ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse


Kursansvarlig
Øyvind Martinsen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset skal i tråd med dette bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstakning. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser. Utover slike organisasjonspsykologiske perspektiver skal kurset gi innføring i organisasjonsteoretisk relevante emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, ledelsesfaglige og organisasjonsteoretiske kunnskaper som er relevante for arbeidslivet og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet i organisasjoner.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle forståelse for at psykologiske egenskaper og prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for optimal fungering i arbeidslivet.

Forkunnskaper
Ingen.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2009. Psykologi i organisasjon og ledelse. 4. utg. Fagbokforlaget. (Hele boken er pensum)
Martinsen, Øyvind L., red. 2009. Perspektiver på ledelse. 3. utg. Gyldendal akademisk. (Kap. 2-7, 9, 11-15 ca. 200 sider).


Anbefalt litteratur
Bøker:
De kapitler i læreboken "Perspektiver på ledelse" som ikke er obligatoriske

Emneoversikt
Organisasjonspsykologiske emner

 • Motivasjon
 • Emosjoner
 • Personlighet
 • Persepsjon
 • Læring
 • Problemløsning, beslutninger og kreativitet
 • Holdninger og jobbtilfredshet
 • Kommunikasjon
 • Grupper

Organisasjonsteoretiske emner
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjonsstruktur

Ledelsesfaglige emner
 • Ledelse og administrasjon
 • Lederens roller
 • Makt og innflytelse
 • Ledertrekk og lederstil
 • Situasjonens rolle
 • Ledelse og kompetansestyring
 • Endringer og endringsledelse
 • Kjønn og ledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Selvledelse
 • Teamledelse

Dataverktøy
Kurset benytter dataverktøyet It's Learning. Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettsider.

Læreprosess og tidsbruk
 1. Læringsprosess. Kurset består av 42 timer forelesninger. I forelesningene vil det bli lagt stor vekt på gjennomgang av sentrale begreper, men det vil også være rom for diskusjoner, bruk av små caser som konkretiseringsverktøy, arbeid med oppgaver med mer. Etter forelesningene blir det gitt en oppgave som studentene arbeider med til neste forelesning, og hvor oppgaven gjennomgås i plenum på begynnelsen av forelesningen.
 2. 7 elektroniske oppgavesett blir gitt i løpet av semesteret. 5 av disse må godkjennes for at studentene kan gå opp til eksamen. Detaljert informajson om arbeidskravet finnes på Its lerning ved studiestart.
Arbeidsmengde for studentene
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
42
Lese obligatorisk litteratur
84
Oppgaveløsning og arbeidskrav
42
Lesing av anbefalt tilleggslitteratur og kollokvier
27
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen (helgesamlinger)
8
Lese obligatorisk litteratur
84
Oppgaveløsning og arbeidskrav
42
Lesing av anbefalt tilleggslitteratur og kollokvier
27
Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It's Learning
34
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  7 elektroniske oppgavesett blir gitt i løpet av semesteret. 5 av disse må godkjennes for at studentene kan gå opp til eksamen. Detaljert informasjon om arbeidskravet ligger på Its learning ved studiestart.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ORG 34021 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon