ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner


Kursansvarlig
Sut I Wong Humborstad

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning
Allerede i 1938 uttalte organisasjonsforskeren Chester Bernard at “Struktur, utbredelse og omfang av organisasjonen er nesten helt bestemt av kommunikasjonsteknikker”. Kommunikasjon er avgjørende for at organisasjoner skal fungere. Dagens organisasjoner lever av å dele kunnskap, utforske den, finne nye løsninger, og utvikle felles forståelse av den. Først da kan de beslutte og utføre handlinger i fellesskap. Ledelse dreier seg da i større grad om å motivere, skape mening, tilpasse og forstå sine medarbeidere. Medarbeidere må bygge gode relasjoner for å være orientert, kreativ, og forstå helheter i arbeidet sitt. Alt dette dreier seg om kommunikasjon. Kommunikasjon skaper både organisatoriske og individuelle resultater. Individer blir motiverte, engasjerte, produktive og lojale. Organisasjoner blir effektive, innovative, og lønnsomme. Samtidig har mange organisasjoner problemer med å oppnå dette.

Kommunikasjon er kompleks i den forstand at det er vanskelig å kontrollere hva individer ønsker å kommunisere, og hva individer oppfatter av det som faktisk kommuniseres. Samtidig er kommunikasjon kontinuerlig i den forstand at man aldri kan slå den av. Derfor brukes det store ressurser i organisasjoner på kommunikasjon. Jo flere som er kompetente på hva de kommuniserer og hvordan de best kan forstå, jo bedre vil organisasjonen prestere.

For å forbedre studentenes forståelse av effektiv ledelse har kurset til hensikt å gi grunnleggende innsikt i hvordan kommunikasjon fungerer og skaper lønnsomme organisasjoner. Kurset adresserer både kommunikasjon som mellommenneskelig samhandling på mikronivå (f.eks. konflikthåndtering, felles forståelse, effektive relasjoner…) og kommunikasjon som strukturelle mekanismer på makronivå (f.eks. organisatoriske nettverk, makt og kommunikasjon, kommunikasjonskanaler…). Studentene vil utvikle egne ferdigheter for å forstå, fungere, og lede bedre i organisasjoner.


Læringsmål
Gjennom relevant litteratur, forelesninger, oppdaterte eksempler, quiz, praktiske øvelser, diskusjoner, arbeidskrav og endelig eksamen får studentene utviklet sin kunnskap og ferdigheter innenfor feltet kommunikasjon for ledere og organisasjoner.

Kunnskapsmål
Gjennom deltakelse i forelesninger, gruppearbeid og andre aktiviteter basert på obligatorisk litteratur skal studentene vise kunnskap og forståelse for følgende emner:

Makroområder

 • Kommunikasjon som prosesser i organisasjoner.
 • Hvordan organisasjonsstruktur og kultur bidrar til kommunikasjon.
 • Kritiske organisatoriske forhold som er viktige for organisatorisk funksjon og som er avhengig av kommunikasjon.
 • Sammenhengen mellom ledelse, strategi og kommunikasjon.
 • Tverrkulturell kommunikasjon

Mikroområder
 • Teorier og modeller for ledelse
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kommunikasjon i påvirkning og innflytelse
 • Konflikthåndtering

Ferdighetsmål
Gjennom deltakelse i praktiske øvelser, planlagte aktiviteter, og veiledning skal studentene vise praktiske ferdigheter relatert til kunnskap knyttet til kurset. Noen relevante emner er:
 • Teknikker for aktiv lytting
 • Planlegge og formidle budskap for forskjellige mottakere
 • Tilrettelegge for effektive møter
 • Tverrfaglige kommunikasjonsferdigheter
 • Konflikthåndtering gjennom kreative kommunikasjonsprosesser

Refleksjon
Studentene skal utvikle en forståelse av behovet for å kunne tolke betydningen og egne og andres følelser i organisasjonen og en oppfattelse av organisatoriske så vel som mellommenneskelig etikk.


Forkunnskaper
ORG 3402 Organisasjonsatferd og Ledelse eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Brønn, Peggy Simcic og Jan Ketil Arnulf, red. 2014. Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Fagbokforlaget

Anbefalt litteratur
Bøker:
Pfeffer, Jeffrey. 1993. Managing with power : politics and influence in organizations. Harvard Business School Press
Pjetursson, Leif. 2011. Når ledelse er kommunikation : en medreflekterende bog om lederens kommunikative kompetencer. 2. udg. L&R Business
Shockley-Zalabak, Pamela. 2014. Fundamentals of organizational communication. 8th ed., New international ed. Pearson Education


Emneoversikt
Grunnleggende om kommunikasjon

 • Kommunikasjon og organisasjoner
 • Organisasjonsteori og kommunikasjon

Makroområder: Strukturer og prosesser
 • Organisasjonsstruktur og kommunikasjon
 • Teknologi og kommunikasjon i organisasjoner
 • Kommunikasjon som fremmer læring
 • Tverrkulturell kommunikasjon og mangfold
 • Kommunikasjon i endringsprosesser

Mikroområder: Tilnærminger og ferdigheter
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kommunikasjon i grupper
 • Konflikthåndtering

Dataverktøy
Ingen spesielle dataverktøy kreves.

Læreprosess og tidsbruk
Dette kurset består av 33 forelesningstimer inkludert gruppearbeid og veiledning i klassen/plenum. I tillegg gis det veiledning / diskusjon i mindre grupper.

I forelesningene vil hovedvekten legges på sentrale konsept og begrep. I tillegg vil det bli lagt opp til presentasjoner, diskusjoner, oppgaver, aktiviteter m.m. Veiledning vil bli gitt i forbindelse med prosjektoppgaven.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger, gruppearbeid og diskusjon i grupper
33
Foreberedelse til forelesningene
32
Prosjektoppgave
65
Hjemmearbeid pensumlesing
40
Eksamensforberedelser
30
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med:

- Prosjektoppgave - teller 80 % av endelig karakter
Oppgaven blir delt ut i begynnelsen av semesteret og kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
- En (1) times individuell multiple choice kontrolleksamen - teller 20 % av endelig karakter.

Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter.


Eksamenskode(r)
ORG 36411 – Prosjektoppgave, teller 80 % for å oppnå karakter i ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5 poeng.
ORG 36412 - Multiple choice kontrolleksamen, teller 20 % for å oppnå karakter i ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5 poeng.


Hjelpemidler til eksamen
ORG 36411– Prosjektoppgave - alle hjelpemidler tillatt
ORG 36412 - Multiple choice kontrolleksamen - ingen hjelpemidler tillatt


Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Studenter som får ikke bestått på prosjektoppgaven eller multiple choice eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen neste semester.


Tilleggsinformasjon