MAN 4097/4197/2270/2271 Human Resource Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 4097/4197/2270/2271 Human Resource Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 4097/4197/2270/2271
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bård Kuvaas
Anders Dysvik
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Selv om menneskelige ressurser har stått sentralt i ledelsesfagene i flere tiår, har faget i løpet av 90-årene utviklet seg til å bli et av de mest sentrale strategiske områder for mange organisasjoner. Viktige drivkrefter bak denne utviklingen er stadig sterkere internasjonal konkurranse og økte krav om effektiv drift i både privat og offentlig sektor. 

Det er en uomtvistelig sammenheng mellom overordnet bedriftsstrategi på den ene siden og forvaltning av menneskelige ressurser på den andre. Denne sammenhengen dreier seg først og fremst om konsistens mellom bedriftsstrategi og HR-strategiske tiltak. Vi ser imidlertid også en utvikling der de ansatte vurderes som bedriftens mest verdifulle ressurs og hvor denne ressursen danner grunnlaget for organisasjoners overordnede strategi. Disse sammenhengene har gitt fenomenet ledelse og organisering av menneskelige ressurser nytt innhold og gjør HR-strategiske valg til en enda viktigere del av lederoppgaven. 

Programmet gir deltakerne grunnlag for å gjøre slike valg basert på oppdatert forskningsbasert kunnskap på området. På den måten vil deltakerne få kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan hjelpe dem til å bli mer sentrale medspillere i utviklingen av en tidsmessig og produktiv lederstil i norske virksomheter. 

Til tross for de utviklingstrekk som er beskrevet, er det ikke uvanlig at HR-funksjonen i mange bedrifter sliter med manglende status og innflytelse. Nettopp derfor er det viktig at ledere både innenfor og utenfor HRM-funksjonen får økt kunnskap og innsikt i kompetanse og ytelse, endring og omstilling, organisatorisk klima, ledelse – og sammenhengen mellom HRM-området og den overordnede bedriftsstrategi. Programmets mål er å gi deltakerne grunnlag for å spre slik kunnskap i egen organisasjon og å gjøre sine valg på en gjennomtenkt og helhetlig måte. 

Undervisningen veksler mellom forelesninger, øvelser, diskusjoner og bruk av mindre cases. Det siktes mot at deltakerne skal være aktive i læringsprosessen for å integrere sine egne erfaringer med programmets teoretiske og praktiske innhold.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til og forstå sentrale funn fra mikro- og makroorientert HR-forskning 
 • Ha en grunnleggende forståelse av hva beste praksis HR innebærer 
 • Forstå hva evidensbasert ledelse av menneskelige ressurser innebærer
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere og evaluere en organisasjons HR-praksis opp mot sentral forskningsfunn 
 • Kunne anvende sentrale forskningsfunn i praktisk HR-arbeid 
 • Være i stand til å skaffe til veie relevant forskningsbasert kunnskap som kan brukes til forbedret praktisk HR-arbeid
Holdningsmål
 • Verdsette betydningen av evidensbasert HR 
 • Verdsette forskningsbasert kunnskap som en kilde til forbedret HR-praksis 
 • Økt forpliktelse til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i HR-relaterte beslutninger
Kursets innhold

1.samling - Strategisk HR, HR og organisatorisk ytelse og effektivitet
2. samling - HR for indre og prososial motivasjon
3. samling - Utviklende HR, rekruttering, seleksjon, karriereutvikling og trening og utvikling
4. samling - HR og innovasjon, kontinuerlig forbedring og HR-trender
5. samling - Ledelse og HR

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling –Strategisk HR 

Samlingen vil gi en innføring i strategi som begrep og prosess med særlig vekt på planlegging og koordinering av HR-funksjonen med sikte på optimal utnyttelse av menneskelige ressurser. 

Emeoversikt 

HR som konsept 

HR og organisaotrisk ytelse og effektivitet 

Makro- vs. mikro-HR 

2. samling – HR for indre og prososial motivasjon 

Samlingens skal gi en innføring i trekk ved mellommenneskelige relasjoner og samspill mellom medarbeidere med sikte på å etablere et best mulig samarbeidsklima og lagspill. 

Emeoversikt 

Motivasjon 

Jobbtilfredshet og organisasjonstilhørighet 

Rettferdighetsteorier 

Effekter av HRM på mikro-nivå 

3. samling – Utviklende HR 

Samlingen vil klargjøre betydningen av evidensbaserte seleksjonsrutiner og metoder. Ansettelser blir dessuten knyttet til et videre karriereforløp i organisasjonen og til trening og utvikling. 

Emneoversikt 

Rekruttering og seleksjon 

Karriereutvikling og planlegging 

Trening og utvikling 

4. samling – HR og innovasjon, kontinuerlig forbedring og HR-trender 

På samlingen skal man tilegne seg kunnskaper om sammenhengen mellom HR, kreativitet og innovasjon. . 

Emneoversikt 

HRs rolle i utvikling av kreativitet og innovasjon 

Systematisk forebedringsarbei 

Innovativ HR, trender og utviklingstrekk 

5. samling – Ledelse og HR 

Delmål 

Den siste samlingen vil fokusere på sentrale HR utfordringer knyttet endringsprosesser og arbeidsmiljø. 

Emneoversikt 

Ledelse og ledereffektivitet 

Endringsledelse og konflikthåndtering 

Teamledelse 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 40971
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3) Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karkakter i kurset MAN 4097.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 41971
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng ; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 4197.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22701
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2270.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22711
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2271.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar: Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karkakter i kurset MAN 4097.
Eksamenskode:MAN 40971
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng ; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 4197.
Eksamenskode:MAN 41971
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2270.
Eksamenskode:MAN 22701
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2271.
Eksamenskode:MAN 22711
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ghauri, Pervez N.; Grønhaug, Kjell 2010 Research methods in business studies 4th ed Financial Times Prentice Hall  
Greenberg, Jerald cop. 2011 Behavior in organizations 10th ed Pearson Utvalgte kapitler.
Noe, Raymond A. cop. 2015 Human resource management: gaining a competitive advantage 9th ed., Global ed McGraw-Hill Education Utvalgte kapitler.
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforlaget  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Fields, Dail L. c2002 Taking the measure of work: a guide to validated scales for organizational research and diagnosis   Sage  
Hair, Joseph F. cop. 2014 Multivariate data analysis 7th ed., Pearson new international ed Pearson  
Iversen, Ole I. cop. 2015 Rekrutterings- og intervjuteknikk: om bruk av effektive rekrutteringsmetoder   Fagbokforl  
Lai, Linda 2013 Strategisk kompetanseledelse 3. utg Fagbokforl  
Tabachnick, Barbara G.; Fidell, Linda S. cop. 2014 Using multivariate statistics 6th ed., new international ed Pearson  
Pallant, Julie   SPSS survival manual 6th ed McGraw Hill  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Det gjøres oppmerksom på at en rekke artikler, som vil bli tilgjengelig i elektronisk format, samt enkelte bokkapitler som kopieres, også vil være obligatorisk litteratur.