MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv

MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv

Kurskode: 
MAN 5009
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Labour Legislation and Working Life
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5010 - 1. semester
MAN 5011 - 2. semester
Introduksjon

Introduksjon

Programmet gir deltakerne kunnskaper om den rettslige regulering av arbeidsforhold. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter og offentlige organisasjoner gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt. Gjennom dette programmet får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser som gjelder i arbeidslivet.

Kunnskapsmål
 • Studentene skal få innsikt i juridisk metode og rettskilder, herunder lovgivning og avtaler på området og anvendelsen av disse i praksis.
 • Studentene skal utvikle kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser det setter for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.
 • Studentene skal utvikle kunnskaper om arbeidsrettslige regelverk som trer i kraft ved omstillinger i driften og-/eller virksomhetsoverdragelse.
 • Studentene skal ha kjennskap til hvilket arbeidsrettslig regelverk som gjelder for internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene
Ferdighetsmål
 • Studentene skal kunne benytte juridisk metode som et generelt verktøy ved juridiske spørsmål.
 • Studentene skal være i stand til å utarbeide rutiner som ivaretar de arbeidsrettslige aspekter i et arbeidsforhold.
 • Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å løse arbeidsrettslige problemstillinger, eventuelt å se at de står overfor en arbeidsrettslig problemstilling som forutsetter at saken bringes inn på et høyere nivå.
 • Studentene skal kunne lede eller delta konstruktivt i arbeidet med kollektiv arbeidsrett.
 • Studentene skal kunne kommunisere om arbeidsrettslige problemstillinger både med spesialister og allmennheten
Generell kompetanse
 • Studentene skal utvikle en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene i arbeidslivet og respektere disse.
 • Studentene skal ha god kritisk forståelse av faget og gråsone-problematikk.
 • Studenten skal være i stand til å fortsette sin egen faglige utvikling innenfor arbeidsrett.
Kursets innhold

1. samling
Introduksjon til arbeidsretten. Historikk. Metode, kilder og tvisteløsningsorganer. Grunnbegreper. Arbeidsgivers styringsrett. Etablering av ansettelsesforholdet. Omsorgs- og lojalitetsplikt. Ulike måter å organisere arbeidskraft på.

2. samling
Arbeidsmiljø. Samarbeid og kollektive løsninger

3. samling
Arbeidstakerbeskyttelse

4. samling
Omstilling og nedbemanning

5. samling
Statsansatterett. Internasjonal arbeidsrett. Pensjon. Personvern og kontrolltiltak

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Emnenes fordeling på samlingene (det tas forbehold om plassering av de enkelte emner):

1. Samling - Introduksjon til arbeidsretten. Historikk. Metode, kilder og tvisteløsningsorganer. Grunnbegreper. Arbeidsgivers styringsrett. Etablering av ansettelsesforholdet. Omsorgs- og lojalitetsplikt. Ulike måter å organisere arbeidskraft på.

Delmål
Samlingen skal gi en introduksjon til arbeidsretten, herunder gi en innføring i juridisk metode, rettskilder og tvisteløsningsorganer. Det blir gitt en grundig gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers endringsadgang. Videre behandles arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidstakers lojalitetsplikt. Det blir gitt en innføring i rettsregler som gjelder ved etablering av ansettelsesforholdet, samt en innføring i ulike måter å organisere arbeidskraft på.

Emneoversikt:

Introduksjon til arbeidsretten
Styringsrett, samarbeid, arbeidstakervern
Historikk og systematikk
Metode og kilder. Tvisteløsningsorganer

Grunnbegreper
Arbeidstakerbegrepet
Arbeidsgiverbegrepet

Arbeidsgivers styringsrett
Styringsrettens grunnlag og grenser
Arbeidsgivers endringsadgang og fremgangsmåte ved endring
"Endringsoppsigelse"

Etablering av ansettelsesforholdet
Ansettelsesprosessen
Inngåelse av arbeidsavtalen
Ansettelsesformer

Ulike måter å organisere arbeidskraft på
Grensen mellom innleie og entreprise

2. Samling –- Arbeidsmiljø. Samarbeid og kollektive løsninger
Delmål

Samlingen skal gi kunnskap om krav til arbeidsmiljø, herunder regler om varsling. Det blir foretatt en gjennomgang av reglene om ansatterepresentasjon og bedriftsdemokrati. Videre behandles informasjon og drøfting etter lov og avtale. Det gis også en oversikt over trepartsmodellen/det norske tariffsystemet. Videre gis en grundig gjennomgang av tariffrettslige emner.

