ORG 3540 HR-ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

ORG 3540 HR-ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ORG 3540
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Asting
Eric Arne Lofquist
Kursnavn på engelsk: 
HR Management - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist for siste gang våren 2024. Kontinuasjonseksamen tilbys høst 2024 og siste gang vår 2025.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Strategisk HR ledelse er opptatt av politikk og praksis som gjør at organisasjoner klarer å oppnå sine organisatoriske mål gjennom sine menneskelige ressurser. Et sentralt formål med strategisk HR ledelse er å utvikle nødvendig kompetanse blant ansatte for å oppnå ønskede forretningsresultater selv om rammebetingelsene endrer seg, og å øke ansattes motivasjon og mulighetsrom til å prestere sitt beste i tråd med bedriftens strategi. Strategisk HR ledelse er også i økende grad opptatt av å måle effekten av HR initiativer som muliggjør bedre HR beslutninger.

Dette fordypningskurset i Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse fokuserer på sentrale områder av praksis innen strategisk HR ledelse, samt på de teoretiske rammene som forklarer hvorfor HR-rutiner skal fungere i tråd med ønsker og forventninger. Kurset belyser rollen som ledere/HR ledere spiller i prosessen med å støtte og utvikle ansatte for å skape et samsvar mellom kapasiteten til de menneskelige ressursene i organisasjonen og skiftende behov og mål i omgivelsene. I tillegg skal kurset forberede studentene for et moderne arbeidsliv og forståelse av HRs strategiske rolle i organisasjoner. 

Kunnskapsmål
  • Studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap for å beskrive og skille mellom de sentrale områdene av strategisk HR praksis dekket i kurset, og forstå hvorfor HR praksiser fungerer slik de gjør.
  • De skal forstå den viktige rollen som ledere/HR ledere spiller i å utvikle og istandsette ansattes nødvendige kompetanse for å oppnå ønsket forretningsresultater.
Ferdighetsmål
  • Studentene bør være i stand til å kunne forklare og analysere funksjonene i hver strategiske HR praksis som dekkes i kurset, og de forskjellige måtene som disse praksisene tilrettelegger for ønsket atferd blant de ansatte.
  • De vil få ferdigheter i presentere og diskutere strategiske HR spørsmål.
Generell kompetanse
  • Studentene skal bli i stand til å tenke strategisk rundt HRM i praksis, og reflektere rundt rollen strategisk HR representerer i organisasjoner.
Kursets innhold
  • Skillet mellom strategisk HR-ledelse og HRM og den teoretiske bakgrunnen for dette.
  • Inngående redegjørelse rundt sentrale områder av strategiske HR-praksiser inklusive sosialisering av nyansatte, prestasjonsledelse og tilbakemeldingsprosesser herunder gjennomføring av medarbeidersamtaler, talentledelse, opplæring og kompetanseutvikling, samt HR innenfor internasjonale og/eller globale virksomheter.
  • Lederen og/eller HR-lederens rolle i arbeidet med å planlegge, beslutte og gjennomføre strategisk HR.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det gis muligheter for tilbakemelding på mappen underveis, før hele mappen leveres inn i slutten av semesteret. 

(Kurset har endret evalueringsform når kurset kun tilbyr kontinuasjonseksamen)

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Måned(er)
Eksamenskode: 
ORG 35401
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
Webinar
4 Time(r)
To webinarer med varighet på 2 timer
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
19 Time(r)
Jobbe aktivt med feedback fra innleverte deler av mappen.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Inkludert forberedelse til undervisning
Gruppearbeid / oppgaver
70
Jobbe med mappen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.