MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft

MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft

Kurskode: 
MAN 5075
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Per Espen Stoknes
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5076 - 1. semester
MAN 5077 - 2. semester
Introduksjon

Med selskaper som Tesla, Novo Nordisk, Skanska, Vestas, IKEA, REC Solar og Storebrand har grønn vekst-agendaen fått stadig sterkere oppmerksomhet. Internasjonale offentlige institusjoner som OECD, EU-kommisjonen, UNEP, World Bank har også løftet frem muligheter i det kommende “grønne skiftet” frem mot 2050. Siden den britiske økonomen Nicholas Sterns rapport (2006) har økonomiske vurderinger i økende grad har blitt trukket inn internasjonalt som argumenter for miljøtiltak som - ikke lenger bare en kostnad, men som både lønnsomme og smarte. Men slike påstander har likefullt vært omstridte og resultater har spriket. Enda oftere har det vært uklart nøyaktig hva det innebærer. Men debattene har inspirert ny forskningsbasert kunnskap, praksis og rapportering om innføring av grønn vekst samt hvordan man presist kan skille grønnvasking fra grønn verdiskaping, privat som offentlig.

Uansett har norske og skandinaviske selskaper også i økende grad lagt om forretningsutvikling og strategi i retning av grønn vekst  og verdikjeder. Fagforeninger og offentlig innkjøp etterlyser grønne arbeidsplasser og grønt innkjøp. Dette programmet vil gi deltagerne den nødvendige og kritiske kompetansen til å omsette retorikken om grønn økonomi til praksis i nordisk nærings- og arbeidsliv. Programmet legger særlig vekt på grønne strategier, forretnings-modeller, regnskap, innovasjon og organisering for å lykkes med å gjøre grønn økonomi lønnsom og raskt voksende i praksis.

Kunnskapsmål
 • få oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen grønn økonomi og miljøøkonomi
 • få praktisk forståelse av viktigste begreper innen grønn strategi, innovasjon og grønt regnskap
 • få kunnskap om erfaringer med omstilling til grønn forretning, organisering og politikk
 • få kjennskap til verktøy for helhetstenkning inkl. systemanalyse

 

Ferdighetsmål
 • kunne gjennomføre alle faser og trinn i en grønn strategianalyse og rapportering
 • kunne utvikle retningslinjer for grønn regnskap og rapportering i egen selskap/industri
 • kunne analysere og kommunisere grønne innovasjoner og deres lønnsomhet
 • kunne lede en omstilling til mer grønn økonomisk virksomhet
Holdningsmål
 • Deltagerne skal selvstendig kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering.
 • Deltagerne skal kunne styrke grønn vekst i egen organisasjon
 • Deltagerne skal kunne delta i den offentlige debatten der den berører faget/fagområdet.
 • Deltagerne skal forstå hva ansvarlig investering i finansielle, sosiale- og natur-kapital former er (”grønn etikk”)
Kursets innhold

Samling 1) Grønn vekst utfordringen
Temaer:
-Introduksjon til Grønn Vekst: Gjeldende trender og fremtidige scenarier
-Hvor stor er grønn vekst i Norge, EU, globalt?
-Grønne arbeidsplasser og grønn vekst i hovedsektorene: bygg, transport, energi, industry, offentlig
-Definisjoner og avgrensning av Grønn Økonomi (grønn- vs miljø- vs. økologisk økonomi)
-Grønnvasking: Når er “'grønn”' kun merkelapp eller svindel?
-Radikal ressurs effektivitet: er frakobling av økonomisk vekst fra vekst i ressursforbruk mulig?
-Lederskap og motivasjon i den grønne økonomien
-Ideologi og motivasjon: er “bærekraft” og “lønnsomhet” kompatible?

Aktiv læring i grupper:
-Bruk av analyseverktøy for å fastsette grad av “grønn arbeidsplasser” på eget arbeidssted og egen industri.
-Utforske egen motivasjon og etikk ift ledelse av grønne initiativer

Samling 2) Grønn innovasjon
-Innovasjonsprosessen innen rammeverk av grønn vekst og grønn investeringer
-Finansiering av grønne innovasjoner og ”cleantech”: trender og fallgruver
-Entreprenørskap og intraprenørskap: utfordringer fra såkorn til vekst-fase, inklusive psykologiske faktorer
-Er grønne investeringer mer lønnsomme på kort eller lang sikt?
-Sosialt entreprenørskap
-Hvordan mestre kulturell og organisatorisk motstand for endring? Beslutnings-utfordringen.

Aktiv læring i grupper:
-Utvikle Smarte Grønne ideer: utvikle forretningsmodeller for innovasjon
-Identifisere eksisterende elementer av grønn strategi i egne selskaper

Modul 3) Det store bildet – og den langsiktige fremtiden
-Analyse og forståelse av de neste 40 år.
-Klimaendringer: hvor alvorlige blir utslagene?
-Earth System Science: å forstå se sammenhengene mellom jordens økosystemer
-Vil det internasjonale samfunn se en holdningsendring i retning av grønn politikk og beslutninger?
-Fattigdomsbekjempelse og grønn økonomi
-I hvilken grad vil menneskelig kreativitet og innovasjon være tilstrekkelig til å møte utfordringene?

