MAN 3115/3116/3117/3118 Markedsorientert ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3115/3116/3117/3118 Markedsorientert ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3115/3116/3117/3118
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bendik Meling Samuelsen
Ragnhild Silkoset
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Enhver bedrift må vokse for å overleve! Ledere som tidlig fanger opp endringer i markedet og utvikler verdifulle løsninger for kundene, vil øke sine markedsandeler. I dette kurset kobles verdiskapning for kundene opp mot bedriftens forretningsutvikling. Gjennom dette vil deltakerne i programet bli i stand til å utvikle en dynamisk organisasjon som fanger opp og levere kundeverdi i et marked i kontinuerlig endring. Fokus på kundeinnsikt, analyser og kompetanse er med på å gi fremtidens ledere en solid støtte i disse beslutningene. 

For å lykkes i dagens markeder kreves evnen til å utnytte oppdatert analytisk og teoretisk markedskunnskap. Denne kunnskapen sikrer bedriftens evne til å oppnå sitt markedspotensiale. Krevende og komplekse verdikrav fra kundene, aggressiv konkurranse og turbulente markeder, rask teknologisk og digital utvikling, samt globale ekspansjonsstrategier kjennetegner slike markeder. Sentralt i dette ligger ledernes ansvar for å ta markedsstrategiske beslutninger som identifiserer og skaper innsikt i markedsmekanismene og konkurransemulighetene. I en markedsorientert bedrift er man ekspert i å forstå kundenes verdioppfattelse, kunne handle innenfor etiske og sosiale normer, fremme innovasjonskulturer og prosesser, samt etablere og effektivisere organisatoriske prosesser for kundenes verdiskapning. 

Hovedfokuset til programmet innenfor nye perspektiver på markedsorientert ledelse gjenspeiler den kundeorienterte ledelseskompetansen ved å konsentrere seg rundt tre beslutningsområder. I programmet skal deltakerne lære å 

(1) organisere for markedsløsninger ved at de blir opplært i hvordan man organiserer en bedrift for å produsere kundeverdier, 

(2) utforske markedsmuligheter ved at de blir trenet i å ta beslutninger som fanger opp og utnytter endringer i markedet, samt 

(3) møte markedsutfordringer ved at de blir trent i forhold til å differensiere og beskytte produkter og merkevarer i et marked. 

Organisere for markedsløsninger: Gjennom dette programmet skal deltakerne lære å ta beslutninger som skaper en markedsorientert bedrift hvis formål er å utvikle organisasjoner som er overlegent gode til å tilby markedstilpassede løsninger. Evnen til å bevisstgjøre hele bedriften som medansvarlige for verdiproduksjon er grunnleggende innenfor dette perspektivet. 

Utforske markedsmuligheter: I den andre delen av programmet skal deltakerne lære å ta beslutninger som utnytter muligheter i markedet. Både forbrukere og bedriftskunder forventer sømløse løsninger som forenkler interaksjonen med en bedrift. Dagens bedrifter opplever en stor transformasjon som krever høyt kompetansenivå innenfor markedsinnnovasjoner, sosiale media, mobile plattformer, evnen til å forklare og kvalitetssikre markedsdata, spredningen av omni-kanal distribusjon, for å nevne noen. Denne delen av programmet vil tilføre verdi til markedsorienterte bedrifter som vil lære hvordan man skal stille de kritisk rette spørsmålene i dagens markeder med det formål å fange opp, fortolke og handle ut fra trender og utviklinger i markeder, samt kunne kvalitetssikre empiriske, visuelle og grafiske markedsanalyser for å ta markedsbeslutninger. 

Møte markedsutfordringer: Den tredje hoveddelen av dette programmet skal lære studenten å ta beslutninger som bidrar til at en bedrift klarer å differensiere seg i markedet med det formål å møte markedsutfordringer. Differensiering krever en gjennomarbeidet markedsstrategi som spesifiserer kundemålgrupper, merkeposisjonering og merkeassosiasjoner samt ta beslutninger om hensiktsmessig eksponering i markedet. Disse beslutningene bygger på kunnskap om kundenes oppfattelse av verdi. Basert på forståelsen om at ulike kundegrupper har ulike behov som skal dekkes, vil deltakerne lære å utvikle en markedsplan som spesifiserer de viktigste salgsargumentene for de ulike kundesegmentene, , kunnskap om hvordan merkevaren og produktene kan bygges og videreutvikles, samt kunnskap om hvordan en bevisst prisstrategi påvirker inntjeningen. 

Betydningen av strategisk markedsorientert ledelse for en bedrifts lønnsomhet illustreres ved at kundeorienterte organisasjoner oppnår suksess i en rekke ulike markeder og konkurransesituasjoner. Overlegen kundeverdi, utnyttelse av unike konkurransefortrinn og forståelse av endringstakten på markedsutfordringer er alle krevende lederoppgaver som betinger effektive markedsstrategier som utnytter og videreutvikler bedriftenes strategiske konkurransefortrinn. 

