ORG 3500 Gruppepsykologi

ORG 3500 Gruppepsykologi

Kurskode: 
ORG 3500
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Elin Akre Trønnes
Mats Glambek
Kursnavn på engelsk: 
Group Psychology
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar sikte på å gi kandidatene et godt grunnlag for å gjenkjenne og forholde seg til ulike gruppeprosesser i arbeidslivet. Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om menneskelig samhandling på arbeidsplassen, herunder ulike former for gruppepsykologiske prosesser, sosial innflytelse, konflikt og trakassering. Studenten skal ha bred oversikt hvordan grupper etableres og utvikles, men også kunnskap om faktorer som truer gruppers effektivitet. Videre skal kandidaten ha nyansert viten om skillet mellom grupper og team, og hvordan ulike typer team har ulike arbeidsoppgaver og funksjonsområder. 

I tillegg til kunnskap om team og grupper sin effektivitet i organisasjoner, skal studentene ha kunnskap om de potensielt skadelige sidene ved dynamikker i grupper. Kurset tar for seg ulike destruktive prosesser, som konflikteskalering, mobbing og seksuell trakassering. Dette er sentrale kunnskaper som ledere og HR-medarbeidere trenger i sitt møte med mennesker i organisasjoner.

Kunnskapsmål

Etter dette kurset skal du ha grunnleggende kunnskap om:

 • Gruppers samhold, utvikling og verdien av psykologisk trygghet
 • Hvordan vi oppfatter, tenker om og handler overfor våre egne versus andre grupper (mellomgrupperelasjoner) 
 • Makt og sosial innflytelse i små og store grupper  
 • Destruktive psykososiale prosesser, herunder konflikteskalering, mobbing og seksuell trakassering
 • Betingelser for effektivitet og prestasjoner i team i teori og praksis
 • Kjennetegn, utfordringer og strategier for spesielle typer team, herunder tverrfaglige og digitale team
Ferdighetsmål

Etter dette kurset skal du kunne:

 • Gjenkjenne og skille mellom ulike typer gruppesamhold samt beskrive og eksemplifisere utviklingsprosesser i grupper
 • Forklare og eksemplifisere hvordan egen gruppetilhørighet påvirker våre tanker om egen gruppe (inn-gruppe) versus andre grupper (ut-grupper), samt drøfte kilder til konflikter mellom grupper og mulige løsningsstrategier
 • Beskrive og problematisere hvordan makt og sosial innflytelse virker i små og store grupper  
 • Beskrive ulike former for destruktive mellommenneskelige fenomener (f.eks. konflikt, mobbing, trakassering) i lys av gruppepsykologisk teori, samt beskrive hvordan man kan håndtere slike
 • Beskrive og drøfte betingelser for effektivitet og prestasjoner i team, samt analysere og eksemplifisere ulike typer teams effektivitet med tanke på disse betingelsene
 • Drøfte kjennetegn, utfordringer og strategier for spesielle typer team, herunder tverrfaglige og digitale team
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere over gruppeprosesser, hvordan den enkelte påvirker gruppen og hvordan gruppen påvirker den enkelte (og viktigheten av den enkeltes individuelle bidrag). Ikke minst er det viktig med erkjennelse om individuelle bidrag for et teams ytelse der enkeltpersoner understøtter hverandre og gir synergieffekt. 

Kursets innhold

Tema som gjennomgås i kurset er:

 • Gruppers samhold, utvikling og verdien av psykologisk trygghet
 • Hvordan vi oppfatter, tenker om og handler overfor våre egne versus andre grupper (mellomgrupperelasjoner) 
 • Makt og sosial innflytelse i små og store grupper  
 • Konflikter, konflikteskalering, mobbing, ostrakisme og seksuell trakassering
 • Betingelser for effektivitet og prestasjoner i team i teori og praksis, herunder teamtrening, teamutvikling, funksjoner og dynamikker i effektive team
 • Kjennetegn, utfordringer og strategier for spesielle typer team, herunder tverrfaglige og digitale team
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset legger opp til en kombinasjon av teoriundervisning og erfaringsbasert læring. I kurset vil du dermed møte mer tradisjonelle forelesninger, i tillegg til undervisning der deltakerne utfører og reflekterer rundt teambaserte øvelser som stimulerer og illustrerer gruppepsykologiske prosesser, refleksjon og teoriforståelse.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG 35001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Digitale læringsressurser
6 Time(r)
Digitale læringsressurser vil være tilgjengelig i kursrommet på Its Learning.
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
125 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.