MAN 3097/3098/3099/3100 Grønn vekst og konkurransekraft - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3097/3098/3099/3100 Grønn vekst og konkurransekraft - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3097/3098/3099/3100
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Per Espen Stoknes
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Med selskaper som Tesla, Novo Nordisk, Skanska, Vestas, IKEA, REC Solar og Storebrand har grønn vekst-agendaen fått stadig sterkere oppmerksomhet. Internasjonale offentlige institusjoner som OECD, EU-kommisjonen, UNEP, World Bank har også løftet frem muligheter i det kommende “grønne skiftet” frem mot 2050. Siden den britiske økonomen Nicholas Sterns rapport (2006) har økonomiske vurderinger i økende grad har blitt trukket inn internasjonalt som argumenter for miljøtiltak som - ikke lenger bare en kostnad, men som både lønnsomme og smarte. Men slike påstander har likefullt vært omstridte og resultater har spriket. Enda oftere har det vært uklart nøyaktig hva det innebærer. Men debattene har inspirert ny forskningsbasert kunnskap, praksis og rapportering om innføring av grønn vekst samt hvordan man presist kan skille grønnvasking fra grønn verdiskaping, privat som offentlig. 

Uansett har norske og skandinaviske selskaper også i økende grad lagt om forretningsutvikling og strategi i retning av grønn vekst  og verdikjeder. Fagforeninger og offentlig innkjøp etterlyser grønne arbeidsplasser og grønt innkjøp. Dette programmet vil gi deltagerne den nødvendige og kritiske kompetansen til å omsette retorikken om grønn økonomi til praksis i nordisk nærings- og arbeidsliv. Programmet legger særlig vekt på grønne strategier, forretnings-modeller, regnskap, innovasjon og organisering for å lykkes med å gjøre grønn økonomi lønnsom og raskt voksende i praksis.

Kunnskapsmål

a) få oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen grønn økonomi og miljøøkonomi 

b) få praktisk forståelse av viktigste begreper innen grønn strategi, innovasjon og grønt regnskap 

c) få kunnskap om erfaringer med omstilling til grønn forretning, organisering og politikk 

d) få kjennskap til verktøy for helhetstenkning inkl. systemanalyse

Ferdighetsmål

e) kunne gjennomføre alle faser og trinn i en grønn strategianalyse og rapportering 

f) kunne utvikle retningslinjer for grønn regnskap og rapportering i egen selskap/industri 

g) kunne analysere og kommunisere grønne innovasjoner og deres lønnsomhet 

h) kunne lede en omstilling til mer grønn økonomisk virksomhet

Holdningsmål

i) Deltagerne skal selvstendig kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering. 

j) Deltagerne skal kunne styrke grønn vekst i egen organisasjon 

k) Deltagerne skal kunne delta i den offentlige debatten der den berører faget/fagområdet. 

l) Deltagerne skal forstå hva ansvarlig investering i finansielle, sosiale- og natur-kapital former er (”grønn etikk”)

Kursets innhold

Samling 1) Grønn vekst utfordringen 

Temaer: 

-Introduksjon til Grønn Vekst: Gjeldende trender og fremtidige scenarier 

-Hvor stor er grønn vekst i Norge, EU, globalt? 

-Grønne arbeidsplasser og grønn vekst i hovedsektorene: bygg, transport, energi, industry, offentlig 

-Definisjoner og avgrensning av Grønn Økonomi (grønn- vs miljø- vs. økologisk økonomi) 

-Grønnvasking: Når blir “grønn” kun merkelapp eller svindel? 

-Radikal ressurs effektivitet: er frakobling av økonomisk vekst fra vekst i ressursforbruk mulig? 

-Lederskap og motivasjon i den grønne økonomien 

-Ideologi og motivasjon: er “bærekraft” og “lønnsomhet” kompatible? 

Aktiv læring i grupper: 

-Bruk av analyseverktøy for å fastsette grad av “grønn arbeidsplasser” på eget arbeidssted og egen industri. 

