MAN 3081/3082/3083/3084 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MAN 3081/3082/3083/3084 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi


Kursansvarlig
Hallvard Føllesdal, Kathrine Johannesen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Norge har lenge hatt ry på seg som et foregangsland innen organisasjonspsykologi. Lederprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi bygger på norsk og internasjonal forskning og erfaring. Programmet gir praktisk nyttig kunnskap for individ og bedrift om kommunikasjon og samspill mellom større grupper, mindre grupper og individer i sosiale systemer.

Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra bl a gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi. Gjennom programmet skal deltakerne lære å anvende sine kunnskaper i å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap. Det vil bli lagt vekt på å bruke kvantitative og kvalitative metoder så som case og intervju.

Læringsmål
Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap til bruk i bedrifter og organisasjoner der endring skjer stadig raskere. Du vil få rikelig mulighet til å reflektere over egne erfaringer, anvende og forbedre din samspillkompetanse.

Læringsmålene for programmet i Samspill og ledelse er:

Ferdighetsmål
•Være i stand til å anvende organisasjonspsykologisk kunnskap og erfaring på egen arbeidsplass
•Kunne forbedre lederferdigheter i samspill
•Flytte fokus fra mål til prosess og fra egen person til organisasjon
•Lære å jobbe mer effektivt som leder, eksempelvis hvordan drive prestasjoner i en gruppe, ta beslutninger, håndtere konflikter/skape samarbeid/ fremme trivsel
•Økt psykologisk kunnskap som eksempelvis er relevant for salgssituasjoner, gjennomføringer av prosjekter, oppfølging av kunder.

Holdningsmål
•Følelse av økt personlig styrke
•Oppdagelse av nye muligheter
•Økt nærhet i mellommenneskelige relasjoner
•Større verdsetting av liv og arbeid

Kunnskapsmål
•Kjenne til grunnleggende problemstillinger innen ulike deler av psykologien, eksempelvis organisasjonspsykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi
•Ha kjennskap til og kunne anvende sentrale psykologiske fagbegrep, også i skriftlig arbeid
•Kjenne til sentral organisasjonspsykologisk forskning og teori av relevans for samspill og ledelse
•Ha en grunnleggende innsikt i psykologisk teori av relevans for gruppeledelse og relasjonshåndtering
•Innsikt i kvantitativ og kvalitativ psykologisk metode

Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. I en kontinuerlig prosess formidler programmet en fagpsykologisk viten som også gir den enkelte deltaker en unik mulighet for personlig utvikling.


  Forkunnskaper
  Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Avolio, Bruce J., Fred Luthans. 2006. The high impact leader : moments matter in accelerating authentic leadership development. McGraw-Hill. 262 sider
  Avolio, B. J.. 2011. Full range leadership development. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage
  Bang, Henning. 2011. Organisasjonskultur. 4. utg. Universitetsforlaget. 249 s
  Fineman, Stephen. 2003. Understanding emotion at work. Sage. 197 s
  Forsyth, Donelson R. 2013. Group dynamics. 6th ed., International ed. Wadsworth Cengage learning. 634 s
  Hackman, J. Richard. 2002. Leading teams : setting the stage for great performances. Harvard Business School Press. 300 sider
  Hogan, Robert. 2007. Personality and the fate of organizations. Erlbaum. 160 sider
  Langdridge, Darren. 2006. Psykologisk forskningsmetode : en innføring i kvalitative og kvantitative tilnærminger. Tapir. 384 sider
  Luthans, Fred, Carolyn M. Youssef, Bruce J. Avolio. 2007. Psychological capital : developing the human competitive edge. Oxford University Press. 238 sider
  Schein, Edgar H. 2009. Helping : how to offer, give, and receive help. Berrett-Koehler. 160 sider
  Young, Jeffrey E. and Janet S. Klosko. 1994. Reinventing your life: the breakthrough program to end negative behavior - and feel great again. Penguin. Kap. 1-5 (side xi-57). 63 sider. En selvhjelpsbok.


