MET 1333 Økonometri

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MET 1333 Økonometri

Kursansvarlig
Jon H. Fiva

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset gir en innføring i økonometri. Faget økonometri består av statistiske metoder for å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Slike metoder brukes både i økonomisk-administrative fag og i andre samfunnsvitenskaper.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for hvordan regresjonsanalyse anvendes til å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Du skal kunne forklare hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at resultatene fra empiriske analyser kan tolkes kausalt. Du skal kunne tolke kritisk resultatene av empiriske analyser.

Ferdighetsmål
Du skal tilegne deg de nødvendige kunnskaper for å kunne  anvende regresjonsanalyse til å kvantifisere årsakssammenhenger. Du skal kunne diskutere strategier for å bygge modeller som kan brukes til prediksjoner og politikkanalyse. I tillegg til enkle lineære regresjonsmetoder, skal du beherske ikke-lineære regresjonsfunksjoner (slik som logaritmefunksjoner), regresjon med paneldata (kombinerte tverrsnitts- og tidsseriedata), ikke-lineære sannsynlighetsmodeller (probil og logit) og metoder for å å isolere variasjon i forklaringsvariable som er uavhengig av restleddet.

Holdningsmål
Kurset skal lære deg å oppøve en kritisk sans til forutsetninger som enkel regresjonsanalyse bygger på. I mange konkrete anvendelser bryter disse forutsetningene sammen, og du skal kjenne til hvilke problemer dette kan gi. Du må derfor være åpen for å teste om kritiske forutsetninger holder i praksis og kunne vurdere å anvende modifiserte modeller og metoder som passer bedre til den type data du har tilgjengelig. Du skal også være bevisst på at det finnes årsakssammenhenger som ikke er mulig å kvantifisere i praksis.

Forkunnskaper
MET 1180 Matematikk, MET 1190 Statistikk eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Stock, James H. and Mark W. Watson. 2012. Introduction to econometrics. 3rd ed. Pearson. kapittel 1, 4 - 13. Vedleggene er ikke pensum

Anbefalt litteratur
Bøker:
Midtbø, Tor. 2012. Stata : en entusiastisk innføring. Universitetsforlaget

Emneoversikt

 1. Lineær regresjonsanalyse med én forklaringsvariabel
 2. Lineær regresjonsanalyse med flere forklaringsvariabler.
 3. Ikke-lineære regresjonsfunksjoner
 4. Intern og ekstern validitet
 5. Regresjon med paneldata
 6. Probit og logit regresjoner
 7. Regresjoner med instrumentvariabler
 8. Eksperimenter og kvasi-eksperimenter

Dataverktøy
STATA

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og 6 timer oppgavegjennomgang i plenum.

Arbeidskrav
I løpet av kurset bil det bli gitt syv (7) oppgaver via læringsplattformen It’s learning. Det er et krav at studentene skal ha fått godkjent fem (5) av disse for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på oppgavene vil både skje elektronisk og gjennom oppgavegjennomgang i plenum. Ved kursstart vil det bli opplyst om tidsfristene for arbeidskravene.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Oppgavegjennomgang i plenum
6
Lese pensum og forberede til forel.
100
Løse oppgaver
53
Eksamen
5
Anbefalt tidsforbruk i alt
200


  Arbeidskrav
  Det vil bli lagt ut 7 arbeidskrav på I'ts Learning. Minst 5 av disse må være godkjent for at man skal kunne gå opp til skriftlig eksamen ved slutten av kurset

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem (5) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MET 13331 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset MET 1333 Økonometri, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent fem av testene, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon