MAN 5125 Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon

MAN 5125 Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon

Kurskode: 
MAN 5125
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Kristian Alm
Emnenavn på engelsk: 
Cultural Understanding, Negotiations and Ethical Reflection
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og kulturforståelse, Spesialisering
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et Master of Management kurs som tar for seg tre hovedtematikker: kulturforståelse, forhandlinger og etikk. Kurset er relevant både i et lederperspektiv og et sikkerhetsperspektiv. Sentralt i programmet er analyser av kompleksiteten i den kulturelle konteksten i multinasjonalt samarbeid og forhandlinger. Kurset vektlegger viktigheten av å ha forståelse for lokal kontekst og kultur, og å samhandle med lokalbefolkningen på deres premisser. Lokal kontekst kan være en eller flere aktører preget av krise, konflikt og krig med mange interessegrupper og stor grad av kompleksitet. Dette øker risikoen for misforståelser, konflikter og konfrontasjoner som kan representere trusler fra en aktør eller flere. Kulturforståelse og etikk legger vekt på hvordan man kan beskytte sårbare aktører og skape sikkerhet for dem ved å øke innsikten i den kulturelle konteksten. Kurset vektlegger sammenhengen mellom disse begrepene og analyserer hvilke negative konsekvenser manglende forståelse for den kulturelle konteksten med dens normer og verdier kan få for både multinasjonale samarbeid og forhandlinger.

Vår tilnærming til kulturforståelse og etikk er å sette disse erfaringene i et større perspektiv, ved bruk av et teoretisk og empirisk rammeverk for å fremme læring og øke kompetansen. Hensikten er å sette deltakerne i stand til å forstå sin egen rolle i en større sammenheng og ta egne og gode beslutninger på selvstendig grunnlag. Etikk, moral og rolleforståelse/oppdragsforståelse er viktig og er gjennomgående på alle samlingene.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal kunne tilegne seg kunnskap om en helhetlig tilnærming til kulturforståelse, forhandlinger og etikk. De skal kunne bruke teori, kunnskap og erfaringer med case til å belyse dagsaktuelle problemstillinger. Deltakerne skal ha:

 • Tilegnet seg avansert kunnskap om ulike typer rammeverk og erfaring fra krisekommunikasjon på tvers av kulturer.
 • Tilegnet seg avansert kunnskap om hvor sammensatt den etiske og kulturelle konteksten er i nasjonale og internasjonale sikkerhetsoperasjoner.
 • Tilegnet seg avansert kunnskap om forhandlinger i en tverrkulturell kontekst.
 • Tilegnet seg avansert kunnskap om hvordan tradisjonelle medier og digitale plattformer fungerer som kanaler for manipulasjon av sann informasjon.
 • Tilegnet seg avansert kunnskap om hvordan et historisk perspektiv kan brukes til å forstå de faktorer som ligger til grunn for de internasjonale og nasjonale utfordringene som kultur, forhandlinger og etikk står ovenfor.
Ferdighetsmål

Programmet er utviklet med sikte på å bedre deltakernes evne til å analysere og vurdere komplekse situasjoner, og ta taktiske, operative og strategiske beslutninger i samhandling på tvers av profesjoner, sektorer og fagmiljøer.

Dette kurset vil forsterke deltakernes evne til å forstå de komplekse utfordringene som foreligger når man i møte med fremmede kulturer skal kommunisere konstruktivt, finne fram til gode forhandlingsresultater og handle på en etisk riktig måte. Deltakerne skal settes i stand til å kunne:

 • Analysere, kritisk vurdere og bruke ulike informasjonskilder på en strukturert måte slik at man bedre evner å løse kulturelle og etiske sikkerhetsutfordringer. 
 • Analysere og gjennomføre tverrkulturell kommunikasjon og ledelse som sikrer tillit og trygghet rundt egne beslutninger.
 • Analysere lokal og global kultur og deres normgrunnlag for å legge et bedre grunnlag for å håndtere internasjonale sikkerhetsutfordringer.
 • Analysere tverrkulturelle forhandlingssituasjoner på en profesjonell og etisk forsvarlig måte.
Generell kompetanse

Deltakerne skal kunne styrke sin kompetanse når det gjelder å bidra i beslutningsprosesser både i nasjonal og internasjonal kontekst, og å lede andre mennesker på en selvstendig og reflekterende måte. Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne ha tilegnet seg et helhetlig perspektiv på komponentene i etikk og kulturforståelse, samt være i stand til å bruke denne kunnskapen til å lede og utvikle en god kommunikasjon under forhandlinger. De skal ha opparbeidet seg:

