MAN 5027 Prosjektledelse

MAN 5027 Prosjektledelse

Kurskode: 
MAN 5027
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5028
2024 Vår
MAN 5029
2024 Høst
Introduksjon

Det å kunne lede prosjekter er blitt en viktig kompetanse. Gjennom dette programmet blir deltakerne godt rustet til å utnytte prosjekt som arbeidsform. Kurset har en ledelsesmessig og dynamisk tilnærming til bruken av prosjekt som arbeidsform og hvordan man kan legge til rette for at prosjektteamet kan prestere godt i prosjektgjennomføringen. Det betyr at vi tar for oss rammebetingelser, verktøy for prosjektgjennomføring og ikke minst ledelsesaspektene knyttet til prosjektgjennomføringen. Vi inkluderer alle typer av prosjekter (bransjer) og både smidig og mer klassisk gjennomføringsmodeller.   

I løpet av fem samlinger gjennomgår vi sentrale tema som: hvordan skape et godt fundament for prosjektet (mål, business case, plan for gevinstrealisering etc.), hvordan planlegge og organisere ulike prosjekter på hensiktsmessig måte, hvordan håndtere risiko og kapitalisere på muligheter i prosjektet, hvordan håndtere interessenter effektivt og formålstjenlig, hvordan evaluere og følge opp prosjektet. Vi arbeider med hvordan vi skal legge til rette for effektiv og høyt presterende prosjektteam, kunnskapsintegrering og god samhandling mellom prosjektmedlemmene, samt en god kultur for læring i prosjektet og mellom prosjekter Sentrale aspekter ved prosjektarbeid sees i lys av samfunnsmessige utviklingstrender; som fokus på etikk, bærekraftsspørsmålet og digitalisering. 

Kunnskapsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha avansert kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelsesområdet, som håndtering av usikkerhet og komplekistet, ulike gjennomføringsmodeller, planlegging, organisering, og styring av prosjekter, samt det å legge til rette for gode prosjektteamprestasjoner 
 • ha inngående kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor dette fagområdet
 • ha avansert kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor prosjektledelsesområdet
 • ha inngående kjenskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor prosjektledelsesområdet
 • ha kunnskap om prosjektledelsesområdet historie og egenart

 

Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne analysere en prosjektgruppes utvikling, legge til rette for effektivt  samarbeid og utvikling av teamet  
 • kunne vurder prosjektet i et kost-nytte perspektiv, risiko knyttet til prosjektet, dets muligheter og dets potensial for gevinstrealisering
 • kunne tilrettelegge for god prosjektoppstart og gjennomføring ved å etablere et godt fundament for prosjektet
 • kunne planlegge prosjekter på hensiktsmessig vis
 • kunne legge til rette for situasjonstilpasset organisering av prosjektet, fordeling av roller ansvar og myndighetkunne gjennomføre interessentanalyse og velge hensiktsmessige strategier for situasjonstilpasset interessenthandtering
 • kunne følge opp og evaluere prosjektet
 • kunne analysere prosjektlederstiler i ulike kontekster
 • kunne analysere og bedømme organisasjoners prosjektmodenhet og utvikling i et prosjektperspektiv
 • kunne sette og analysere prosjektet i et strategisk perspektiv
Generell kompetanse

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor prosjektledelsesområdet og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelsesområdet
 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte prosjekter
 • kunne  formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både m

 • kunne forholde seg kritisk til fagets utvikling og fokus, bidra til nytenkning innenfor faget 
 • ønske å reflektere i forhold til egen gjennomføring av prosjekter, tilpasse teori og verktøy til egen praksis, strebe etter å stadig utvikle egen prosjektpraksis
 • ønske å handle ansvarlig med tanke på å ta vare på og videreformidle læringserfaringer knyttet til prosjektgjennomføring
Kursets innhold

1. samling: Prosjektifisering, valg av prosjekter, gevinstvurderinger, prinsipielle avklaringer i tidligfase og oppstartsaktiviteter, valg av gjennomføringsmodell (smidig eller mer klassisk steg-port-modell).   

2. samling: Planlegging på ulike nivåer av med klassiske og smidige prosjekter, håndtering av risiko og muligheter, håndtering av prosjektets interessenter   

3. samling: Intern og ekstern prosjektorganisering, interorganisatoriske prosjekter, oppfølging, eierstyring og andre styringsstrukturer.  

4. samling: Læring, kunnskapsintegrering, evaluering, lederskap og teamarbeid i prosjektet. 

5. samling: Den prosjektorienterte virksomheten og porteføljestyring. Etiske dilemmaer, morgendagens prosjektledelse. Oppsummering og avslutning på programmet.  

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 15 undervisningsdager på campus samt ulike digitale moduler. De digitale modulene vil kombinere ulike læringsaktiviteter, som skal gjennomføres både individuelt (f.eks. lesing, refleksjonsaktiviteter) og i grupper ((f.eks. diskusjoner, webinarer). Kombinasjonen av samlinger på campus og digitale moduler tilsvarer 150 forelesningstimer fordelt over to semestre»

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50271
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50272
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.