MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv

MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv

Kurskode: 
MAN 5009
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Labour Legislation and Working Life
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5010
2022 Høst
MAN 5011
2022 Vår
Introduksjon

Introduksjon

Programmet gir deltakerne solide kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter og offentlige organisasjoner gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt. Gjennom dette programmet får ledere, HR- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet.

Kunnskapsmål

Studenten skal

 • ha god kunnskap om arbeidsrettens ideologiske grunnlag, vernelovgivningens formål og sentrale hensyn i arbeidsrettslig regulering
 • ha god kunnskap om juridisk metode og rettskilder, inkludert betydningen av internasjonal rett og EU/EØS-rett for rettsområdet
 • ha god kunnskap om sentrale arbeidsrettslige begreper, deres funksjoner og sammenhengen mellom dem
 • ha god kunnskap om arbeidsgivers styringsrett og den rettslige avgrensningen av denne kompetansen
 • ha god kunnskap om forholdet mellom reguleringsformene lov, tariffavtale og individuell avtale, og for medbestemmelsesordninger og deres funksjoner
 • ha god kunnskap om reglene om etablering av arbeidsforhold og ulike ansettelsesformer (fast, midlertidig), innleie av arbeidskraft og grensen mellom innleie og entreprise
 • ha god kunnskap om diskrimineringsvernets betydning på arbeidsrettens område
 • ha god kunnskap om hovedtrekkene i regler om varsling, konkurransebegrensende avtaler samt andre regler med tilknytning til arbeidstakers lojalitetsplikt
 • ha kjennskap til hovedtrekkene i reglene om krav til arbeidsmiljøet
 • ha kjennskap til hovedtrekkene i lovreguleringen av arbeidstid, ferie permisjoner og sykepenger
 • ha god kunnskap om reglene om opphør av arbeidsforhold, herunder materielle og prosessuelle krav ved oppsigelse og avskjed, samt sammenhengen med regler om suspensjon og permittering 
 • ha god kunnskap om arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 • ha kjennskap til hovedtrekkene i reguleringen av personvern og personopplysninger i arbeidsforhold
 • ha kjennskap til spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering og virksomhet som drives i flere land.
 • ha kjennskap til pensjonsordningene i norsk arbeidsliv. 
Ferdighetsmål

Studenten skal:

 • kunne anvende den juridiske metode, både i lys av norske og internasjonale rettskilder, og være i stand til å anvende relevante digitale verktøy i dette arbeidet
 • ha kunnskaper og ferdigheter til å løse arbeidsrettslige problemstillinger, eventuelt å se at de står overfor en arbeidsrettslig problemstilling som forutsetter at saken bringes inn på et høyere nivå.
 • kunne lede eller delta konstruktivt i arbeidet med kollektiv arbeidsrett.
 • kunne foreta kritiske vurderinger av faglige spørsmål innenfor fagområdet
 • kunne formulere og formidle kunnskap om arbeidsrettslige problemstillinger
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • utvikle en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene i arbeidslivet og respektere disse.
 • ha god kritisk forståelse av faget og gråsone-problematikk.
 • ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike arbeidsrettslige spørsmål.
 • ha utviklet evnen til å forstå betydningen av et bærekraftig arbeidsliv.
Kursets innhold

1. samling
Introduksjon til arbeidsretten. Historikk. Metode, kilder og tvisteløsningsorganer. Grunnbegreper. Arbeidsgivers styringsrett. Etablering av ansettelsesforholdet. Omsorgs- og lojalitetsplikt. Ulike måter å organisere arbeidskraft på.