Målgruppen for dette programmet er mellomledere og/ eller markedsføringsledere i virksomheter som opererer både på bedriftsmarkedet og i produkt- og service bransjen. Programmet vil også passe godt for de som arbeider i små- og mellomstore virksomheter, offentlig sektor samt de som arbeider i konsulentbransjen.

Kunnskapsmål
 • Deltagerne skal lære å utvikle grunnleggende kunnskaper og kjenne til den nyeste forskningen innenfor markedsorientert ledelse. 
 • Deltakerne skal lære å forstå hvordan omgivelsene påvirker bedriftenes verdiskapning på bedrifts- og forbrukermarkedet. 
 • Deltakerne skal lære om de nyeste teoriene og kunnskapen som omhandler bedriftenes organisering for å skape kundeverdier.
Ferdighetsmål
 • Deltakerne skal lære å utvikle evnen til å ta selvstendige strategiske beslutninger gjennom å bruke verktøy som avdekker og evaluerer markedspotensialet til et produkt eller en tjeneste. 
 • Deltakerne skal utvikle evnen til å foreta konkurransemessige valg for å differensiere produkter og tjenester i markedet. 
 • Deltakerne skal kunne bruke konkrete verktøy for å organisere for markedsorientert ledelse med det formål å skape kundeverdier. 
 • Deltakerne skal kunne gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.
Holdningsmål
 • Deltakerne skal være i stand å opparbeide seg evnen til kritisk refleksjon rundt eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet markedsføring og optimalisering av kundeverdier.
Kursets innhold
 • Markedsorientert ledelse 
 • Beslutninger i bedriftsmarkeder 
 • Strategiske beslutninger ved bruk av markedsdata 
 • Visualisering av analyseresultater 
 • Merkevareanalyse og forståelse 
 • Merkeposisjonering, valg av konsepter 
 • Vekststrategier 
 • Prisstrategi og verdiutvikling 
 • Kommunikasjonsstrategi 
 • Simulering for markedsbeslutninger og konkurransehåndtering
Læreprosess og tidsbruk

Anbefalt programvare er Exce.
 

Programmet gjennomføres med fem samlinger med totalt 150 undervisningstimer over to semestre. Deler av undervisningen vil foregå på engelsk. 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave. 

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.
 

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og individuell fagoppgave, 12 studiepoeng. Innleveringsoppgaven er en samling av 4 valgfrie cases som velges ut fra 5 cases som benyttes i programmet. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og individuell fagoppgave, 6 studiepoeng. Innleveringsoppgaven er en samling av 4 valgfrie cases som velges ut fra 5 cases som benyttes i programmet. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer. Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy
Programvare definert under punktet "Læreprosess og tidsbruk"
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31151
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3115, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31161
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterIndividuell Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3116, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31171
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3117, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31181
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterIndividuell Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3118, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3115, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31151
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:2 Semester
Kommentar:Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3116, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31161
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3117, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31171
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:2 Semester
Kommentar:Fagoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3118, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31181
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gripsrud, Geir; Silkoset, Ragnhild; Olsson, Ulf Henning 2010 Metode og dataanalyse: beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP 2. utg Høyskoleforl  
Samuelsen, Bendik Meling; Peretz, Adrian; Olsen, Lars Erling 2016 Merkevareledelse 3. utg. Cappelen akademisk  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Anderson, Erin; Jap, Sandy D. 2005 The Dark Side of Close Relationships      
Hinterhuber, Andreas; Liozu, Stephan 2012 Is It Time to Rethink Your Pricing Strategy?      
Jaworski, Bernard J.; Kohli, Ajay K. 1993 Market orientation: Antecedents and consequences      
Kidwella, Roland E.; Nygaard, Arne; Silkoset, Ragnhild 2007 Antecedents and effects of free riding in the franchisor–franchisee relationship      
Kumar, V.; Jones, Eli; Venkatesan, Rajkumar; Leone, Robert 2011 Is Market Orientation a Source of Sustainable Competitive Advantage or Simply the Cost of Competing?      
Morgan, Neil A.; Vorhies, Douglas W.; Mason, Charlotte H. 2009 Market orientation, marketing capabilities, and firm performance      
Silkoset, Ragnhild 2013 Negative and positive effects of social capital on co‐located firms' withholding efforts      
Biong, Harald; Silkoset, Ragnhild 2014 The Ineffectiveness of Corporate Brand Investments in Creating Price Premiums      
Birkinshaw, Julian; Bouquet, Cyril; Barsoux, Jean-Louis 2011 The 5 Myths of Innovation      
Monroe, K. B.; Lee, A. Y. 1999 Remembering versus Knowing: Issues in Buyers' Processing of Price Information      
Reitzig, Markus Summer 2011 Is Your Company Choosing the Best Innovation Ideas?