  Artikkelsamling:
  Føllesdal, H. & Johannesen, K.. 2014. Artikkelsamling Samspill og ledelse: anvendt organisasjonspsykologi

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Bang, Henning. 1998. Organisasjonskultur i praksis : verktøy for kartlegging, utvikling og endring av organisasjonskultur. Tano Aschehaug. 141 s
  Bråten, Stein. 2004. Kommunikasjon og samspill : fra fødsel til alderdom. 2. utg. Universitetsforlaget. 290 s
  Ghauri, Pervez N., Kjell Grønhaug. 2010. Research methods in business studies. 4th ed. Financial Times Prentice Hall. 253 s


  Artikler:
  Abele, A.E & B. Wojciszke. 2007. Agency and communion from the perspective of self versus others. Journal of personality and social psychology. Vol 93. 12 sider, s. 751-763
  Mast, M. S. & J. A. Hall. 2003. Anybody Can Be a Boss But Only Certain People Make Good Subordinates: Behavioral Impacts of Striving for Dominance and Dominance Aversion. Journal of personality. Vol 71. 21 sider, s. 871-892
  Van Vugt, M. 2006. Evolutionary Origins of Leadership and Followership. Personality and social psychology review. Vol 10. 17 sider,s. 354-371


  Annet:
  1997. Monsen, Jon T; Silvian Tomkins affekt- og scriptteori. I S. Karterud og J.T. Monsen: Selvpsykologi. Ad Notam Gyldendal. 105-119. 15 sider


  Emneoversikt
  •Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team
  •Refleksjonsteam: Roller og gruppeprosesser
  •Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsesstrategier
  •Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
  •Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse

  Dataverktøy
  Ingen.

  Læreprosess og tidsbruk
  Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 152 timer. Hver samling er lagt opp som en sekvens med nøye integrerte forelesninger og øvelser. Mesteparten av arbeidet vil skje i små grupper, men også i større grupper. I disse gruppene vil det utvikles arbeidsmåter som du vil kjenne igjen fra eget arbeid. Gjennom å knytte disse erfaringene sammen med andre deltakeres erfaringer, forskningslitteratur, forelesninger, vil du få mulighet til å finne fram til anvendbar organisasjonspsykologisk kunnskap til bruk i egen organisasjon. Programmet setter i gang en læringsprosess som fortsetter også etter at programmet er slutt.

  Det kreves deltakelse i minimum 75 pst. av samlingene (tilsvarende 15 dager) i tillegg til fullført og bestått eksamen for å få utstedt kursbevis.

  Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende program er veiledningstilbudet estimert til totalt 6 timer.  Eksamen
  Studentene evalueres på karakterskalaen A til F gjennom følgende aktiviteter:
  Prosjektoppgave, utgjør 18 studiepoeng, som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
  Hjemmeeksamen: 72 timers individuell fagoppgave (15 sider) som utgjør 12 studiepoeng.

  For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
  Studentene evalueres på karakterskalaen A til F gjennom følgende aktiviteter:
  Prosjektoppgave, 24 studiepoeng som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil to personer.
  Hjemmeeksamen: 72 timers individuell fagoppgave (15 sider) som utgjør 6 studiepoeng.


  Eksamenskode(r)
  MAN 30811 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3081, 18 studiepoeng.
  MAN 30821 - Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3082, 12 studiepoeng.
  Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

  For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
  MAN 30831 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3083, 24 studiepoeng
  MAN 30841 - Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3084, 6 studiepoeng.
  Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


  Hjelpemidler til eksamen


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

  Krav om 75% oppmøte gjelder ikke for kontinuasjonsstudenter som tidligere har oppfylt dette kravet


  Tilleggsinformasjon
  1. Samling - Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team

  Delmål
  Hva som motiverer og demotiverer teammedlemmer betyr mye for teamets suksess. Derfor er gruppepsykologi et naturlig studieområde for den som er opptatt av resultater. Denne samlingen formidler klassiske strukturerte øvelser og psykologisk teori om grupper og gir nødvendig grunnlag for å forstå de tema som skal tas opp på senere samlinger. Studentene vil erfare og få vitenskapelig dokumentert kunnskap om relasjoner i og mellom arbeidsgrupper.