Aktiv læring i grupper:
Utvikle alternative scenarier for samfunn og seg selv

 

Samling 4) Grønt regnskap i det 21. århundre
-Oversikt gjeldende krav for grønn rapportering samt fremtidige trender
-Oversikt  miljøledelse (eksisterende ISO etc)
-Verktøy for vurdering av sosial og miljø-påvirkning (Nyttekostanalyse, Livssyklusanalyse og lignende)
-Nye tilnærminger til regnskap: grønt regnskap, alternative regnskap
-Hva er natur-kapital? Verdsetting av økosystemtjenester.
-Hva er ”verdi” – og ulike utfordringer ved å måle verdier
-Multippel kapital-tilnærming
-Vitenskaplige tilnærminger til måling av lykke, velvære, livskvalitetsregnskap

Aktiv læring i grupper:
-Gjennomføre et energi-regnskap for eget selskap
-Beregning av klimagassutslipp per verdiskapningsenhet (GEVA)

Samling 5) Grønne ledelse: hvordan lede i det grønne skiftet?
-Hva er grønn ledelse?
-Hvordan utvikle grønn forretningsstrategi?
-Grønn etikk og dens relasjon til verdibasert ledelse
-Politisk strategier for å muliggjøre overgangen til grønn økonomi (innkjøp, perverse subsidier, skatter etc)
-Dulting (nudging) og atferdsøkonomi for konsumenter og design av grønne valgsituasjoner
-Hvordan sikre lønnsomhet fra grønn vekst i Nordiske land

Aktiv læring i grupper:
Utvikle grønne forretningsplaner for selskaper og prosjekter på ulike strategiske ambisjonsnivåer:
1) markedskommunikasjon, 2) etterlevelse av pålegg, 3) grønnere drift, 4) grønnere verdikjede, 5) produktportefølje og 6) forretningsmodeller

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer. Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 24 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50751
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50752
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei24 Time(r)Individuell Individuell 24 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: MAN 50751
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:Individuell 24 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: MAN 50752
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Lunn, Ruth; Brady, John; Ebbage, Alison 2011 Environmental management in organizations: the IEMA handbook 2nd ed Earthscan  
Esty, Daniel C.; Simmons, P.J. cop. 2011 The green to gold business playbook: how to implement sustainability practices for bottom-line results in every business function   Wiley  
Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes cop. 2017 Restart: 7 veier til bærekraftig business   Cappelen Damm akademisk  
Kane, Gareth 2011 The green executive: corporate leadership in a low carbon economy   Earthscan  
Randers, Jørgen 2012 2052: a global forecast for the next forty years : a report to the Club of Rome commemorating the 40th anniversary of The limits to growth   Chelsea Green Publ  
Stoknes, Per Espen 2007 Penger og sjel: en ny balanse mellom finans og følelser   Flux forl  
Stoknes, Per Espen cop. 2015 What we think about when we try not to think about global warming: toward a new psychology of climate action   Chelsea Green Publishing  
Constanza, Robert 2014 An introduction to ecological economics 2nd. edtition    
McDonough, William; Braungart, Michael cop. 2013 The Upcycle: beyond sustainability - designing for abundance   Melcher Media/North Point Press  
Raworth, Kate 2017 Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist   Random House BusinessBooks  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brunstad, Bjørn 2008 Å planlegge for store samfunnsomveltninger: Paradigmeanalyse som fremsynsmetode      
Daly, Herman E. 2005 Economics in a Full World      
Dasgupta, Partha 2008 Nature in Economics      
Ditlev-Simonsen, Caroline D. 2013 Ny proposisjon om samfunnsansvarsrapportering      
Lubin, David A.; Esty, Daniel C. 2010 The sustainability imperative      
Morgan, Gareth 1988 Accounting as reality construction: Towards a new epistemology for accounting practice      
Unruh, Gregory; Ettenson, Richard 2010 Growing green      
Boons, Frank; Montalvo, Carlos; Quist, Jaco; Wagner, Marcus 2013 Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview      
Eccles, Robert G.; Ioannou, Ioannis; Serafeim, George 2014 The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance      
Hockerts, Kai; Wüstenhagen, Rolf 2010-9 Greening Goliaths versus emerging Davids — Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship      
Karakaya, Emrah; Hidalgo, Antonio; Nuur, Cali 2014 Diffusion of eco-innovations: A review      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Sukhdev, Pavan; Wittmer, Heidi; Schröter-Schlaack, Christoph; Nesshöver, Carsten; Bishop, Joshua; Brink, Patrick ten; Gundimeda, Haripriya; Kumar, Pushpam; Simmons, Ben 2010 Mainstreaming the Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations of TEEB   The Economics of Ecosystems and Biodiversity  
World Business Council for Sustainable Development 2010 Vision 2050: The new agenda for business   World Business Council for Sustainable Development  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hahnel, Robin 2011 Green economics: confronting the ecological crisis   M.E.Sharpe  
Hawken, Paul; Lovins, Amory B.; Lovins, L. Hunter 2010 Natural capitalism: the next industrial revolution 10th anniversary ed Earthscan  
Ries, Eric cop. 2011 The lean startup: how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses   Crown Business  
Hargroves, Karlson; Smith, Michael H.; Desha, Cheryl; Stasinopoulos, Peter; Weizsäcker, Ernst von 2009 Factor five: transforming the global economy through 80% improvements in resource productivity : a report to the club of Rome   Earthscan  
Fücks, Ralf 2015 Green growth, smart growth: a new approach to economics, innovation and the environment   Anthem Press  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Diener, Ed; Seligman, Martin E. P. 2004 Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being      
Randers, Jorgen 2012 Greenhouse gas emissions per unit of value added (“GEVA”) — A corporate guide to voluntary climate action      
Spash, Clive L. 2008 How Much is that Ecosystem in the Window? The One with the Bio-diverse Trail      
Vatn, Arild; Bromley, Daniel W. 1994 Choices without Prices without Apologies      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
New Climate Economy 2015 Seizing the Global Opportunity. The New Climate Economy Report.