ORG 3610 Management and influence

ORG 3610 Management and influence

Course code: 
ORG 3610
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Mette Marthinussen Aanes
Mads Nordmo Arnestad
Course name in Norwegian: 
Ledelse og innflytelse
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Organisational Psychology, HR and Leadership - Programme Courses
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Å utøve innflytelse overfor andre er en sentral grunnlagsferdighet i enhver profesjon, særlig ledelse. Innflytelsesbasert ledelse handler om hvordan en organisasjon kan ledes til effektivitet gjennom myndiggjøring, involvering og ansvarliggjøring av medarbeidere. For å oppnå effektivitet i ledelse er leder avhengig av integritet og innflytelse. For å lykkes i lederrollen er det derfor en forutsetning at lederen har kompetanse i de organisasjonspsykologiske og sosiale prosessene som skaper gode samhandlingsprosesser i organisasjonen. Det er også avgjørende at leder har evne til å omgjøre denne kompetansen til aktiv handling som er synlig i organisasjonskulturen. God ledelse handler om å formidle visjoner og mål på en tydelig og inspirerende måte, og evne til å delegere arbeid i samsvar med modenhetsnivået til hver enkelt medarbeider. Sentralt i innflytelsesprosessen er selvinnsikt i egen påvirkningskraft, kunnskap om hvordan medarbeidere lar seg påvirke og hva som motiverer, inspirerer og skaper trygge relasjoner, og sunne strukturer rundt arbeidsprosessen.

I dette kurset tar vi utgangspunkt i psykologisk forskning om mellommenneskelig innflytelse, og forsøker å anvende prinsippene herfra på nye og relevante domener.

Sentrale mål med kurset er:

 • Øke kursdeltakeres kunnskap om forskningsbaserte teknikker for innflytelse og overtalelse i mellommenneskelige settinger
 • Øke deltakernes refleksjonsnivå rundt egen lederrolle og foretrukne innflytelsesstrategier; hva kjennetegner deg som leder, personlighet, lederstil, tankesett og mental robusthet, evne til å se seg selv utenfra
 • Hjelpe kursdeltakerne til å bli mer effektive i sin omgang med andre mennesker, og vise nyttige verktøy i hvordan leder kan undersøke hvordan egne mål samsvarer med de ansattes prioriteringer - utvikle en mer undersøkende samhandlingsstrategi
 • Gi en innføring i relevante organisasjonspsykologiske teorier, modeller, verktøy, øvelser og case som fremmer deltakernes forutsetninger for å lykkes i lederrollen - utvikle et større repertoar av handlingsstrategier
Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske og, lederfaglige kunnskaper om mellommenneskelig innflytelse, kunnskaper relevant for arbeidslivet og for videre studier innen organisasjons- og ledelsesfag.

Etter dette kurset skal studentene ha kunnskap om:

Effektive former for ledelse

Psykologiske og sosiale påvirkningsfaktorer, herunder

 • Forpliktelse og konsistens
 • Gjensidighet
 • Sosiale bevis/konsensus effekt
 • Autoritet
 • Forkjærlighet
 • Knapphet
Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet og innflytelse i organisasjoner. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende lærestoffet og de verktøy som blir presentert på praktiske eksempler fra organisasjonslivet.

Etter dette kurset skal studentene kunne:

 • Vise grunnleggende forståelse av lederskapet i et moderne perspektiv
 • Utvikle og anvende ulike innflytelsesteknikker i ulike settinger, på en effektiv og konstruktiv måte
 • Vise etisk bevissthet rundt hvordan makt og innflytelse påvirker organisasjonskulturen
General Competence

Studentene skal kunne nyttiggjøre seg den faglige kompetansen i egen utvikling som fremtidige ledere og reflektere over egen lederatferd og hvordan denne påvirker samspillet i organisasjonen.

Etter dette kurset skal studentene kunne reflektere over:

 • Eget lederskap og egen påvirkningskraft
 • Verdien av forskningsbasert kunnskap om ledelse og innflytelse
 • Etiske forhold knyttet til innflytelse og overtalelse
 • Nytteverdien av de ulike teoriene, modellene og verktøyene som presenteres i kurset
 • Hvordan makt og innflytelse kan brukes konstruktivt for å oppnå effektivitet, trivsel og utvikling i organisasjonen

Ved gjennomføring av kurset vil studentene være bedre i stand til å forstå og diskutere ulike sider av lederrollen og dens påvirkningskraft, og ha et grunnlag for å kunne foreta bedre beslutninger når det gjelder valg av strategier og verktøy som optimaliserer effektivitet og innflytelse i organisasjonen.

Course content
 • Effektivitet i relasjonelt samspill med andre
 • Psykologiske prinsipper for innflytelse i organisasjoner
 • Innflytelsesbasert ledelse
 • Makt, integritet og innflytelse
 • Etikk i det moderne ledelsesfaget
Teaching and learning activities

Variert undervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet og oppgaveløsning, case og verktøystrening.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Invigilation
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • No support materials
Duration: 
5 Hour(s)
Exam code: 
ORG 36101
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Student's own work with learning resources
150 Hour(s)
Examination
5 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.