Emneoversikt:

Arbeidsmiljø
Fysisk arbeidsmiljø
Psykososialt arbeidsmiljø, mobbing og trakassering
Varsling

Ansatterepresentasjon
Bedriftsdemokrati og medbestemmelse

Informasjon og drøftelse
Individuell informasjons- og drøftelsesplikt
Kollektiv informasjons- og drøftelsesplikt

Trepartsmodellen
Det norske tariffsystemet

Kollektiv arbeidsrett/tariffrettslige emner
Organisasjonsfrihet
Tariffavtalen
Tolkning av tariffavtalen
Tariffbundethet
Tariffrevisjon og arbeidskamp
Allmenngjøring av tariffavtaler

3. Samling –- Arbeidstakerbeskyttelse
Delmål:

Samlingen skal gi kunnskap om de alminnelige regler om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold, og om hvordan slike saker skal behandles, i virksomheten og hvis tvister oppstår og bringes inn for domstolene. Samlingen skal videre gi kunnskap om regler om  arbeidstid, permisjoner, sykefravær og sykepenger, lønn og godtgjørelser, ferie og feriepenger, samt likebehandling og forbud mot diskriminering.

Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
Materielle vilkår for oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
Saksbehandling og formkrav
Konfliktløsning; forhandlinger og domstolsbehandling
Oppsigelsesfrister
Ugyldighet og erstatning ved urettmessig opphør
Rettsvirkninger ved rettmessig opphør - sluttvederlag, ventelønn

Arbeidstid
Grunnleggende hensyn og formål
Arbeidstidsbegrepet
Arbeidstidsgrenser
Unntak fra arbeidstidsreglene

Permisjoner
Lovbestemte permisjoner
Avtalte permisjoner

Sykefravær og sykepenger
Retten til sykepenger
Sykepengeperiode og sykepengegrunnlag
Ytelser fra arbeidsgiver - arbeidsgiverperiode
Sykepengerefusjon fra NAV

Lønn og godtgjørelser
Lønnssystem
Lønnsbegrepet og utbetalingsregler
Trekk i lønn

Ferie og feriepenger

Likebehandling og forbud mot diskriminering 
Ulike diskrimineringsgrunnlag
Forbud mot diskriminering. Lovlig forskjellsbehandling

4. Samling –- Omstilling og nedbemanning
Delmål:

Samlingen skal gi kunnskap om de regler som gjelder ved omstilling av virksomheter, ved rasjonalisering og nedbemanning. Samlingen gir også kunnskap om spesielle regler og problemer som oppstår ved virksomhetsoverdragelse. Videre gir samlingen kunnskap om konkurranseklausuler, permittering og fortrinnsretter.

Virksomhetsoverdragelse
Spesielle regler om overdragelse av virksomhet
Arbeidstagernes stilling, betydningen for virksomhetene og deres ansvar

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
Vilkår for oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, herunder regler for utvelgelse
Informasjon, drøftelser og samarbeid med tillitsvalgte
Håndtering av nedbemanningsprosesser i praksis
Arbeidstagers rett til å fortsette i stillingen
Masseoppsigelser

Konkurranseklausuler
Grunnleggende hensyn
Konkurranseklausuler: vilkår og saksbehandlingskrav
Kundeklausuler
Rekrutteringsforbud
Sanksjoner ved brudd på konkurranserestriksjoner

Fortrinnsrett til ny stilling
Vilkår for fortrinnsrett til ny stilling
Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett

Permittering
Begrep og grunnlag
Spesielle regler om permittering; –materielle krav, formkrav og frister

Fratredelsesavtaler
Avtaler om opphør og godtgjørelser m.v. ved fratredelse
 

5. samling - Statsansattesrett. Internasjonal arbeidsrett. Pensjon. Personvern og kontrolltiltak
Delmål:

Samlingen skal gi kunnskap om ansettelsesforhold i statlig sektor. Videre behandles spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering og virksomhet som drives i flere land. Det gis også en innføring i pensjonsordningene i norsk arbeidsliv og arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål. Videre behandles regelverket om personvern og kontrolltiltak i arbeidsforhold

Emneoversikt:

Statsansatterett
Ansettelse, omstillingsprosesser og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor

Internasjonal og EØS-arbeidsrett
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge
Konkurranseproblemer, praktiske problemstillinger
Utsendelse av norske arbeidstakere til andre land
Forholdet til lovgivning om arbeidsrett, skatt og trygd, m.v.
Internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene
Domstolsvalg og lovvalg
Særlige regler om transnasjonale regelverk og institusjoner
Arbeidsrett i andre land - forskjeller og fallgruber

Pensjon
Pensjonsordningene i norsk arbeidsliv
Arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål

Personvern og personopplysninger. Kontrolltiltak
Overvåking, personkontroll og behandling av personopplysninger

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50091
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50092
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 2956/2957100
MAN 5186100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 2956/2957
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5186
Credit reduction:100
Reduction description

 

Kursene MAN 5131 Arbeids- og elevrett for skoleledere og MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv kan ikke brukes sammen i en grad. Dette gjelder også tidligere versjoner av kursene.

Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.