MAN 5027 Prosjektledelse

MAN 5027 Prosjektledelse

Kurskode: 
MAN 5027
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Jonas Søderlund
Anne Live Vaagaasar
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5028 - 1. semester
MAN 5029 - 2. semester
Introduksjon

Gjennom dette programmet blir deltakerne godt rustet til å lede prosjekter og til å utnytte prosjekt som arbeidsform i egen organisasjon.

 

Kunnskapsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelsesområdet, knyttet til planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av prosjekter
 • ha kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor dette fagområdet
 • ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor prosjektledelsesområdet
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor prosjektledelsesområdet
 • ha kunnskap om prosjektledelsesområdet historie, tradisjoner og egenart

 

Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne vurder prosjektet i et kost-nytte perspektiv, risiko knyttet til prosjektet, dets muligheter og dets potensial for gevinstrealisering
 • kunne tilrettelegge for god prosjektoppstart og gjennomføring ved å etablere et godt fundament for prosjektet
 • kunne planlegge prosjekter på hensiktsmessig vis
 • kunne legge til rette for situasjonstilpasset organisering av prosjektet, fordeling av roller ansvar og myndighetkunne gjennomføre interessentanalyse og velge hensiktsmessige strategier for situasjonstilpasset interessenthandtering
 • kunne følge opp og evaluere prosjektet
 • kunne analysere en prosjektgruppes utvikling
 • kunne analysere prosjektlederstiler i ulike kontekster
 • kunne analysere og bedømme organisasjoners prosjektmodenhet og utvikling i et prosjektperspektiv
 • kunne sette og analysere prosjektet i et strategisk perspektiv
Holdningsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha utviklet seg i forhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor prosjektledelsesområdet og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelsesområdet
 • kunne forholde seg kritisk til fagets utvikling og fokus
 • ønske å reflektere i forhold til egen gjennomføring av prosjekter, tilpasse teori og verktøy til egen praksis, strebe etter å stadig utvikle egen prosjektpraksis
 • ønske å handle ansvarlig med tanke på å ta vare på og videreformidle læringserfaringer knyttet til prosjektgjennomføring
Kursets innhold

1. samling: – Prosjektifisering og prosjektets fundament
2. samling: – Planlegging og håndtering av usikkerhet
3. samling: – Organisering og relasjoner
4. samling: – Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid
5. samling: – Lederskap og teamarbeid i prosjektet
6. samling: – Den prosjektorienterte virksomheten

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling: Prosjektifisering og prosjektets fundament
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Forståelse for hva et prosjekt er og hvorfor prosjekt kan oppfattes på forskjellig måte. Hva man bør vite før et prosjekt blir startet

Emneoversikt
Forskjellige perspektiver på prosjektledelse, forskjellige typer av prosjekter, Prosjektmodeller (PSO, vannfallsmodellen, stage gates, PMBOK)
Evaluering av prosjektforslag
Tilrettelegging for gevinstrealisering - prosjekt som investering
Prosjektstrategier
Interessentanalyse
Utforming av mandat (formål, mål, styringsfilosofi)

Bøker – pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3. Kap. 1-3.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1. Kap. 1,3-7.

Artikler – pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Utveksling av ideer til studentprosjekter; "Prosjekt-torg"
Foreløpig valg av prosjekt
Metodeinnføring

2. samling: Planlegging og håndtering av usikkerhet
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Grunnprinsippene for moderne prosjektplanlegging, aktuelle planleggingsteknikker, forståelse for usikkerhet

Emneoversikt
Planleggingsprinsipper i moderne prosjektarbeid
Overordnet prosjektplanlegging
Detaljplanlegging av prosjekt
Estimering av tid og ressursbruk
Usikkerhet og planlegging
Eksempler på bruk av dataverktøy

Bøker – pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 4.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed

Artikler – pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Presisering av problemstillinger
Datainnsamlingsmetoder
Endelig valg av studentprosjekt

3. samling: Organisering og relasjoner
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Grunnprinsippene for hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres, ansvarsfordelingen mellom prosjekt og basisorganisasjonen, forståelse for organisasjonskulturens betydning

Emneoversikt
Organisatoriske utfordringer ved prosjektarbeidsformen
Strukturering av en prosjektorganisasjon (hierarki, byråkrati, matrise, nettverk)
Koplinger mellom prosjekt og basisorganisasjon (full, delt og null autoritet)
Roller og ansvar i prosjektarbeid
Forskjellige sentrale organiseringsprosesser (dimensjonering, etablering, rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning)
Organisasjonskulturen i prosjektet
Prosjektet i lys av dets kontekst og relasjoner

Bøker – pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 5.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 11.

