage