ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse


Kursansvarlig
Øyvind Martinsen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset skal i tråd med dette bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstakning. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser. Utover slike organisasjonspsykologiske perspektiver skal kurset gi innføring i organisasjonsteoretisk relevante emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, ledelsesfaglige og organisasjonsteoretiske kunnskaper som er relevante for arbeidslivet og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag.

Eksempler på slike kunnskaper er:

 • hvordan man kan ta gode beslutninger og unngå feilkilder f.eks. ved aksjekjøp.
 • hvordan ledere kan legge til rette for gode motivasjonsbetingelser slik at medarbeideres ytelse blir maksimal.
 • hvordan man kan beskrive hva effektive ledere gjør i rollen som leder.
 • hvordan man kan sikre seg gjennomslag for sine synspunkter i f.eks. ledelse og samspill med andre forøvrig.
 • hvordan man kan øke sin personlige effektivitet gjennom å lære selvledelse.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet i organisasjoner.

Dette innebærer at studentene skal kunne gi eksempler på praktisk anvendelse av lærestoffet eller kunne illustrere lærestoffet med eksempler fra arbeidslivet. Dette innebærer også at forståelsen av faget må være presis slik at man klarer å skille tema og teoriene fra hverandre.

Holdningsmål
Organisasjonsatferd og ledelse er et viktig fag. Bakgrunnen for dette er f.eks. at god ledelse kan forklare høyere ytelse og trivsel, større lojalitet og ofte forbedrede økonomiske resultater. Bakgrunnen er også at når man har kunnskaper om gode beslutnings, lærings, motivasjons og kommunikasjonsprosesser så vil trivsel og ytelse øke. Mange av de største og mest effektive foretak i verden satser systematisk på å utvikle sine organisasjoner basert på de mest sentrale kunnskapene i dette faget.
Mot denne bakgrunnen skal studentene utvikle forståelse for at psykologiske egenskaper og prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for optimal fungering i arbeidslivet.


Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2015. Psykologi i organisasjon og ledelse. 5. utg. Fagbokforlaget. Kap. 2-13
Martinsen, Øyvind L., red. 2015. Perspektiver på ledelse. 4. utg. Gyldendal akademisk. Kap. 2-10, 12, 13, 15-17


Anbefalt litteratur
Bøker:
Martinsen, Øyvind L., red. 2015. Perspektiver på ledelse. 4. utg. Gyldendal akademisk. De kapitler i læreboken "Perspektiver på ledelse" som ikke er obligatoriske

Emneoversikt
Organisasjonspsykologiske emner

 • Motivasjon
 • Emosjoner
 • Personlighet
 • Persepsjon
 • Læring
 • Problemløsning, beslutninger og kreativitet
 • Holdninger og jobbtilfredshet
 • Kommunikasjon
 • Grupper

Organisasjonsteoretiske emner
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjonsstruktur

Ledelsesfaglige emner
 • Ledelse og administrasjon
 • Lederens roller
 • Makt og innflytelse
 • Ledertrekk og lederstil
 • Situasjonens rolle
 • Ledelse og kompetansestyring
 • Endringer og endringsledelse
 • Kjønn og ledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Selvledelse
 • Teamledelse

Dataverktøy
Kurset benytter dataverktøyet It's Learning. Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettsider.

Læreprosess og tidsbruk
 1. Læringsprosess. Kurset består av 42 timer forelesninger. I forelesningene vil det bli lagt stor vekt på gjennomgang av sentrale begreper, men det vil også være rom for diskusjoner, bruk av små caser som konkretiseringsverktøy, arbeid med oppgaver med mer. I tilknytning til forelesningene blir det gitt en oppgave som studentene arbeider med til neste forelesning, og hvor oppgaven gjennomgås i plenum på begynnelsen av forelesningen.
 2. 3 eksamensrelevante oppgaver gis i løpet av semesteret. Oppgavene skal leveres elektronisk. To av oppgavene må godkjennes for at studentene kan gå opp til eksamen. Løsningen av oppgavene vil danne grunnlag for gruppediskusjoner og vil bli gjennomgått i plenum i løpet av forelesningsrekken. Utover dette vil individuell tilbakemelding ikke bli gitt. Nærmere informasjon om oppgavene gis ved semesterstart.

Arbeidsmengde for studentene
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
42
Lese obligatorisk litteratur
84
Oppgaveløsning og arbeidskrav
42
Lesing av anbefalt tilleggslitteratur og kollokvier
27
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Arbeidskrav
3 eksamensrelevante oppgaver gis i løpet av semesteret. Svar på oppgavene skal leveres elektronisk.
For å ta eksamen i kurset, må studentene ha fått godkjent to av tre innleveringer. Se også under læreprosess og tidsbruk.


Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
ORG 34021 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon tilbys hvert semester.

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


Tilleggsinformasjon