MRK 3633 Service and Innovation

MRK 3633 Service and Innovation

Course code: 
MRK 3633
Department: 
Marketing
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Nina Helene Vogt
Course name in Norwegian: 
Service og innovasjon
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Marketing Management - Programme Courses
Semester: 
2017 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I den senere tid har vi vært vitne til en sterk fremvekst av elektroniske tjenester. Årsaken er utbredelsen av internett, i Norge er hele 94 % av befolkningen på nett, og små bærbare datamaskiner, som nettbrett og smarttelefoner. Dette gir grunnlag for helt nye tjenester, men også for helt nye forretningsmodeller. Vi er inne i en rivende utvikling hvor vi kontinuerlig må finnen nye løsninger på gamle problemer, men også helt nye løsninger på nye problemer. Fremveksten av elektroniske tjenester gir grunnlag for nye løsninger: innovasjon. I dette kurset snakker vi om forbedring av etablerte tjenester som renovering og utvikling av nye tjenester som innovasjon. Det utvidede innovasjonsbegrepet inneholder elementer knyttet til utvikling av noe nytt, samt forhold ved å forbedre det tjenestetilbudet man allerede har. Men, ingen innovasjon eller renovering er vellykket uten at kundene opplever det nye som bedre enn det gamle og vil ta det i bruk. Her ligger betingelsen for den kommersielle suksessen.

Den første delen av kurset handler om moderne tjenester og forutsetninger for moderne tjenesteyting og innovasjon. Som analyseverktøy bruker vi modellen for moderne tjenester og innovasjon. Her legger vi vekt på å forstå hjertet av tjenester i en fysisk og virtuell kontekst.

I den andre delen av kurset ser vi på renovering og innovasjon i sannhetens øyeblikk. Vi ser på ulike faser ved innovasjon, slik som ideutvikling, innovasjonsprosessen, lansering og renovering. Vi ser også på ulike sider ved innovasjon, utfordringer disse medfører og hvordan vi kan øke innovasjoners suksessrate gjennom å fokusere på verdi-baserte tjenesteinnovasjon.

Learning outcomes - Knowledge

Gjennom dette kurset skal studenten opparbeide kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor moderne tjenesteyting og innovasjon, gjennom å få:

 • Forståelse for hvilke utfordringer man står overfor ved markedsføring og ledelse av moderne tjenesteytende bedrifter
 • Kunnskap om hvilke utfordringer ledelse av mer fysiske versus virtuelle tjenester gir
 • Kunnskap om hvilke konsekvenser dette får for de ansatte, kundene og ledelsen.
 • Kunnskap om hvordan sosiale medier kan brukes i ulike former for markedsføring i forhold til både interne og eksterne kunder.
 • Kunnskap om kjernemodeller og verktøy innenfor serviceledelse og markedsføring, som er utviklet for å håndtere utfordringene når det overordnede målet er å skape lønnsomme servicebedrifter gjennom vellykkede tjenesteinnovasjoner.
 • Forståelse for hvordan man best kan legge til rette for utvikling av suksessfulle og verdi-baserte tjenesteinnovasjoner
Learning outcomes - Skills

I løpet av kurset skal studenten tilegne seg følgende ferdigheter:

 • Være i stand til å anvende kunnskap om servicemarkedsføring og ledelse på praktiske problemstillinger.
 • Være i stand til å velge og anvende riktig analyseverktøy for å identifisere og håndtere de utfordringer moderne tjenesteytende bedrifter står overfor generelt og innenfor innovasjon spesielt.
 • Beherske verktøy som gjør det mulig å identifisere områder for utvikling av verdi-baserte tjenesteinnovasjoner.
Learning Outcome - Reflection

Etter kurset skal studenten være i stand til å kunne formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde både skriftlig og muntlig, gjennom å øke evnen til kritisk refleksjon rundt sentrale teorier, modeller og problemstillinger innenfor fagfeltet, og gjennom økt fokus på etiske problemstillinger og samfunnsansvar.

Course content

Del 1: SERVICE

 • Den moderne servicekunden
 • Modell for moderen tjenesteyting
 • Interne ressurser
 • Sannhetens øyeblikk
 • Eksterne resultater
 • Merkevarens rolle
 • Moderne tjenesteyting i et nøtteskall

Del 2: INNOVASJON

 • Innovasjonsfaser
 • Renovering
 • Innovasjon
 • Trendspotting
 • Verdifulle innovasjoner
 • Kommersialisering
Learning process and requirements to students

The course is conducted with a combination of lectures, group work, discussions and feedback on mandatory assignments. Each assignment is a percentage of final grade. Joint feedback on the assignments will be given in plenary after each submission. See further information about the assignments during the exam.

E-learning
When course is delivered online, lecturer, in cooperation with the Academic Servises Network, will organize an appropriate combination of digital teaching and lectures. Online students are also offered a study guide to contribute to progression and overview. Total recommended time spent for completing the course also applies here.

Contunous Assessment
This is a course with continuous assessment (several exam components) and one final exam code. Each exam component is graded by using points on a scale from 0-100. The components will be weighted together according to the information in the course description in order to calculate the final letter grade for the examination code (course). Students who fail to participate in one/some/all exam elements will get a lower grade or may fail the course. You will find detailed information about the point system and the cut off points with reference to the letter grades when the course start.

At re-sit all exam components must, as a main rule, be retaken during next scheduled course.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Det vil bli benyttet cases i undervisningen. Disse regnes som en del av pensum og utgiftene dekkes av studenten selv.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
25
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
2 Week(s)
Exam code: 
MRK36331
Grading scale: 
Point scale leading to ECTS letter grade
Resit: 
All components must, as a main rule, be retaken during next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
25
Grouping: 
Individual
Duration: 
4 Hour(s)
Exam code: 
MRK36331
Grading scale: 
Point scale leading to ECTS letter grade
Resit: 
All components must, as a main rule, be retaken during next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
50
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
MRK36331
Grading scale: 
Point scale leading to ECTS letter grade
Resit: 
All components must, as a main rule, be retaken during next scheduled course
Exam organisation: 
Continuous assessment
Grading scale: 
ECTS
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
36 Hour(s)
Prepare for teaching
90 Hour(s)
Student's own work with learning resources
74 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.