Artikler – pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Disposisjon og veiledning
Eventuell presentasjon av utkast

4. samling: Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Grunnprinsippene for oppfølging og kontroll med prosjektet, kommunikasjon internt og eksternt, læring som følge av prosjektarbeidet

Emneoversikt
Oppfølgingen av prosjektgjennomføringen
Måling av framdrift i tid og volum, måling av kostnadsforbruk og beregning av kostnadseffektivitet
Prosjektdokumentasjon
Løpende evaluering og etter-evaluering
Kritiske suksessfaktorer (eks. PEVS), Earned Value, helhetlige vurderingsmetoder
Prosjektintern og -ekstern kommunikasjon
Læring gjennom prosjektarbeid, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring
Prosjektkontorets rolle.

Bøker – pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 6.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 8-10.

Artikler – pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Veiledning

5. samling: Lederskap og teamarbeid i prosjektet
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Grunnprinsippene for lederskap og teamarbeid

Emneoversikt
Prosjektledelse, temporær ledelse og endringsledelse
Typer av lederskap
Prosjektet som teamarbeid

Bøker – pensum for samlingen
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 7.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 12-13.

Artikler – pensum for samlingen
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Arbeid med problemstillinger
Veiledning
Eventuell presentasjon av prosjektoppgaven

6. samling: Den prosjektorienterte virksomheten
Omfang
3 dager (25 timer)

Læringsmål
Ledelse av programmer og porteføljer, den videre utviklingen av prosjektfaget

Emneoversikt
Flerprosjektledelse, programmer og porteføljer
Prosjektmodenhet i virksomheten
Profesjonaliseringen av prosjektfaget, sertifisering
Veien videre - ledelse og prosjektledelse

Bøker – pensum for samlingen:
Andersen, Erling S. 2005. Prosjektledelse: Et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI forlaget. ISBN 82-562-6129-3, kap. 8.
Larson, Erik W., Clifford F. Gray. 2011. Project management : the managerial process. 5th ed
Söderlund, Jonas. 2005. Projektledning & projektkompetens. Malmö, Sverige: Liber. ISBN 91-47-07579-1, kap. 2, 14-15.

Artikler – pensum for samlingen:
Se artikkelsamling

Prosjektoppgaven
Veiledning

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50271
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50272
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50271
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50272
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Erling S. 2018 Prosjektledelse: et organisasjonsperspektiv   NKI-forl  
Larson, Erik W.; Gray, Clifford F. cop. 2014 Project management: the managerial process 6th ed McGraw-Hill  
Söderlund, Jonas c2005, 2007 Projektledning & projektkompetens: perspektiv på konkurrenskraft   Liber  
Müller, Ralf; Turner, J. Rodney cop. 2010 Project-oriented leadership   Gower Hele boken. Denne boken erstatter 6 artikler i artikkelsamlingen (obligatorisk litteratur) om samme tema.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Erling S.; Grude, Kristoffer V.; Haug, Tor 2016 Målrettet prosjektstyring 7. utg NKI forl  
Skyttermoen, Torgeir; Vaagaasar, Anne Live 2015 Verdiskapende prosjektledelse   Cappelen Damm akademisk  

