MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft

MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft

Kurskode: 
MAN 5075
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Per Espen Stoknes
Kursnavn på engelsk: 
Green Growth as Competitive Advantage
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5076
2022 Høst
MAN 5077
2023 Vår
Introduksjon

Med selskaper som Tesla, Novo Nordisk, Unilever, Interface, Vestas, IKEA, Scatec Solar og Orsted har grønn vekst-agendaen fått stadig sterkere oppmerksomhet. Internasjonale offentlige institusjoner som OECD, EU-kommisjonen, UNEP, World Bank, IEA og IRENA har også løftet frem muligheter i det kommende grønne skiftet frem mot 2050. Siden den britiske økonomen Nicholas Sterns rapport (2006) har økonomiske vurderinger i økende grad har blitt trukket inn internasjonalt som argumenter for bærekraft som - ikke lenger bare en kostnad, men som både lønnsomme og smarte. Men slike påstander var likefullt omstridte og resultatene var lenge sprikende. Ikke lenger. Nyere forskning viser stadig tydeligere sammenhengende mellom økonomisk lønnsomhet og ulike indikatorer på bærekraft og grønn vekst. Programmet oppsummerer denne nyere kunnskapen om hvordan og hvorfor innføring av grønn vekst skaper økt lønnsomhet, samt hvordan man presist kan skille grønnvasking fra reelt grønn verdiskaping, privat som offentlig.

De siste årene har skandinaviske og norske selskaper også i økende grad lagt om forretningsutvikling og strategi i retning av grønn vekst og sirkulær økonomi. Fagforeninger og offentlig innkjøp etterlyser grønne arbeidsplasser og grønt innkjøp. Dette programmet vil gi deltagerne den nødvendige og kritiske kompetansen til å omsette retorikken om grønn økonomi til praksis i nordisk nærings- og arbeidsliv. Programmet legger særlig vekt på grønne strategier, forretnings-modeller, regnskap, innovasjon og organisering for å lykkes med å gjøre grønn økonomi lønnsom og raskt voksende i praksis.

Kunnskapsmål
 • har avansert kunnskap om grønn økonomi, særlig om de langsiktige trender i digitalisering, internasjonalisering, ressursforbruk og jordens tålegrenser
 • har inngående kunnskap om grønn forretnings-strategi, sirkulær økonomi, innovasjon og grønt regnskap
 • kjenne de internasjonale rammene for FNs bærekraftsmål, ulikhets-bekjemping og Paris-avtalen
 • har inngående kunnskap til verktøy for omstilling til grønn forretningsmodeller, ledelse, organisering, scenarier 
 • har avansert kunnskap om offentlig reguleringer for grønne innkjøp, innovasjon, avgifter som fremmer grønn vekst
Ferdighetsmål
 • kan analysere og gjennomføre alle faser og trinn i en grønn strategianalyse og rapportering
 • kan analysere og kommunisere grønne innovasjoner og deres lønnsomhet på en måte som tiltrekker investeringer
 • kan analysere lønnsomhet til grønn vekst prosjekter fra bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk ståsted
 • kan analysere eksisterende teorier og metoder innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk problemløsning
 • kan utvikle retningslinjer for tilpasset grønt, integrert regnskap og rapportering i egen selskap/industri
Generell kompetanse
 • kan gjennomføre og lede en omstilling til grønnere økonomisk virksomhet, både offentlig og privat
 • kan fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering på egenhånd
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner om grønn vekst, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
Kursets innhold

Samling 1) Grønn vekst utfordringen
Temaer:
-Introduksjon til Grønn Vekst: Gjeldende trender og fremtidige scenarier
-Hvor stor er grønn vekst i Norge, EU, globalt?
-Grønne arbeidsplasser og grønn vekst i hovedsektorene: bygg, transport, energi, industry, offentlig
-Definisjoner og avgrensning av Grønn Økonomi (grønn- vs miljø- vs. økologisk økonomi)
-Grønnvasking: Når er 'grønn' kun merkelapp eller svindel?
-Sirkulær økonomi og radikal ressurs-produktivitet: er frakobling av økonomisk vekst fra vekst i ressursforbruk mulig?
-Lederskap og motivasjon i den grønne økonomien
-Ideologi og motivasjon: er bærekraft og lønnsomhet kompatible?