 • Evnen til å ta etisk ansvar og være i stand til å lede andre mennesker på en selvstendig og reflektert måte
 • Evnen til å analysere og forstå de mer spesifikke profesjons- og yrkesetiske utfordringene som foreligger nasjonalt så vel som internasjonalt.
 • Evne å kjenne til sine muligheter og begrensninger med hensyn til kunnskaper om omgivelsene og de handlingsalternativene de har til rådighet
 • Evnen til å ta selvstendige beslutninger og bidra med dette inn i større beslutningsprosesser hvor kulturforståelse og etikk innenfor sikkerhetsspørsmål står sentralt
 • Evnen til å kommunisere de spørsmål, problemstillinger og løsningsforslag som kjennetegner fagfeltet til spesialister så vel som den allmenne offentlighet.
Kursets innhold

Modul 1: Kulturforståelse, kommunikasjon og ledelse

 • Skandinavisk kultur og ledelse, kunnskap om eget ståsted.
 • Etiske og kulturelle utfordringer innen tverrkulturelle operasjoner
 • Teoretiske perspektiver på etikk, kommunikasjon og kulturforskjeller

Modul 2: Forhandling og forhandlingsteknikk i en tverrkulturell kontekst

 • Forhandlinger i en krysskulturell setting i møte med andres normer.
 • Prinsipper for forhandlingsteknikk og ferdighetstrening 
 • Desinformasjon, konflikthåndtering og «lessons learned» (erfaringsbasert læring?)

Modul 3: Etiske dilemma og utfordringer internasjonalt - Roma

 • Sikkerhetsstrategier i Jyllandsposten etter karikaturstriden – beskyttelse av en institusjons sårbarhet
 • Ytringsfrihet for marginaliserte grupper i krig og konflikt – tillitsbygging fra medieinstitusjoner
 • NATOs strategi, besøk på NATO Defence College, Luiss University og den norske ambassaden; militær, akademisk og diplomatisk håndtering av risiko, trusler og fare.

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset går over tre moduler.

Deltagerne må belage seg på en arbeidsmengde tilsvarende 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen foregår over tre kursmoduler bestående av tre 8-timers dager, som utgjør omtrent 75 undervisningstimer totalt. Kursets siste samling gjennomføres i Roma. I tillegg må studentene planlegge for kunne å ha minst en studiedag per uke og noe ekstra tid satt av til kursoppgaven.

Merk at selv om oppmøte ikke er obligatorisk i alle kurs, så har studentene selv ansvar for å skaffe til veie informasjon som har blitt delt av foreleserne gjennom undervisningen, men som ikke er tilgjengelig via kursets webside, Its Learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Begge eksamener må bestås for å fullføre kurset.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Utdypende innledning

Den første delen av kurset tar for seg kulturforståelse, kommunikasjon og ledelse. Her rettes fokuset mot norsk/skandinavisk ledelse og ledelse i internasjonale operasjoner. Ved hjelp av empiri, modeller og case lærer deltakerne hvordan man bruker kommunikasjon og utvikler kulturell intelligens i en globalisert verden. Dernest behandles det å identifisere og håndtere etiske og kulturelle dilemma blant annet ved å se på de ulike verdier og normer som ligger til grunn for kultur. Deltakerne lærer hvordan de bruker situasjonsbestemt kommunikasjon, og hvilke teoretiske og empiriske rammeverk som kan benyttes i kulturelt betinget risikostyring.

Den andre delen av kurset ser på forhandlinger både på individ og team nivå. Den tar for seg teoretiske metoder og prinsipper for forhandlinger og ser på hvordan disse kan brukes og tilpasses i «dead-lock» situasjoner og med «vanskelige» forhandlingspartnere. Videre brukes teori, case og ferdighetstrening for å lære deltakerne hvordan de kan bruke kulturell kontekst og kommunikasjon til å dempe eller løse konflikter, eventuelt få til kompromisser.

Den tredje delen av kurset tar for seg etikk. Etikk handler generelt om å bruke den makt man er i besittelse av som individ og gruppe til å utføre ansvarlige handlinger. Kurset sikter dette mot at ansvar handler om å beskytte aktørers sårbarhet mot risiko, trusler og fare. Kurset vektlegger sentrale normative etiske teorier som kognitiv basis for å drøfte slike tema, ikke minst knyttet opp mot etiske dilemma mellom hensynet til en selv og andre. Teoriene vinkles mot etiske verdier som virkeliggjøres i demokratisk offentlig debatt og diskuterer hvordan påvirkningskampanjer og andre sikkerhetsutfordringer påvirker de etiske perspektivene i denne debatten.

Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Du har fylt 25 år. Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51252
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51252
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven..
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell hjemmeeksamen, 72 timer.
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
190 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.