ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner


Kursansvarlig
Peggy S Brønn

Institutt


Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning
Organisatorisk kommunikasjon som fagfelt omfatter analyse og vurdering av kommunikasjon i organisatoriske sammenhenger. Det tas utgangspunkt i at organisasjoner har en spesifikk kommunikasjonsevne fordi organisasjoner er ”sosiale enheter av mennesker, systematisk strukturert og administrert for å møte et behov eller for å forfølge kollektive mål på vedvarende basis". Den store Chester Bernard anerkjente kommunikasjon som en organisatorisk disiplin når han uttalte i 1938 at ”Struktur, utbredelse og omfang av organisasjonen er nesten helt bestemt av kommunikasjonsteknikker". Dette er grunnen til at kurset dekker emner som organisatoriske nettverk, systemer, konflikt, forhandling, samhandling mellom over- og underordnet og andre aspekter av organisatorisk liv.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter å ha fullført kurset skal studentene ha en grunnleggende forståelse av omfanget av kommunikasjon i moderne organisasjoner og kommunikasjonsroller i lederskap. Dette inkluderer en forståelse av:

 • Organisasjonstyper.
 • Kommunikative prosesser i organisasjoner.
 • Hvordan organisasjonsstruktur og kultur bidrar til kommunikasjon.
 • Kritiske organisatoriske forhold som er viktige for organisatorisk funksjon og som er avhengig av kommunikasjon.
 • Sammenhengen mellom ledelse, strategi og kommunikasjon.

Ferdighetsmål
Etter fullført kurs skal studentene kunne:
 • Forstå og forklare de store teorier og perspektiver som brukes til å undersøke organisatorisk kommunikasjon.
 • Gjenkjenne kommunikasjonsproblemer i organisasjoner og kunne redegjøre for organisatoriske kommunikasjonskonsepter, modeller og teorier som brukes til å løse slike problemer.
 • Demonstrere kunnskap om kommunikasjonsmodeller som er nødvendige for effektiv ytelse i ulike organisatoriske sammenhenger

Refleksjon
Studentene skal utvikle en forståelse av behovet for å kunne tolke betydningen og egne og andres følelser i organisasjonen og en oppfattelse av organisatoriske så vel som mellommenneskelig etikk.

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Brønn, P. S. og J. K. Arnulf, red. 2013. Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Fagbokforlaget

Anbefalt litteratur
Bøker:
Pjetursson, Leif. 2011. Når ledelse er kommunikation : en medreflekterende bog om lederens kommunikative kompetencer. 2. utg. L&R Business
Shockley-Zalabak, Pamela. 2012. Fundamentals of organizational communication : knowledge, sensitivity, skills, values. 8th ed, International ed. Pearson Education. 978-0-205-08279-7
Smythe, John. 2007. The CEO : the chief engagement officer : turning hierarchy upside down to drive performance. Gower


Emneoversikt
 • Grunnleggende om kommunikasjon
  • Kommunikasjon og organisasjoner
  • Organisasjonsteori og kommunikasjon
 • Ledelsesteori og kommunikasjon
  • Etikk og kommunikasjon
  • Ledelse, lederskap og kommunikasjon
  • Bruke språket til å skape mening
  • Kommunikasjon som fremmer læring
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
  • Kommunikasjon i grupper
  • Konflikt
  • Kommunikasjon og mangfold
  • Krise og krisekommunikasjon
 • Teknologi og kommunikasjon i organisasjoner
 • Kommunikasjon i endrings prosesser
 • Den kommunikative organisasjoner

Dataverktøy
Ingen spesielle databaserte verktøy kreves.

Læreprosess og tidsbruk
Dette kurset består av 33 forelesningstimer.

I forelesningene vil hovedvekten legges på sentrale konsept og begrep. I tillegg vil det bli lagt opp til presentasjoner, diskusjoner, oppgaver, aktiviteter m.m. Veiledning vil bli gitt i forbindelse med prosjektoppgaven.

Arbeidskrav
I løpet av kurset skal studentene presentere sitt arbeid med prosjektoppgaven.

Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
33
Forberedelser til forelesningene
33
Semesteroppgave
54
Hjemmearbeid og pensumlesing
45
Eksamensforberedelser
35
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å få levere inn det avsluttende prosjektarbeidet, må studentene i løpet av kurset ha foretatt en presentasjon av sitt arbeid eller et emne fra pensum.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med:

  - Prosjektoppgave - teller 80% av endelig karater
  Oppgaven blir delt ut i begynnelsen av semesteret og kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
  - Én (1) times individuell multiple choice kontrolleksamen - teller 20% av endelig karakter.

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter.


  Eksamenskode(r)
  ORG 36411 – Prosjektoppgave, teller 80 % for å oppnå karakter i ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5 poeng.
  ORG 36412 - Multiple choice kontrolleksamen, teller 20 % for å oppnå karakter i ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5 poeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen i både prosjektoppgave og mulitple choice eksamen tilbys ved neste kursgjennomføring.

  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

  Studenter som får ikke bestått på prosjektoppgaven eller multiple choice eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon