MAN 5051 Strategisk ledelse

MAN 5051 Strategisk ledelse

Kurskode: 
MAN 5051
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Sverre Tomassen
Ragnhild Kvålshaugen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5052 - 1. semester
MAN 5053 - 2. semester
Introduksjon

Dette programmet gir deltakerne kompetanse innenfor de ulike aspektene av strategisk ledelse, og vil sette dem i stand til å bidra vesentlig i strategiprosessene.

Den økende konkurransen og behovene for forandring erkjennes nå av de fleste. For å ha suksess er kvaliteten av de strategiske beslutningene og gjennomføringen av dem av største betydning. Strategisk ledelse er ingen definert teknikk man kan lære, for dermed å bli en god strateg. Det er derimot en dyp forståelse for de indre og ytre krefter som påvirker konkurransesituasjonen, utvikling av strategiske alternativ, og til slutt den vellykkede gjennomføringen av ett av disse. Dette medfører ofte endringer i både organisasjon og arbeidsmåte.

Dette programmet er utviklet for å gi deltakere, med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring, en varig kompetanse innenfor de forskjellige aspektene av strategisk ledelse.

Tilført teoretisk kunnskap uten praktisk forankring gir liten effekt i de organisasjonene deltakerne kommer fra. Læreprosessen er derfor lagt opp med en grundig innføring i teori innen de forskjellige temaene som drøftes. Deretter blir materialet bearbeidet i grupper, og til slutt diskuteres enkelte aspekter i plenum for å gi fordypning eller for å avklare misforståelser. Deltakernes bidrag fra egen erfaring er av stor betydning.

Deltakerne skal etter gjennomføringen av programmet forventes å kunne gi betydelig bidrag til en kreativ og praktisk strategiprosess i sine respektive bedrifter. Dette krever imidlertid stor arbeidsinnsats, både før og under samlingene. Prosjektoppgaven som er en del av programmet, skal dokumentere at deltakerne kan anvende kunnskapen.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført programmet skal studentene ha kunnskap om:

  • hva strategi er,
  • innholdet i en strategiprosess herunder strategisk analyse, strategiske valg og strategiimplementering,
  • ulike teoretiske perspektiver i strategifaget, og
  • strategiske problemer slik som oppkjøp, strategiske allianser, internasjonalisering, som en virksomhet kan møte.

 

Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal studentene kunne:

  • gjennomføre en strategisk analyse for et forretningsområde,
  • vite hvilke analysemodeller som egner seg til ulike strategiske problemer og virksomheter,
  • gi strategiske råd som er basert på dokumentert kunnskap, og
  • oppøve ferdigheter i å se virksomheten i et helhetlig strategisk perspektiv.
Holdningsmål

Etter gjennomført program skal studentene kunne:

  • Studentene skal forstå at strategiske valg ofte handler om å balansere ulike interessenters behov og ønsker.
  • Studentene skal kunne forholde seg reflektert og kritisk til fagets fokus og innhold.
Kursets innhold

1. samling
Strategibegrepet og de strategiske fundamentene. Strategisk analyse herunder intern analyse av ressurser og ekstern analyse av konkurransearenaen.

2. samling
Strategisk analyse ekstern/intern - omgivelser, verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke. Interessenter. Strategiske valg.

3. samling
Strategiske valg og etiske vurderinger. Gjennomgang av ulike konkurransestrategier herunder organisk vekst gjennom kunnskapsutvikling, fusjoner, oppkjøp, outsourcing/konkurranseutsetting. Konsernstrategier. Strategi i offentlig sektor.

4. samling
Strategiimplementering, strategisk kontroll og strategisk lederskap.

5. samling
Ulike strategiske emner: Innovasjon, tillit, internasjonal strategi og strategiske allianser.

 

