MAN 5125 Kulturforståelse i internasjonal kontekst

MAN 5125 Kulturforståelse i internasjonal kontekst

Kurskode: 
MAN 5125
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Gillian Warner-Søderholm
Kristian Alm
Emnenavn på engelsk: 
Cultural Understanding in an International Context
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og kulturforståelse, Spesialisering
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er 15 stp Master of Management delprogram om kulturforståelse i en internasjonal kontekst, utviklet for Forsvaret. Det utgjør en del av 5 i et 90 studiepoeng Executive Master of Management studium med spesialisering i Sikkerhet og Kulturforståelse.

Programmet er designet slik at den er relevant både i ledelsesperspektivet og sikkerhetsperspektivet for forsvarets internasjonale operasjoner. Sentralt i dette programmet står kompleksiteten i den kulturelle konteksten forsvarets personell spesielt møter i utenlands- eller multinasjonale operasjoner. Man må forstå lokal kontekst og kultur og samhandle med lokale på deres premisser. Lokal kontekst er gjerne en eller flere svake stater preget av krise og konflikt med mange interessegrupper og stor grad av kompleksitet.
Forsvaret har en svært omfattende erfaring med internasjonale operasjoner og BI vil legge vekt på i størst mulig grad bygge videre på disse erfaringene. Derfor vil vi trekke inn casebasert og “action-læring”.
Vår tilnærming til kulturforståelse er å sette disse erfaringene i et større perspektiv, teoretisk rammeverk og empiri for å fremme læring og øke kompetanse. Hensikten er å gjøre deltakerne mest mulig i stand til å forstå egen rolle i en større sammenheng og ta egne og gode beslutninger på selvstendig basis. Etikk, moral og forståelse av rolle/oppdrag er viktig.

Kunnskapsmål
 • Ha kunnskaper om teoretisk rammeverk og empiri i kulturforståelseforskning
 • Ha kunnskaper om kompleksiteten i den kulturelle konteksten man møter i internasjonale sikkerhetsoperasjoner
 • Ha kunnskaper om forhandlinger i kryssekulturell kontekst
 • Ha forståelse av skandinavisk kultur og ledelse
 • Ha kunnskap til sentrale kasusstudier: Erfaringer fra FSK, Politistyken CRU i Kabul og Marinejegerkommandoen
Ferdighetsmål
 • Kunne etablere systemer for kryssekulturell kommunikasjon og ledelse som sikrer tillit og gir trygghet i egen selvforståelse
 • Gi økt lokal og global kulturforståelse hos deltakerne, som gir et bedre grunnlag for å handle og å påvirke i internasjonale sikkerhetspolitiske begivenheter
 • Kunne delta i kryssekulturelle forhandlinger i samsvar med faglige og etiske standarder
Holdningsmål
 • Etter utdanning skal studentene på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne ta beslutninger og å bidra i større beslutningsprosesser hvor kulturforståelse innenfor sikkerhetsspørsmål står sentralt
 • Studentene skal kunne ta etisk ansvar og være i stand til å lede andre mennesker på en selvstendig og reflektert måte
 • Studentene skal kjenne til sine muligheter og begrensninger med hensyn på kunnskaper om omgivelsene og de handlingsalternativene de har til rådighet
 • Studentene skal på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne delta i internasjonale og kryssekulturell forhandlinger på en etisk måte
Kursets innhold

Samling 1
Flerkulturell bevissthet – et teoretisk rammeverk
Flerkulturell forståelse i et militær og sikkerhets kontekst
Etnosentrisme, liberalisme og kulturrelativisme
Forståelse av skandinaviske kultur og ledelse og hvordan vi kan bruke særnorske egenskaper i kommunikasjon
Case studier: etiske og kulturelle dilemma i operasjoner i forsvaret: innsikt i lokalt liv, normer og historie
Innsikt i empiriske krysskulturelle studier

Samling 2
Kommunikasjon, samspill og ledelse i sikkerhets situasjoner
Kultur og ledelse – modeller og sammenhenger i et makroperspektiv
Case studier: Erfaringer fra Kabul og Marinejegerkommandoen
Grunnprinsippene i operasjoner - påvirkning og psykologiske operasjoner
Utfordringer når forsvaret gjør sivile oppdrag – erfaringer

Samling 3
Forhandlinger i krysskulturell kontekst: teori og øvelser
Viktigheten av etikk, respekt og ROE
Når vi feiler – «intergrity creep»
kulturell intelligens i en globalisert verden

Læreprosess og tidsbruk

9 undervisningsdager delt i 3 moduler 

Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 75 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgave 

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.

Du har fylt 25 år.

Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51252
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei48 Time(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51252
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.