MAN 5140 Ledelse av læring og endring II

MAN 5140 Ledelse av læring og endring II

Kurskode: 
MAN 5140
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5141 - første semester
MAN 5142 - andre semester
Introduksjon

Handelshøyskolen BI har en ambisjon om å øke elevenes læring i norsk skole. For at skolen skal makte dette er det behov for omstilling og endring. Skolen må arbeide på nye og innovative måter og flere ressurser og krefter må bidra til utvikling og endring av skolen, også lærerne og
mellomlederne. Lærere og mellomledere må derfor trenes i ledelse. Ledelsesdimensjonen vil i
fremtiden bli mer framtredende i alle oppgaver lærerne og mellomlederne utfører på skolen, både de oppgaver de tradisjonelt ivaretar som lærere, men også ved at det utformes nye roller og oppgaver hvor lærerne utøver ledelse. Programmet spenner over en lang rekke lederroller som er relevante for lærere og mellomledere, fra ivaretakelse av lederrollen i klasserommet til ledelse av kollegaer i felles kollegiale anstrengelser for å lage en bedre skole. Temaene i programmet spenner følgelig fra endringsledelse til betydning av ledelse og juridiske rammebetingelser for endring.

Kunnskapsmål

Programmet lærer studentene hva ledelse i skolen innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig for utvikling av en bedre skole. Gjennom programmet skal studentene lære hvilken rolle lederne kan spille for å øke elevenes læring. De lærer om ulike ledelsesformer som kan benyttes for å håndtere motstand mot endring i skolen. I tillegg vil det bli gitt innføring i juridiske konfliktløsningsmodeller og lærende ledelse.

Involvering, medbestemmelse og medvirkning har sterke tradisjoner i skolen, i tillegg til en
fremdeles i noen grad autonom arbeidsform. Innenfor dette komplekse rammeverket skal ledere finne muligheter for endring. Det stiller store krav til hvordan endringer skal gjennomføres, noe som ofte blir oversett i mange virksomheter. Ofte er det ikke hensikten og målet med endringen som skaper utfordringene, men måten disse gjennomføres på.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne implementere nødvendige tiltak for å utvikle et godt skolemiljø med høyere læringsutbytte for elevene. De skal kunne håndtere konflikter og motstand som kan oppstå der vaner og tilvendte arbeidsformer blir utfordret. Studentene skal som ledere kunne praktisk utforme og ivareta ulike lederroller i tillegg til rollen som klasseleder. De må vite hvordan de skal initiere og gjennomføre endring når de som skal endres i utgangspunktet ofte er sidestilte kollegaer. I dette programmet gis det omfattende teoretisk og praktisk skolering i forhold til å mestre disse ulike lederrollene.

Holdningsmål

Studentene skal først og fremst utvikles til å ta et større og mer selvstendig ansvar for utvikling av kvaliteten av elevenes læring i skolen. De skal i større grad enn tidligere våge å lede
endringsprosesser i skolen og i forhold til kolleger på samme nivå.

Kursets innhold
  • Betydningen av ledelse
  • Endringsledelse
  • Generell ledelse
  • Lærende ledelse
  • Juridiske rammebetingelser for endring
  • Arbeidsrettslige emner; overtallighet, best kvalifisert, oppsigelser
  • Kultur i skolen som ressurs og hinder for læring, utvikling og endring
  • Kommunikasjon som skaper læring, utvikling og endring
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over syv samlinger. I mellomperiodene vil det bli utstrakt bruk av nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 75 timer. Programmet bygger på et ”blended learning”-konsept, dvs. en undervisningsform der samlinger og nettstøttet læring er de to hoved undervisningsformene. 

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ Itslearning eller annet kursmateriell.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset har overlappende emner med programmet "Ledelse i skolen" og programmet "Ledelse og omstilling i skolen". For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51401
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave 100%. Prosjektoppgaven deles ut ved oppstart av kurset og leveres inn etter endt kurs. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave 100%. Prosjektoppgaven deles ut ved oppstart av kurset og leveres inn etter endt kurs. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Eksamenskode:MAN 51401
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100