Aktiv læring i grupper:
-Bruk av analyseverktøy for å fastsette grad av grønn arbeidsplasser på eget arbeidssted og egen industri.
-Utforske egen motivasjon og etikk ift ledelse av grønne initiativer

Samling 2) Grønn innovasjon
-Innovasjonsprosessen innen rammeverk av grønn vekst og grønn investeringer
-Finansiering av grønne innovasjoner og cleantech: trender og fallgruver
-Entreprenørskap og intraprenørskap: utfordringer fra såkorn til vekst-fase, inklusive psykologiske faktorer
-Er grønne investeringer mer lønnsomme på kort eller lang sikt?
-Sosialt entreprenørskap
-Hvordan mestre kulturell og organisatorisk motstand for endring? Beslutnings-utfordringen.

Aktiv læring i grupper:
-Utvikle Smarte Grønne ideer: utvikle forretningsmodeller for innovasjon
-Identifisere eksisterende elementer av grønn strategi i egne selskaper

Modul 3) Det store bildet og den langsiktige fremtiden
-Scenariometoder og forståelse av de neste 40 år.
-Klimaendringer: hvor alvorlige blir utslagene?
-Earth System Science: å forstå se sammenhengene mellom jordens økosystemer
-Vil det internasjonale samfunn se en holdningsendring i retning av grønn politikk og beslutninger?
-Fattigdomsbekjempelse, ulikhet og grønn økonomi
-I hvilken grad vil menneskelig kreativitet og innovasjon være tilstrekkelig til å møte utfordringene?

Aktiv læring i grupper:
Utvikle alternative scenarier for samfunn og seg selv

 

Samling 4) Grønt regnskap i det 21. århundre
-Oversikt gjeldende krav for grønn rapportering samt fremtidige trender
-Oversikt klimaregnskap, klimarisiko, ESG-standarder 
-Verktøy for vurdering av sosial og miljø-påvirkning (Nyttekostanalyse, Livssyklusanalyse og lignende)
-Nye tilnærminger til regnskap: grønt regnskap, alternative regnskap
-Hva er natur-kapital? Verdsetting av økosystemtjenester.
-Hva er verdi og ulike utfordringer ved å måle verdier
-Multippel kapital-tilnærming
-Vitenskaplige tilnærminger til måling av lykke, velvære, livskvalitetsregnskap

Aktiv læring i grupper:
-Gjennomføre et energi-regnskap for eget selskap
-Beregning av klimagassutslipp per verdiskapningsenhet (Capro)

Samling 5) Grønn ledelse: hvordan lede i det grønne skiftet?
-Hva er grønn ledelse?
-Hvordan utvikle grønn forretningsstrategi?
-Grønn etikk og dens relasjon til verdibasert ledelse
-Politisk strategier for å muliggjøre overgangen til grønn økonomi (innkjøp, perverse subsidier, skatter etc)
-Dulting (nudging) og atferdsøkonomi for konsumenter, ansatte og design av grønne valgsituasjoner
-Hvordan sikre lønnsomhet fra grønn vekst i Nordiske land

Aktiv læring i grupper:
Utvikle grønne forretningsplaner for selskaper og prosjekter på ulike strategiske ambisjonsnivåer:
1) markedskommunikasjon, 2) etterlevelse av pålegg, 3) grønnere drift, 4) grønnere verdikjede, 5) produktportefølje og 6) forretningsmodeller.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer. Deler av undervisningen kan foregå digitalt og/eller på engelsk.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 24 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50751
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
24 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 24 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50752
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.