2. samling
Arbeidsmiljø. Likebehandling og forbud mot diskriminering. Samarbeid og kollektive løsninger

3. samling
Arbeidstakerbeskyttelse

4. samling
Omstilling og nedbemanning

5. samling
Offentlig sektor. Internasjonal arbeidsrett. Pensjon. Personvern og kontrolltiltak

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette kurset gjennomføres som en kombinasjon av samlinger på campus og digitale moduler. De digitale modulene vil kombinere ulike læringsaktiviteter, som skal gjennomføres både individuelt (f.eks. lesing, refleksjonsaktiviteter) og i grupper (f.eks. åpne diskusjoner). Kombinasjonen av samlinger på campus og digitale moduler tilsvarer ca. 150 forelesningstimer fordelt over to semestre.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til inntil 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40 %. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf. forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Emnenes fordeling på samlingene (det tas forbehold om plassering av de enkelte emner):

1. Samling - Introduksjon til arbeidsretten. Historikk. Metode, kilder og tvisteløsningsorganer. Grunnbegreper. Arbeidsgivers styringsrett. Etablering av ansettelsesforholdet. Omsorgs- og lojalitetsplikt. Ulike måter å organisere arbeidskraft på.

Delmål
Samlingen skal gi en introduksjon til arbeidsretten, herunder gi en innføring i juridisk metode, rettskilder og tvisteløsningsorganer. Det blir gitt en grundig gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers endringsadgang. Videre behandles arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidstakers lojalitetsplikt. Det blir gitt en innføring i rettsregler som gjelder ved etablering av ansettelsesforholdet, samt en innføring i ulike måter å organisere arbeidskraft på.

Emneoversikt:

Introduksjon til arbeidsretten
Styringsrett, samarbeid, arbeidstakervern
Historikk og systematikk
Metode og kilder. Tvisteløsningsorganer

Grunnbegreper
Arbeidstakerbegrepet
Arbeidsgiverbegrepet

Arbeidsgivers styringsrett
Styringsrettens grunnlag og grenser
Arbeidsgivers endringsadgang og fremgangsmåte ved endring
"Endringsoppsigelse"

Etablering av ansettelsesforholdet
Ansettelsesprosessen
Inngåelse av arbeidsavtalen
Ansettelsesformer

Ulike måter å organisere arbeidskraft på
Grensen mellom innleie og entreprise

2. Samling - Arbeidsmiljø. Likebehandling og forbud mot diskriminering. Samarbeid og kollektive løsninger
Delmål

På samlingen lærer studentene om krav til arbeidsmiljø, herunder regler om varsling. Videre lærer studentene om kravene til likebehandling og forbud mot diskriminering i arbeidslivet. Det gis også en oversikt over trepartsmodellen/det norske tariffsystemet. Videre gis en grundig gjennomgang av tariffrettslige emner.

Emneoversikt:

Arbeidsmiljø
Fysisk arbeidsmiljø
Psykososialt arbeidsmiljø, mobbing og trakassering
Varsling

Likebehandling og forbud mot diskriminering 
Ulike diskrimineringsgrunnlag
Forbud mot diskriminering. Lovlig forskjellsbehandling

Informasjon og drøftelse
Individuell informasjons- og drøftelsesplikt
Kollektiv informasjons- og drøftelsesplikt

Trepartsmodellen
Det norske tariffsystemet

Kollektiv arbeidsrett/tariffrettslige emner
Organisasjonsfrihet
Tariffavtalen
Tolkning av tariffavtalen
Tariffbundethet
Tariffrevisjon og arbeidskamp
Allmenngjøring av tariffavtaler

3. Samling - Arbeidstakerbeskyttelse
Delmål:

I denne samlingen lærer studentene om de alminnelige regler om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold. Videre behandles regler om  arbeidstid, permisjoner, sykefravær og sykepenger, lønn og godtgjørelser, samt ferie og feriepenger.

Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
Materielle vilkår for oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
Saksbehandlingsregler og formkrav
Konfliktløsning; forhandlinger og domstolsbehandling
Oppsigelsesfrister
Ugyldighet og erstatning ved urettmessig opphør
Rettsvirkninger ved rettmessig opphør 

Arbeidstid
Grunnleggende hensyn og formål
Arbeidstidsbegrepet
Arbeidstidsgrenser
Unntak fra arbeidstidsreglene

Permisjoner
Lovbestemte permisjoner
Avtalte permisjoner

Sykefravær og sykepenger
Retten til sykepenger
Sykepengeperiode og sykepengegrunnlag
Ytelser fra arbeidsgiver - arbeidsgiverperiode
Sykepengerefusjon fra NAV

Lønn og godtgjørelser
Lønnssystem
Lønnsbegrepet og utbetalingsregler
Trekk i lønn

Ferie og feriepenger

4. Samling - Omstilling og nedbemanning
Delmål:

I denne samlingen behandles regler som gjelder ved omstilling av virksomheter, ved rasjonalisering og nedbemanning. Videre gis en grundig innføring i de spesielle regler og problemer som oppstår ved virksomhetsoverdragelse. Videre behandles konkurranseklausuler, permittering og fortrinnsretter.

Virksomhetsoverdragelse
Spesielle regler om overdragelse av virksomhet
Arbeidstakernes stilling, betydningen for virksomhetene og deres ansvar

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
Vilkår for oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, herunder regler for utvelgelse
Informasjon, drøftelser og samarbeid med tillitsvalgte
Håndtering av nedbemanningsprosesser i praksis
Arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen
Masseoppsigelser

Konkurranseklausuler
Grunnleggende hensyn
Konkurranseklausuler: vilkår og saksbehandlingskrav
Kundeklausuler
Rekrutteringsforbud
Sanksjoner ved brudd på konkurranserestriksjoner

Fortrinnsrett til ny stilling
Vilkår for fortrinnsrett til ny stilling
Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett

Permittering
Begrep og grunnlag
Spesielle regler om permittering; materielle krav, formkrav og frister

Fratredelsesavtaler
Avtaler om opphør og godtgjørelser m.v. ved fratredelse
 

5. samling - Offentlig sektor. Internasjonal arbeidsrett. Pensjon. Personvern og kontrolltiltak
Delmål:

I samlingen behandles særlige problemstillinger som er aktuelle for arbeidsforhold i offentlig sektor. Videre behandles spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering og virksomhet som drives i flere land. Det gis også en innføring i pensjonsordningene i norsk arbeidsliv og arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål. Videre behandles regelverket om personvern og kontrolltiltak i arbeidsforhold

Emneoversikt:

Offentlig sektor

Saksbehandlingsregler i ansettelses- og personalsaker i offentlig sektor (utlysning, habilitet, innsyn, kvalifikasjonsprinsippet, klage mv), regler om disiplinærreaksjoner, oppsigelse og avskjed for statlige ansatte, grunntrekk ved statlig tariffrett, Sivilombudsmannens rolle.

Internasjonal og EØS-arbeidsrett

Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge
Utsendelse av norske arbeidstakere til andre land
Forholdet til lovgivning om arbeidsrett, skatt og trygd, m.v.
Domstolsvalg og lovvalg

Pensjon
Pensjonsordningene i norsk arbeidsliv
Arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål

Personvern og personopplysninger. Kontrolltiltak
Overvåking, personkontroll og behandling av personopplysninger

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50091
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50092
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 2956/2957100
MAN 5131100
MAN 5186100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 2956/2957
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5131
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5186
Credit reduction:100
Reduction description

Kursene MAN 5131 Arbeids- og elevrett for skoleledere og MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv kan ikke brukes sammen i en grad. Dette gjelder også tidligere versjoner av kursene.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Dette kurset kan gjennomføres som en kombinasjon av samlinger på campus og digitale moduler. De digitale modulene vil kombinere ulike læringsaktiviteter, som skal gjennomføres både individuelt (f.eks. lesing, refleksjonsaktiviteter) og i grupper (f.eks. åpne diskusjoner). Kombinasjonen av samlinger på campus og digitale moduler tilsvarer ca. 150 forelesningstimer fordelt over to semestre
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.