MAN 5051 Strategisk ledelse

MAN 5051 Strategisk ledelse

Kurskode: 
MAN 5051
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Sverre Tomassen
Ragnhild Kvålshaugen
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5052 - 1. semester
MAN 5053 - 2. semester
Introduksjon

Dette programmet gir deltakerne kompetanse innenfor de ulike aspektene av strategisk ledelse, og vil sette dem i stand til å bidra vesentlig i strategiprosessene.

Den økende konkurransen og behovene for forandring erkjennes nå av de fleste. For å ha suksess er kvaliteten av de strategiske beslutningene og gjennomføringen av dem av største betydning. Strategisk ledelse er ingen definert teknikk man kan lære, for dermed å bli en god strateg. Det er derimot en dyp forståelse for de indre og ytre krefter som påvirker konkurransesituasjonen, utvikling av strategiske alternativ, og til slutt den vellykkede gjennomføringen av ett av disse. Dette medfører ofte endringer i både organisasjon og arbeidsmåte.

Dette programmet er utviklet for å gi deltakere, med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring, en varig kompetanse innenfor de forskjellige aspektene av strategisk ledelse.

Tilført teoretisk kunnskap uten praktisk forankring gir liten effekt i de organisasjonene deltakerne kommer fra. Læreprosessen er derfor lagt opp med en grundig innføring i teori innen de forskjellige temaene som drøftes. Deretter blir materialet bearbeidet i grupper, og til slutt diskuteres enkelte aspekter i plenum for å gi fordypning eller for å avklare misforståelser. Deltakernes bidrag fra egen erfaring er av stor betydning.

Deltakerne skal etter gjennomføringen av programmet forventes å kunne gi betydelig bidrag til en kreativ og praktisk strategiprosess i sine respektive bedrifter. Dette krever imidlertid stor arbeidsinnsats, både før og under samlingene. Prosjektoppgaven som er en del av programmet, skal dokumentere at deltakerne kan anvende kunnskapen.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført programmet skal studentene ha kunnskap om:

  • hva strategi er,
  • innholdet i en strategiprosess herunder strategisk analyse, strategiske valg og strategiimplementering,
  • ulike teoretiske perspektiver i strategifaget, og
  • strategiske problemer slik som oppkjøp, strategiske allianser, internasjonalisering, som en virksomhet kan møte.

 

Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal studentene kunne:

  • gjennomføre en strategisk analyse for et forretningsområde,
  • vite hvilke analysemodeller som egner seg til ulike strategiske problemer og virksomheter,
  • gi strategiske råd som er basert på dokumentert kunnskap, og
  • oppøve ferdigheter i å se virksomheten i et helhetlig strategisk perspektiv.
Generell kompetanse

Etter gjennomført program skal studentene kunne:

  • Studentene skal forstå at strategiske valg ofte handler om å balansere ulike interessenters behov og ønsker.
  • Studentene skal kunne forholde seg reflektert og kritisk til fagets fokus og innhold.
Kursets innhold

1. samling
Strategibegrepet og de strategiske fundamentene. Strategisk analyse herunder intern analyse av ressurser og ekstern analyse av konkurransearenaen.

2. samling
Strategisk analyse ekstern/intern - omgivelser, verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke. Interessenter. Strategiske valg.

3. samling
Strategiske valg og etiske vurderinger. Gjennomgang av ulike konkurransestrategier herunder organisk vekst gjennom kunnskapsutvikling, fusjoner, oppkjøp, outsourcing/konkurranseutsetting. Konsernstrategier. Strategi i offentlig sektor.

4. samling
Strategiimplementering, strategisk kontroll og strategisk lederskap.

5. samling
Ulike strategiske emner: Innovasjon, tillit, internasjonal strategi og strategiske allianser.

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 48 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk 33 obligatoriske innleveringer i grupper på 2-3 personer i løpet av studieåret. Arbeidskravene må være godkjent før individuell hjemmeeksamen kan taes.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:3 obligatoriske innleveringer i grupper på 2-3 personer i løpet av studieåret. Arbeidskravene må være godkjent før individuell hjemmeeksamen kan taes.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50511
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
48 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 48 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50512
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.