MRK 3633 Service og innovasjon

MRK 3633 Service og innovasjon

Kurskode: 
MRK 3633
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Kursnavn på engelsk: 
Service and Innovation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I den senere tid har vi vært vitne til en sterk fremvekst av elektroniske tjenester. Årsaken er utbredelsen av internett, i Norge er hele 94 % av befolkningen på nett, og små bærbare datamaskiner, som nettbrett og smarttelefoner. Dette gir grunnlag for helt nye tjenester, men også for helt nye forretningsmodeller. Vi er inne i en rivende utvikling hvor vi kontinuerlig må finnen nye løsninger på gamle problemer, men også helt nye løsninger på nye problemer. Fremveksten av elektroniske tjenester gir grunnlag for nye løsninger: innovasjon. I dette kurset snakker vi om forbedring av etablerte tjenester som renovering og utvikling av nye tjenester som innovasjon. Det utvidede innovasjonsbegrepet inneholder elementer knyttet til utvikling av noe nytt, samt forhold ved å forbedre det tjenestetilbudet man allerede har. Men, ingen innovasjon eller renovering er vellykket uten at kundene opplever det nye som bedre enn det gamle og vil ta det i bruk. Her ligger betingelsen for den kommersielle suksessen.

Den første delen av kurset handler om moderne tjenester og forutsetninger for moderne tjenesteyting og innovasjon. Som analyseverktøy bruker vi modellen for moderne tjenester og innovasjon. Her legger vi vekt på å forstå hjertet av tjenester i en fysisk og virtuell kontekst.

I den andre delen av kurset ser vi på renovering og innovasjon i sannhetens øyeblikk. Vi ser på ulike faser ved innovasjon, slik som ideutvikling, innovasjonsprosessen, lansering og renovering. Vi ser også på ulike sider ved innovasjon, utfordringer disse medfører og hvordan vi kan øke innovasjoners suksessrate gjennom å fokusere på verdi-baserte tjenesteinnovasjon.

Kunnskapsmål

Gjennom dette kurset skal studenten opparbeide kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor moderne tjenesteyting og innovasjon, gjennom å få:

 • Forståelse for hvilke utfordringer man står overfor ved markedsføring og ledelse av moderne tjenesteytende bedrifter
 • Kunnskap om hvilke utfordringer ledelse av mer fysiske versus virtuelle tjenester gir
 • Kunnskap om hvilke konsekvenser dette får for de ansatte, kundene og ledelsen.
 • Kunnskap om hvordan sosiale medier kan brukes i ulike former for markedsføring i forhold til både interne og eksterne kunder.
 • Kunnskap om kjernemodeller og verktøy innenfor serviceledelse og markedsføring, som er utviklet for å håndtere utfordringene når det overordnede målet er å skape lønnsomme servicebedrifter gjennom vellykkede tjenesteinnovasjoner.
 • Forståelse for hvordan man best kan legge til rette for utvikling av suksessfulle og verdi-baserte tjenesteinnovasjoner
Ferdighetsmål

I løpet av kurset skal studenten tilegne seg følgende ferdigheter:

 • Være i stand til å anvende kunnskap om servicemarkedsføring og ledelse på praktiske problemstillinger.
 • Være i stand til å velge og anvende riktig analyseverktøy for å identifisere og håndtere de utfordringer moderne tjenesteytende bedrifter står overfor generelt og innenfor innovasjon spesielt.
 • Beherske verktøy som gjør det mulig å identifisere områder for utvikling av verdi-baserte tjenesteinnovasjoner.
Holdningsmål

Etter kurset skal studenten være i stand til å kunne formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde både skriftlig og muntlig, gjennom å øke evnen til kritisk refleksjon rundt sentrale teorier, modeller og problemstillinger innenfor fagfeltet, og gjennom økt fokus på etiske problemstillinger og samfunnsansvar.

Kursets innhold

Del 1: SERVICE

 • Den moderne servicekunden
 • Modell for moderen tjenesteyting
 • Interne ressurser
 • Sannhetens øyeblikk
 • Eksterne resultater
 • Merkevarens rolle
 • Moderne tjenesteyting i et nøtteskall

Del 2: INNOVASJON

 • Innovasjonsfaser
 • Renovering
 • Innovasjon
 • Trendspotting
 • Verdifulle innovasjoner
 • Kommersialisering
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og tilbakemelding på obligatoriske oppgaver. Hver oppgave utgjør en prosentdel av endelig eksamenskarakter. Felles tilbakemelding på oppgavene vil bli gitt i plenum etter hver innlevering. Se ytterligere informasjon om oppgavene under eksamen.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Prosessevaluering
Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det vil bli benyttet cases i undervisningen. Disse regnes som en del av pensum og utgiftene dekkes av studenten selv.

Forkunnskapskrav

Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
25
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Caseanalyse med muligheter for frivillig presentasjon. Digital innlevering.
(Det gis kun en mulighet på denne delen av eksamen i undervisningssemesteret).
Det gis ikke mulighet for å samarbeide på tvers av campuser ei heller mellom dag- og nettstudenter.
Eksamenskode: 
MRK36331
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
25
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Kunnskapstest. Gjennomføres digitalt.
For studenter med gyldig fravær eller som oppnår ikke bestått på kunnskapstesten (del 2), vil det bli gitt muligheter til å avlegge ny eksamen i samme semester som eksamensgjennomføringen.
Eksamenskode: 
MRK36331
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
50
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave.
(Det gis kun en mulighet på denne delen av eksamen i undervisningssemesteret).
Ikke mulighet for å samarbeide på tvers av campuser ei heller mellom dag- og nettstudenter.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester. Gjennom semesteret vil det bli gitt tre (3) obligatoriske oppgaver. Hver oppgave utgjør en prosentandel av endelig eksamenskarakter:
Eksamenskode: 
MRK36331
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
90 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
74 Time(r)
Arbeide med ulike deler av eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.