-Utforske egen motivasjon og etikk ift ledelse av grønne initiativer 

 

Samling 2) Grønn innovasjon 

-Innovasjonsprosessen innen rammeverk av grønn vekst og grønn investeringer 

-Finansiering av grønne innovasjoner og ”cleantech”: trender og fallgruver 

-Entreprenørskap og intraprenørskap: utfordringer fra såkorn til vekst-fase, inklusive psykologiske faktorer 

-Er grønne investeringer mer lønnsomme på kort eller lang sikt? 

-Sosialt entreprenørskap 

-Hvordan mestre kulturell og organisatorisk motstand for endring? Beslutnings-utfordringen. 

 

Aktiv læring i grupper: 

-Utvikle Smarte Grønne ideer: utvikle forretningsmodeller for innovasjon 

-Identifisere eksisterende elementer av grønn strategi i egne selskaper 

 

Samling 3) Grønt regnskap i det 21. århundre 

-Oversikt gjeldende krav for grønn rapportering samt fremtidige trender 

-Verktøy for vurdering av sosial og miljø-påvirkning (Nyttekostanalyse, Livssyklusanalyse og lignende) 

-Hva er ”verdi” – og ulike utfordringer ved å måle verdier 

-Nye tilnærminger til regnskap: grønt regnskap, alternative regnskap 

-Hva er natur-kapital? Verdsetting av økosystemtjenester. 

-Multippel kapital-tilnærming 

-Vitenskaplige tilnærminger til måling av lykke, velvære, livskvalitetsregnskap 

Aktiv læring i grupper: 

-Gjennomføre et energi-regnskap for eget selskap 

-Beregning av klimagassutslipp per verdiskapningsenhet (GEVA) 

 

 

Modul 4) Det store bildet – og den langsiktige fremtiden 

-Analyse og forståelse av de neste 40 år. 

-Klimaendringer: hvor alvorlige blir utslagene? 

-Earth System Science: å forstå se sammenhengene mellom jordens økosystemer 

-Vil det internasjonale samfunn se en holdningsendring i retning av grønn politikk og beslutninger? 

-Fattigdomsbekjempelse og grønn økonomi 

-I hvilken grad vil menneskelig kreativitet og innovasjon være tilstrekkelig til å møte utfordringene? 

Aktiv læring i grupper: 

Utvikle alternative scenarier for 2050 

 

5) Grønne strategier: hvordan iverksette teorien som organisatorisk praksis 

-Hva er grønn ledelse? 

-Oversikt miljømerking og miljøledelse (eksisterende ISO etc) 

-Hvordan utvikle grønn forretningsstrategi? 

-Grønn etikk og dens relasjon til verdibasert ledelse 

-Politisk strategier for å muliggjøre overgangen til grønn økonomi (innkjøp, perverse subsidier, skatter etc) 

-Dulting (nudging) og atferdsøkonomi for konsumenter og design av grønne valgsituasjoner 

-Hvordan sikre lønnsomhet fra grønn vekst i Nordiske land 

Aktiv læring i grupper: 

Utvikle grønne forretningsplaner for selskaper og prosjekter på ulike strategiske ambisjonsnivåer: 

1) markedskommunikasjon, 2) etterlevelse av pålegg, 3) grønnere drift, 4) grønnere verdikjede, 5) produktportefølje og 6) forretningsmodeller

Læreprosess og tidsbruk

Videokonferanse for overføring av internasjonale forelesninger

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca. 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.
 

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom individuelt prosjektoppgave, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter.

