MRK 3511 Produkt og prisstrategi

MRK 3511 Produkt og prisstrategi

Kurskode: 
MRK 3511
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Veflen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet med dette kurset er å gjøre studentene i stand til å påta seg rollen som produktsjef i en bedrift eller organisasjon. Kurset er utformet for å gi kunnskap og ferdighet knyttet til produktledelse og prisstrategi. Gjennom kurset skal studentene lære å integrere kunnskap om forbrukeratferd, produkt (så vel varer som tjenester) og pris for å utvikle en konkurransedyktig produkt- og prisstrategi.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • utarbeide ulike produkt og prisstrategier, samt redegjøre for hvordan disse kan påvirke bedriftens konkurransefortrinn.
 • forklare betydningen av forbrukeratferd for produkt- og prisstyring
 • beskrive hvordan man kan analysere markedet for å skaffe seg produktrelevant forbrukerinnsikt.
 • beskrive hvordan ulike aspekter ved produktvalg og prissetting påvirker forbrukeradferd og derved valg av produkt- og prisstrategi.
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne

 • klassifisere produkter basert på ulike former for segmentering
 • identifisere produkters konkurransefortrinn
 • gjennomføre kunde, bransje og konkurrentanalyser
 • vurdere verdien av produkt(er) basert på forbrukerinnsikt og derigjennom identifisere markedssegmenter
 • utvikle produkt- og prisstrategier
   
Holdningsmål

Studentene skal gjennom dette kurset bli gjort oppmerksom på betydningen av å vektlegge samfunnsansvar og foreta etiske betraktninger for å utvikle en bærekraftig pris- og produktstrategi.

Kursets innhold
 • Produktledelse
 • Markedsplanlegging
 • Definere konkurransesituasjoner
 • Kategorianalyse
 • Konkurrentanalyse
 • Forbrukeranalyse
 • Reposisjonering av produkter
 • Produktutviklingsstrategi
 • Økonomiske og psykologiske faktorers betydning for prissetting
 • Forbrukeres reaksjoner på prisendring
 • Prissegmentering
 • Prising av produktkombinasjoner
 • Interaktiv eller dynamisk prising
 • Utvikle produkt- og prismix
Læreprosess og tidsbruk

Læringsmålene for kurset er gjennomført med en kombinasjon av forelesninger, cases, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og tilbakemeldinger. 

For å sikre fremdrift på prosjektoppgaven skal studentene, i grupper (på inntil 3 studenter) lage en presentasjon av sitt prosjekt. Studentene vil få tilbakemelding på presentasjonen og prosjektet. Deltakelse på forelesninger er avgjørende for en vellykket gjennomføring av prosjektoppgaven.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MRK 35112
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
30Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MRK 35113
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
70Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: MRK 35112
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:70
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: MRK 35113
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning33Time(r)
Annet i klasserom6Time(r)Presentasjon (plenum)
Forberedelse til undervisning15Time(r)
Forberedelse til undervisning5Time(r)Forberedelse til presentasjon
Gruppearbeid / oppgaver40Time(r)
Selvstudium51Time(r)Informasjonsinnhenting og analyse
Eksamen50Time(r)Prosjektoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:33 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:Presentasjon (plenum)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til presentasjon
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:51 Time(r)
Kommentar:Informasjonsinnhenting og analyse
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:50 Time(r)
Kommentar:Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Schindler, Robert M. cop. 2012 Pricing strategies: a marketing approach   Sage  
Crawford, C. Merle; Di Benedetto, C. Anthony 2014 New products management 11th ed McGraw-Hill