MRK 3511 Produkt og prisstrategi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MRK 3511 Produkt og prisstrategi


Kursansvarlig
Sangeeta Singh

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset er utformet for å gi kunnskaper og ferdigheter knyttet til produktledelse og prisstrategi. Gjennom kurset skal studentene integrere kunnskap om forbrukeratferd, produkter (så vel varer som tjenester) og pris for å utvikle en konkurransedyktig produkt- og prisstrategi.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studenten kunne

 • forklare relevansen av forbrukeratferd for produkt- og prisstyring
 • beskrive hvordan produktklassifisering basert på forbrukernes oppfatninger definerer konkurransearena for en markedsfører og påvirker markedsanalyser
 • kjenne til hvilken betydning forbrukerpsykologi har for ulike aspekter av prisstrategi
Ferdighetsmål
Studentene skal kunne
 • klassifisere produkter forbruksbasert for relevante markeder
 • identifisere industrien og konkurransebildet for å utføre kunde-, industri-, og konkurrentanalyser
 • vurdere verdien av produkt(er) basert på forbrukernes persepsjoner og derigjennom identifisere markedssegmenter
 • utvikle en produkt- og prisstrategi

Holdningsmål
 • Studentene bør være oppmerksomme på at en bærekraftig pris-og produktstrategi tar hensyn til samfunnsansvar og etiske betraktninger.

Forkunnskaper
Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Lehmann, Donald R., Russell S. Winer. 2005. Product management. 4th ed. McGraw-Hill/Irwin
Schindler, Robert. 2011. Pricing strategies : a marketing approach. Sage


Anbefalt litteratur
Bøker:
Smith, Tim J. 2012. Pricing strategy : setting price levels, managing price discounts and establishing price structures. South-Western Cengage Learning

Emneoversikt
· Hva er et produkt
· Forbrukeratferd
· Definere konkurransesituasjonen
· Kategori analyse
· Konkurrent analyse
· Forbruker analyse
· Reposisjonering produkter
· Produktutvikling
· Økonomi og psykologiske faktorer i prissetting
· Forbrukers reaksjoner til prisendring
· Utvikling av prissegmentering
· Prising av koblede produkter
· Interaktiv eller dynamisk prising
· Utvikle produkt- og prismix

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Læringsmålene for kurset er gjennomført med en kombinasjon av forelesninger, cases, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og tilbakemeldinger.

To gruppepresentasjoner i løpet av semesteret og tilbakemelding på presentasjonene sikrer fremdrift på semesteroppgaven. Deltakelse på forelesninger er avgjørende for en vellykket gjennomføring av semesteroppgaven.

Arbeidskrav
Grupper (på opptil 3 studenter) lager to presentasjoner av semesteroppgaven i løpet av semesteret: en i begynnelsen av semesteret og den andre mot slutten av semesteret (men før eller på den siste forelesningen).

Studentenes arbeidsbelastning i timer:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
30
Forberedelse til forelesning / lese litteratur
20
Presentasjoner
6
Forberedelse til presentasjoner
20
Gruppearbeid
24
Informasjonsinnhenting og analyse
50
Prosjektoppgave
50
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  To presentasjoner som må gjennomføres og godkjennes for å få anledning til å avlegge eksamenen (prosjektoppgave).

  Eksamen
  Prosjektoppgave teller 100 % av karakteren. Studentene arbeider i grupper på 1-3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  MRK 35111 - Prosjektoppgave teller 100 % i kurset MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamener tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon