Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ORG 3402
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øyvind Lund Martinsen
Kursnavn på engelsk: 
Psychology, Organization and Leadership - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Høst
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Høst
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang vår 2023. Det tilbys kontinuasjonseksamen høst 2023 og siste gang vår 2024. Det vil ikke være krav til godkjent arbeidskrav for å kunne avlegge kontinuasjonseksamen når kurset er faset ut.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset skal i tråd med dette bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse. Utover slike organisasjonspsykologiske perspektiver skal kurset gi innføring i organisasjonsteoretisk relevante emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, ledelsesfaglige og organisasjonsteoretiske kunnskaper som er relevante for arbeidslivet og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag.

Eksempler på slike kunnskaper er:

 • hvordan man kan ta gode beslutninger og unngå feilkilder.
 • hvordan organisasjoner kan legge til rette for gode motivasjonsbetingelser slik at medarbeideres ytelse blir maksimal.
 • hvordan man kan beskrive hva effektive ledere gjør i rollen som leder.
 • hvordan man kan sikre seg gjennomslag for sine synspunkter i f.eks. ledelse og samspill med andre forøvrig.
 • hvordan man kan øke sin personlige effektivitet gjennom å lære selvledelse.
 • e-ledelse
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet i organisasjoner.
Dette innebærer at studentene skal kunne gi eksempler på praktisk anvendelse av lærestoffet eller kunne illustrere lærestoffet med eksempler fra arbeidslivet. Dette innebærer også at forståelsen av faget må være presis slik at man klarer å skille tema og teorier fra hverandre.

Generell kompetanse

Organisasjonsatferd og ledelse er et viktig fag. Bakgrunnen for dette er f.eks. at god ledelse kan forklare høyere ytelse og trivsel, større lojalitet og ofte forbedrede økonomiske resultater. Bakgrunnen er også at når man har kunnskaper om gode beslutnings, lærings, motivasjons og kommunikasjonsprosesser så vil trivsel og ytelse øke. Mange av de største og mest effektive foretak i verden satser systematisk på å utvikle sine organisasjoner basert på de mest sentrale kunnskapene i dette faget.
Mot denne bakgrunnen skal studentene utvikle forståelse for at psykologiske egenskaper og prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for optimal fungering i arbeidslivet.

Kursets innhold
 • Tema på individnivå:
  • Hva kjennetegner mennesker og hvordan opplever vi oss selv og andre?
  • Motivasjon og prestasjon
  • Engasjement, tilfredshet, mestring og stress.
  • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.
 • Tema på gruppenivå:
  • Arbeid i grupper og samhandling.
  • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.
 • Organisasjonsteoretiske emner
  • Hva er en organisasjon og hvordan kan livet i organisasjoner forstås?
  • Organisasjonskultur, organisasjonsendring, omstilling og kompetansestyring i endringsprosesser.
 • Ledelsesfaglige emner
  • Hva er ledelse?
  • Lederstil (atferd) og lederes egenskaper.
  • Kjønn og ledelse
  • Ledelse tilpasset situasjonen.
  • e-ledelse
  • Destruktiv ledelse
 • Andre tema:
  • Mangfold i arbeidslivet.
Undervisnings- og læringsaktiviteter
 1. Læringsprosess. Kurset består av 28 timer forelesninger. I forelesningen vil det bli lagt stor vekt på gjennomgang av sentrale begreper, men det vil også være rom for diskusjoner, bruk av små caser som konkretiseringsverktøy, arbeid med oppgaver med mer.
 2. Det vil tilbys digitale læringsressurser som tillegg til den obligatoriske og anbefalte litteraturen. Det er forventet at studenten benytter tilbudet som forberedelse til forelesninger og forberedelse til eksamen.
 3. Tre eksamensrelevante oppgaver gis i løpet av semesteret. Oppgavene leveres elektronisk. To av oppgavene må godkjennes for at studentene kan gå opp til eksamen. Nærmere informasjon om oppgavene gis ved semesterstart.

Kurset benytter dataverktøy ItsLearning. Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettsider.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon

Når kurset er faset ut vil det vil ikke være krav til godkjent arbeidskrav for å kunne avlegge kontinuasjonseksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skole-eksamen
Eksamenskode: 
ORG 34021
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
127 Time(r)
Lese obligatorisk litteratur, anbefalt tilleggslitteratur og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver
42 Time(r)
Oppgaveløsning og arbeidskrav
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.