MET 1333 Økonometri

MET 1333 Økonometri

Kurskode: 
MET 1333
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jon H Fiva
Kursnavn på engelsk: 
Econometrics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i økonometri. Faget økonometri består av statistiske metoder for å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Slike metoder brukes både i økonomisk-administrative fag og i andre samfunnsvitenskaper. Kurset har en grunnleggende internasjonal innretning gjennom lærebok, anvendelser og fagets egenart. Kurset gir opplæring i digitale verktøy for å analysere data. 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskap om anvendelsen av regresjonsanalyse til å kvantifisere årsakssammenhenger.
 • Opparbeidet kunnskap om ulike regresjonsmodeller.
 • Opparbeidet dybdeforståelse av hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at resultatene fra empiriske analyser kan tolkes kausalt.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å:

 • Kritisk tolke resultatene av empiriske analyser.
 • Diskutere strategier for å bygge modeller som kan brukes til prediksjoner og politikkanalyse.
 • Beherske enkle lineære regresjonsmetoder, samt ikke-lineære regresjonsfunksjoner (slik som logaritmefunksjoner), regresjon med paneldata (kombinerte tverrsnitts- og tidsseriedata), ikke-lineære sannsynlighetsmodeller (probil og logit) og metoder for å isolere variasjon i forklaringsvariabler som er uavhengig av restleddet.
 • Anvende regresjonsmetoder til å analysere data ved bruk av Stata.
Generell kompetanse

Studentene skal oppøve en kritisk sans til forutsetninger som enkel regresjonsanalyse bygger på. I mange konkrete anvendelser bryter disse forutsetningene sammen, og de skal kjenne til hvilke problemer dette kan gi. Studentene må derfor være åpen for å teste om kritiske forutsetninger holder i praksis og kunne vurdere å anvende modifiserte modeller og metoder som passer bedre til den type data de har tilgjengelig. Studentene skal også være bevisst på at det finnes årsakssammenhenger som ikke er mulig å kvantifisere i praksis.

Kursets innhold
 1. Lineær regresjonsanalyse med én forklaringsvariabel
 2. Lineær regresjonsanalyse med flere forklaringsvariabler
 3. Ikke-lineære regresjonsfunksjoner
 4. Intern og ekstern validitet
 5. Regresjon med paneldata
 6. Probit og logit regresjoner
 7. Regresjoner med instrumentvariabler
 8. Eksperimenter og kvasi-eksperimenter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres med tradisjonelle forelesninger supplert med ferdiginnspilt video. Til hver forelesning følger et sett av oppgaver som studentene skal jobbe med på egenhånd. Studentene får tilgang til video med løsningsforslag. Syv arbeidskrav som gjennomføres på its learning kommer i tillegg.

Dataverktøy
Stata
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

MET 1180 Matematikk, MET 1190 Statistikk eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk75I løpet av kurset vil det bli gitt syv (7) oppgaver via læringsplattformen Itslearning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent fem (5) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene. Arbeidskravene krever bruk av Stata.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:7
Obligatoriske arbeidskrav:5
Kommentar arbeidskrav:I løpet av kurset vil det bli gitt syv (7) oppgaver via læringsplattformen Itslearning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent fem (5) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene. Arbeidskravene krever bruk av Stata.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MET13331
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Test med automatisk tilbakemelding
14 Time(r)
Arbeidskrav gjennomført på its learning (multiple choice)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
24 Time(r)
Gjennomgang av oppgaver (video)
Forberedelse til undervisning
71 Time(r)
Lese pensum; se ferdiginnspilte video
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Selvstendig arbeid med oppgaver
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.