MRK 3511 Produkt og prisstrategi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

MRK 3511 Produkt og prisstrategi


Kursansvarlig
Sangeeta Singh

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset er utformet for å gi kunnskaper og ferdigheter knyttet til produktledelse og prisstrategi. Gjennom kurset skal studentene integrere kunnskap om forbrukeratferd, produkter (så vel varer som tjenester) og pris for å utvikle en konkurransedyktig produkt- og prisstrategi.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studenten kunne

 • forklare relevansen av forbrukeratferd for produkt- og prisstyring
 • beskrive hvordan produktklassifisering basert på forbrukernes oppfatninger definerer konkurransearena for en markedsfører og påvirker markedsanalyser
 • kjenne til hvilken betydning forbrukerpsykologi har for ulike aspekter av prisstrategi
Ferdighetsmål
Studentene skal kunne
 • klassifisere produkter basert på hvordan det relevante markedet bruker den og identifisire bransje og konkurransedyktig sett og gjennomføre kunde, industri, og konkurrantanalyser
 • vurdere verdien av produkt(er) basert på forbrukernes persepsjoner og derigjennom identifisere markedssegmenter
 • utvikle en produkt- og prisstrategi

Holdningsmål
 • Studentene bør være oppmerksomme på at en bærekraftig pris-og produktstrategi tar hensyn til samfunnsansvar og etiske betraktninger.

Forkunnskaper
Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Lehmann, Donald R., Russell S. Winer. 2005. Product management. 4th ed. McGraw-Hill/Irwin
Schindler, Robert. 2011. Pricing strategies : a marketing approach. Sage


Anbefalt litteratur
Bøker:
Smith, Tim J. 2012. Pricing strategy : setting price levels, managing price discounts and establishing price structures. South-Western Cengage Learning

Emneoversikt
 • Hva er et produkt
 • Forbrukeratferd
 • Definere konkurransesituasjonen
 • Kategori analyse
 • Konkurrent analyse
 • Forbruker analyse
 • Reposisjonering produkter
 • Produktutvikling
 • Økonomi og psykologiske faktorer i prissetting
 • Forbrukers reaksjoner til prisendring
 • Utvikling av prissegmentering
 • Prising av koblede produkter
 • Interaktiv eller dynamisk prising
 • Utvikle produkt- og prismix

Dataverktøy
Simulering. Simuleringen koster ca 24 Euro pr student.

Læreprosess og tidsbruk
Læringsmålene for kurset er gjennomført med en kombinasjon av forelesninger, simulering, cases, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og tilbakemeldinger.

For å sikre fremdrift på prosjektoppgaven skal studentene, i grupper (på inntil 3 studenter) lage en presentasjon av sitt prosjekt. Studentene vil få tilbakemelding på presentasjonen og prosjektet. Deltakelse på forelesninger er avgjørende for en vellykket gjennomføring av prosjektoppgaven.

Studentenes arbeidsbelastning i timer:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
27
Forberedelse til forelesning / lese litteratur
15
Presentasjon
3
Forberedelse til presentasjon
5
Gruppearbeid
30
Informasjonsinnhenting og analyse
50
Simulering
20
Prosjektoppgave
50
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Simulering (individuell) teller 30 % (varighet mellom 4 - 7 dager, og gjennomføres midt i semesteret) og prosjektoppgave (i gruppe) teller 70 % av totalkarakteren i kurset. På prosjektoppgaven kan studentene arbeide i grupper på 1 - 3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  MRK 35112 - Simuleringsoppgave (fagoppgave) teller 30 % i kurset MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 studiepoeng.
  MRK 35113 - Prosjektoppgave teller 70 % i kurset MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon for Simuleringsoppgaven tilbys ved neste kursgjennomføring (Oppgaven gjennomføres midt i semesteret).
  Kontinuasjon for Prosjektoppgaven tilbys hvert semester.

  Kontinuasjon for MRK 35111 tilbys høsten 2015 og siste gang våren 2016 (deretter må MRK 35112 og MRK 35113 gjennomføres).


  Tilleggsinformasjon
  Simuleringen koster ca 24 Euro pr student.