Dataverktøy
Programvare definert under punktet "Læreprosess og tidsbruk"
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30971
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3097, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30981
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3098, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30991
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3099, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31001
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3100, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3097, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30971
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3098, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30981
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3099, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30991
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3100, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31001
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Lunn, Ruth; Brady, John; Ebbage, Alison 2011 Environmental management in organizations: the IEMA handbook 2nd ed Earthscan  
Esty, Daniel C.; Simmons, P.J. cop. 2011 The green to gold business playbook: how to implement sustainability practices for bottom-line results in every business function   Wiley  
Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes cop. 2017 Restart: 7 veier til bærekraftig business   Cappelen Damm akademisk  
Kane, Gareth 2011 The green executive: corporate leadership in a low carbon economy   Earthscan  
Randers, Jørgen 2012 2052: a global forecast for the next forty years : a report to the Club of Rome commemorating the 40th anniversary of The limits to growth   Chelsea Green Publ  
Stoknes, Per Espen 2007 Penger og sjel: en ny balanse mellom finans og følelser   Flux forl  
Stoknes, Per Espen cop. 2015 What we think about when we try not to think about global warming: toward a new psychology of climate action   Chelsea Green Publishing  
Constanza, Robert 2014 An introduction to ecological economics 2nd. edtition    
Fücks, Ralf 2015 Green growth, smart growth: a new approach to economics, innovation and the environment   Anthem Press  
McDonough, William; Braungart, Michael cop. 2013 The Upcycle: beyond sustainability - designing for abundance   Melcher Media/North Point Press  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brunstad, Bjørn 2008 Å planlegge for store samfunnsomveltninger: Paradigmeanalyse som fremsynsmetode      
Daly, Herman E. 2005 Economics in a Full World      
Dasgupta, Partha 2008 Nature in Economics      
Ditlev-Simonsen, Caroline D. 2013 Ny proposisjon om samfunnsansvarsrapportering      
Lubin, David A.; Esty, Daniel C. 2010 The sustainability imperative      
Morgan, Gareth 1988 Accounting as reality construction: Towards a new epistemology for accounting practice      
Unruh, Gregory; Ettenson, Richard 2010 Growing green      
Boons, Frank; Montalvo, Carlos; Quist, Jaco; Wagner, Marcus 2013 Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview      
Eccles, Robert G.; Ioannou, Ioannis; Serafeim, George 2014 The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance      
Hockerts, Kai; Wüstenhagen, Rolf 2010-9 Greening Goliaths versus emerging Davids — Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship      
Karakaya, Emrah; Hidalgo, Antonio; Nuur, Cali 2014 Diffusion of eco-innovations: A review      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Sukhdev, Pavan; Wittmer, Heidi; Schröter-Schlaack, Christoph; Nesshöver, Carsten; Bishop, Joshua; Brink, Patrick ten; Gundimeda, Haripriya; Kumar, Pushpam; Simmons, Ben 2010 Mainstreaming the Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations of TEEB   The Economics of Ecosystems and Biodiversity  
World Business Council for Sustainable Development 2010 Vision 2050: The new agenda for business   World Business Council for Sustainable Development  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hahnel, Robin 2011 Green economics: confronting the ecological crisis   M.E.Sharpe  
Hawken, Paul; Lovins, Amory B.; Lovins, L. Hunter 2010 Natural capitalism: the next industrial revolution 10th anniversary ed Earthscan  
Ries, Eric cop. 2011 The lean startup: how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses   Crown Business  
Hargroves, Karlson; Smith, Michael H.; Desha, Cheryl; Stasinopoulos, Peter; Weizsäcker, Ernst von 2009 Factor five: transforming the global economy through 80% improvements in resource productivity : a report to the club of Rome   Earthscan  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Diener, Ed; Seligman, Martin E. P. 2004 Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being      
Randers, Jorgen 2012 Greenhouse gas emissions per unit of value added (“GEVA”) — A corporate guide to voluntary climate action      
Spash, Clive L. 2008 How Much is that Ecosystem in the Window? The One with the Bio-diverse Trail      
Vatn, Arild; Bromley, Daniel W. 1994 Choices without Prices without Apologies      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
New Climate Economy 2015 Seizing the Global Opportunity. The New Climate Economy Report.