ORG 3500 Group psychology

ORG 3500 Group psychology

Course code: 
ORG 3500
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Elin Akre Trønnes
Mats Glambek
Course name in Norwegian: 
Gruppepsykologi
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Organisational Psychology, HR and Leadership - Programme Courses
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset tar sikte på å gi kandidatene et godt grunnlag for å både gjenkjenne og forholde seg til ulike gruppeprosesser i arbeidslivet. Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om menneskelig samhandling på arbeidsplassen, herunder ulike former for gruppepsykologiske prosesser, påvirkningstaktikker, konflikt og trakassering. Studenten skal ha bred oversikt vedrørende gruppers funksjon, hvordan grupper etableres og styrkes, men også kunnskap om faktorer som truer gruppers effektivitet. Kurset tar for seg ulike faktorer som har vist seg gjennom forskning å ha innvirkning på gruppers effektivitet og ytelse. Videre skal kandidaten ha nyansert viten om skillet mellom grupper og team, og hvordan ulike typer team har ulike arbeidsoppgaver og funksjonsområder. 

Studenten skal også erverve seg nyansert kunnskap om sosiale påvirkningsstrategier. Konflikter på arbeidsplassen er også et viktig tema da konflikter ofte finner sted innen arbeidsgrupper eller i andre sammenhenger på arbeidsplassen. Kandidaten skal ha kjennskap til ulike typer konflikter, og utvikle en nyansert viten om at det er særlig skadelig når konflikten utvikler seg til mobbing. Seksuell trakassering vil ofte være en spesiell variant av mobbing. Studenten bør også ha god kjennskap til forhold som kan bidra til de-eskalering og håndtering av de typene samhandlingsproblemer på arbeidsplassen som personalkonflikter, mobbing og seksuell trakassering representerer. Dette er sentrale kunnskaper som ledere og HR-medarbeidere trenger i sitt møte med mennesker i organisasjoner.

Learning outcomes - Knowledge

Etter dette kurset skal du ha:

 • Kunnskaper om gruppers prosesser, hva som styrker og hva som hindrer samarbeid 
 • Kunnskap om gruppers modenhetsnivå, utvikling og ytelse
 • Kunnskaper om konflikter, mobbing og trakassering
 • Kunnskaper om konflikt som en positiv faktor for læring og teameffektivitet
 • Kunnskaper om påvirknings- og innflytelsesstrategier
Learning outcomes - Skills

Etter dette kurset skal du ha:

 • Økte ferdigheter i å gjennomføre kartlegging av gruppefungering, mellommenneskelige konflikt, mobbing og trakassering
 • Økt bevissthet på organisasjonsmessige faresignaler i forhold til mobbing og seksuell trakassering, som gir bedre grunnlag for tidlig intervensjon
 • Økt forståelse for når det er nødvendig å gripe inn i (intervenere) i en konfliktsituasjon
 • Økt forståelse for betydningen av moral og organisasjonsrettferdighet for et teams fungering
General Competence

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere over gruppeprosesser, hvordan den enkelte påvirker gruppen og hvordan gruppen påvirker den enkelte (og viktigheten av den enkeltes individuelle bidrag). Ikke minst er det viktig med erkjennelse om individuelle bidrag for et teams ytelse der enkeltpersoner understøtter hverandre og gir synergieffekt. Studentene skal videre utvikle en sensibilitet i forhold til konflikter og mobbing, og være seg bevisst sitt individuelle ansvar for å gripe inn når sosiale spenninger og konflikter utvikler seg i destruktiv retning.  Videre skal studentene ha utviklet forståelse for forhandlingskonflikten som en positiv samhandlingssituasjon, som både kan generere læring, respekt, og et mulig vinn-vinn utbytte for alle parter.

Course content
 • Gruppeprosesser og gruppers funksjon
 • Ulike modenhetsnivå og ytelse for grupper og team
 • Faktorer som truer gruppers effektivitet
 • Gruppestørrelse, gruppers mangfold, gruppeeffektivitet og sosial fasilitering
 • Ulike typer grupper, skillet mellom grupper og team
 • Sosiale påvirkningsstrategier og innflytelsestaktikk
 • Funksjonsområder og arbeidsområder til ulike typer team
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Mobbing og trakassering, inkludert seksuell trakassering
Teaching and learning activities

Kurset legger opp til en kombinasjon av teoriundervisning og erfaringsbasert læring. I kurset vil du dermed både møte mer tradisjonelle forelesninger, i tillegg til undervisning der deltakerne utfører og reflekterer rundt teambaserte øvelser som stimulerer og illustrerer gruppepsykologiske prosesser, refleksjon og teoriforståelse.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
ORG 35001
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100Yes 3 Hour(s)
 • No support materials
Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • No support materials
Duration: 3 Hour(s)
Comment:
Exam code:ORG 35001
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
42 Hour(s)
Prepare for teaching
30 Hour(s)
Student's own work with learning resources
125 Hour(s)
Examination
3 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.