No importance set

Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Oorschot, K. E.   System dynamics for project management research System dynamics for project management research      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Lundin, Rolf A.; Söderholm, Anders 1995 A theory of the temporary organization      
Turnera, J. Rodney; Müller, Ralf 2003 On the nature of the project as a temporary organization      
Shenhar, Aaron J. 2001 One Size does not Fit All Projects: Exploring Classical Contingency Domains      
Jugdev, Kam; Müller, Ralf 2005 A retrospective look at our evolving understanding of project success      
Morris, P. W. G.; Crawford, L.; Hodgson, D.; Shepherd, M. M.; Thomas, J. 2006 Exploring the role of formal bodies of knowledge in defining a profession – The case of project management      
Winter, Mark; Smith, Charles; Morris, Peter; Cicmil, Svetlana 2006 Directions for future research in project management: The main findings of a UK government-funded research network      
Lovallo, Dan; Kahneman, Daniel 2003 Delusions of Success.      
Atkinson, Roger; Crawford, Lynn; Ward, Stephen 2006 Fundamental uncertainties in projects and the scope of project management      
De Meyer, Arnoud; Loch, Christoph H.; Pich, Michael T. 2002 Managing Project Uncertainty: From Variation to Chaos.      
Karlsen, Jan Terje 2011 Supportive culture for efficient project uncertainty management      
Karlsen, Jan Terje 2008 Forming relationships with stakeholders in engineering projects      
Perminova, Olga; Gustafsson, Magnus; Wikström, Kim 2008 Defining uncertainty in projects – a new perspective      
Sanchez, Hynuk; Robert, Benoit; Bourgault, Mario; Pellerin, Robert 2009 Risk management applied to projects, programs, and portfolios      
Ward, Stephen; Chapman, Chris 2003 Transforming project risk management into project uncertainty management      
Andersen, Erling S. 1996 Warning: activity planning is hazardous to your project's health!      
Berggren, Christian; Järkvik, Jack; Söderlund, Jonas 2008 Lagomizing, organic integration, and systems emergency wards: Innovative practices in managing complex systems development projects      
Eisenhardt, Kathleen M.; Tabrizi, Behnam N. 1995 Accelerating Adaptive Processes: Product Innovation in the Global Computer Industry.      
Lindkvist, Lars; Soderlund, Jonas 1998 Managing Product Development Projects: On the Significance of Fountains and Deadlines.      
Meso, Peter; Jain, Radhika 2006 Agile Software Development: Adaptive Systems Principles and Best Practices      
Takeuchi, Hirotaka; Nonaka, Ikujiro 1986 The new new product development game.      
Kreiner, Kristian 1995 In search of relevance: Project management in drifting environments      
Engwall, M. 2003 Mysteriet med den orimliga modellen: om utvecklingsmodeller, kunskap och kontroll      
Engwall, Mats 2003 No project is an island: linking projects to history and context      
Martinsuo, Miia; Lehtonen, Päivi 2009 Project autonomy in complex service development networks      
Aaltonen, Kirsi; Sivonen, Risto 2009 Response strategies to stakeholder pressures in global projects      
Helm, Jane; Remington, Kaye 2005 Effective Project Sponsorship: an Evaluation of the Role of the Executive Sponsor in Complex Infrastructure Projects by Senior Project Managers      
Mitchell, R. K.; Agle, B. R.; Wood, D. J. 1997 Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts      
Olander, Stefan; Landin, Anne 2005 Evaluation of stakeholder influence in the implementation of construction projects      
Larson, Erik W.; Gobeli, David H. 1987 Matrix Management: Contradictions and Insights.      
Andersen, Erling S. 2010 The X model – a tool for describing and assessing individual projects      
Andersen, Erling S.; Jessen, Svein Arne 2000 Project Evaluation Scheme: a Tool for Evaluating Project Status and Predicting Project Results      
Halman, J. I. M.; Burger, G. T. N. 2002 Evaluating effectiveness of project start-ups: an exploratory study      
Ayas, K.; Zeniuk, N. 2001 Project-Based Learning: Building Communities of Reflective Practitioners      
Prencipe, Andrea; Tell, Fredrik 2001 Inter-project learning: processes and outcomes of knowledge codification in project-based firms      
Schindler, Martin; Eppler, Martin J. 2003 Harvesting project knowledge: a review of project learning methods and success factors      
Söderlund, Jonas; Vaagaasar, Anne Live; Andersen, Erling S. 2008 Relating, reflecting and routinizing: Developing project competence in cooperation with others      
Swan, J.; Scarbrough, H.; Newell, S. 2010 Why don't (or do) organizations learn from projects?      
Hoegl, Martin; Gemuenden, Hans Georg 2001 Teamwork Quality and the Success of Innovative Projects: A Theoretical Concept and Empirical Evidence.      
Koskinen, Kaj U.; Pihlanto, Pekka 2007 Trust in a knowledge related project work environment      
van Marrewijk, Alfons 2007 Managing project culture: The case of Environ Megaproject      
Nicolini, Davide 2002 In search of 'project chemistry'      
Zandera, Lena; Mockaitis, Audra I.; Butler, Christina L. 2012 Leading global teams      
Archer, N. P.; Ghasemzadeh, F. 1999 An integrated framework for project portfolio selection      
Blichfeldt, Bodil Stilling; Eskerod, Pernille 2008 Project portfolio management – There’s more to it than what management enacts      
McDonough III, Edward F.; Spital, Francis C. 2003 Managing Project Portfolios      
Kester, Linda; Hultink, Erik Jan; Lauche, Kristina 2009 Portfolio decision-making genres: A case study      
Wheelwright, Steven C.; Clark, Kim B. 1992 Creating Project Plans to Focus Product Development.      
Davies, Andrew; Gann, David; Douglas, Tony 2009 Innovation in Megaprojects: Systems Integration at London Heathrow Terminal 5      
Andersen, Erling S.; Jessen, Svein Arne 2003 Project maturity in organisations      
Maylor, Harvey; Brady, Tim; Cooke-Davies, Terry; Hodgsond, Damian 2006 From projectification to programmification