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 48 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk 33 obligatoriske innleveringer i grupper på 2-3 personer i løpet av studieåret. Arbeidskravene må være godkjent før individuell hjemmeeksamen kan taes.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:3 obligatoriske innleveringer i grupper på 2-3 personer i løpet av studieåret. Arbeidskravene må være godkjent før individuell hjemmeeksamen kan taes.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50511
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50512
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
40Nei48 Time(r)Individuell Individuell 48 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50511
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Individuell 48 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50512
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
de Wit, Bob 2017 Strategy: an international perspective 6th ed Cengage Learning
Thompson, Arthur A. 2017 Crafting and executing strategy: the quest for competitive advantage : concepts and cases 2nd Edition McGraw-Hill
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Porter, Machael E. The value chain and competitive advantage The value chain and competitive advantage S. 33-61
Evaluating Firm Strengths and Weaknesses: The Resource-Based View Evaluating Firm Strengths and Weaknesses: The Resource-Based View S. 119-155
Transaction Cost Economics Transaction Cost Economics S. 167-180
Johnsen, Åge Strategisk styring i offentlig sektor Strategisk styring i offentlig sektor S. 501-520
Benito, Gabriel R. G.; Tomassen, Sverre The Micro-Mechanics of Foreign Operations’ Performance: An Analysis Based on the OLI Framework The Micro-Mechanics of Foreign Operations’ Performance: An Analysis Based on the OLI Framework
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Porter, Michael What Is Strategy?
Kim, W. Chan 2005 Blue Ocean Strategy: from theory to practice
Stabell, Charles B.; Fjeldstad, Oystein D. 1998 Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks
McAfee, Andrew; Brynjolfsson, Erik 2012 Big Data: The Management Revolution
Mitchell, R. K.; Agle, B. R.; Wood, D. J. 1997-10-01 Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts
Pfeffer,, Jeffrey 2009 Shareholders First? Not so Fast...
Brandenburger, Adam M.; Nalebuff, Barry J. 1995 The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy
Kahneman, Daniel; Lovallo, Dan; Sibony, Olivier 2011 Before You Make That Big Decision...
Garvin, David A.; Edmondson, Amy C.; Gino, Francesca 2008 Is Yours a Learning Organization?
Karl Joachim Breunig 2009/11/16 Strategisk kompetansesstyring i prosjektbaserte organisasjoner: Fra et forbrukerperspektiv til et produsentperspektiv
Lombardo, Sebastiano; Kvålshaugen, Ragnhild 2014-04 Constraint-Shattering Practices and Creative Action in Organizations
Skjølsvik, Tale; Løwendahl, Bente R.; Kvålshaugen, Ragnhild; Fosstenløkken, Siw M. 2007 Choosing to Learn and Learning to Choose: Strategies for Client Co-Production and Knowledge Development
Eisenhardt, Kathleen M Jan 1989 Agency Theory: An Assessment And Review
Shapiro, Susan P 2005 Agency Theory
Allio, Michael K. 2005-08 A short, practical guide to implementing strategy
Bungay, Stephen; Goold, Michael 1991-06 Creating a strategic control system
Gittell, J. H.; Douglass, A. 2012-10-01 Relational Bureaucracy: Structuring Reciprocal Relationships into Roles
Hambrick, Donald C.; Cannella, Albert A. 1989-11-1 Strategy Implementation as Substance and Selling.
HREBINIAK, LAWRENCE G. 2006-1 Obstacles to Effective Strategy Implementation
Kaplan, Robert S.; Norton, David R. 2005 The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. (cover story)
Kotter, John P.; Schlesinger, Leonard 2008 Choosing Strategies for Change.
Kotter, John P. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail
Neilson, Gary; Martin, Karla L.; Powers, Elizabeth 2008 The Secrets to Successful Strategy Execution
Olson, Eric M.; Slater, Stanley F.; Hult, G. Tomas M. 2005-01 The importance of structure and process to strategy implementation
Rouleau, Linda; Balogun, Julia 2011-07 Middle Managers, Strategic Sensemaking, and Discursive Competence
Rumelt, Richard 2011 The perils of bad strategy.
Alm, Kristian; Andersen, Erling S.; Kvalnes, Øyvind 2013 Tillit i prosjekter
CURRALL, STEVEN C.; EPSTEIN, MARC J. 2003-5 The Fragility of Organizational Trust:
Das, T. K.; Teng, Bing-Sheng 2000 Instabilities of Strategic Alliances: An Internal Tensions Perspective.
Anna Swärd 2017 Kontroll er bra – tillit bedre?
Aron, Ravi; Singh, Jitendra V. 2005 Getting Offshoring Right.
Inkpen, A. C. 1998-11-01 Learning and knowledge acquisition through international strategic alliances.
Prashant, K.; Harbir, S. 2009-08-01 Managing Strategic Alliances: What Do We Know Now, and Where Do We Go From Here?
GARUD, RAGHU; TUERTSCHER, PHILIPP; VAN DE VEN, ANDREW H. Perspectives on Innovation Processes
Mørk, Bjørn E; Hoholm, Thomas; Maaninen-Olsson, Eva; Aanestad, Margunn 2012-02 Changing practice through boundary organizing: A case from medical R&D
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Sverre, Tomassen Artikkelsamling Artikkelsamling bli oppdatert innen 1. mai.