  Emneoversikt
  Teamutvikling
  Ledelse og kommunikasjon
  Erfaringslæring
  Konkurranse og samarbeid
  Trygghet + angst = prestasjon
  Relasjoner til eksterne konsulenter
  Relasjoner til ledere og medarbeidere
  Gruppeidentitet
  Det ubevisste i grupper
  Endring av gruppekultur
  Trening i deltakende observasjon

  2. Samling - Refleksjonsteam: Roller og gruppefantasier
  Delmål
  Hvordan gruppen konstruerer sin virkelighet har betydning for hvordan den lykkes med sine interne og eksterne relasjoner. Samlingen gir nytt perspektiv på erfaringene fra 1. samling. Den enkelte deltaker vil få mulighet til å studere egen og andres gruppeatferd og relasjonskompetanse i lys av klassisk og nyere psykologiske forskningsresultater og teori .

  Emneoversikt
  Hva kjennetegner det vinnende team?
  Teamdiagnostikk
  Overflateroller, samspillroller og kjerneroller
  Konflikt og konflikthåndtering
  Makt, autoritet og lydighet
  Rolledifferensiering i grupper
  Konstruktive og destruktive krefter i grupper
  Arketypiske roller og dyprollefantasier

  3. Samling - Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsestrategier
  Delmål
  Det er ikke alltid de beste som vinner. Fantasier og følelser har betydning for bedriftens økonomiske resultat. Relasjonskompetanse og inntrykkspåvirkning, både individuelt og mellom organisasjoner, blir en viktig overlevelsesfaktor. Denne samlingen dreier seg om psykologiske faktorer i oppstart, utvikling, markedsføring og opprettholdelse av kunnskapsbedrifter. Studentene vil få dokumentert vitenskapelig innsikt i innovasjonsprosessens psykologi, relasjoner mellom konkurrerende bedrifter, og krav og konsekvenser for den enkelte medarbeider.

  Emneoversikt
  Forberedelse til prosjektoppgave
  Påvirkning og innflytelse
  Oppbygging av kompetanse og tillit
  Ressursutnyttelse og overtallighet
  Prosjektorganisasjonens psykologi
  Psykologisk kapital
  Emosjoners betydning
  Ledelse av nyetablerte team
  Salg og innsalg: Konkurranse som "vinn eller forsvinn"
  Relasjonsbygging
  Krise og nye muligheter


  4. Samling - Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
  Delmål
  Å kjenne seg selv er en kongstanke ved ledelse. I tillegg er emosjonell kompetanse blitt en viktig del av lederrollen. På denne samlingen vil studentene gjennom arbeid i små grupper få økt selvinnsikt. Studentene vil ved hjelp av vitenskapelig dokumenterte psykologiske metoder og praktiske oppgaver bli utfordret til å videreutvikle egen og andres evne til mentalisering og emosjonell intelligens. Sammen med kunnskaper fra moderne personlighetspsykologi vil det bli gitt praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling.

  Emneoversikt
  Leder som hjelper
  Personlighetstyper og –trekk
  Personlighetsendring
  Selvbilde og sosial identitet
  Åpenhet som endringsfaktor
  Emosjonell intelligens
  Livsfeller og barndommens innflytelse
  Empati, ekthet, aksept og forståelse av andre

  5. Samling - Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse
  Delmål
  Læringen skal ikke være bare for skolen, men for livet. Samlingen gir et nytt blikk på tidligere samlinger og gir deltakerne trening i å anvende det som er lært på programmet til å løse lederoppgaver og utvikle nye muligheter. Anvendelse av erfaringsbasert psykologisk kunnskap, dialogisk kommunikasjon og relasjonskompetanse.

  Emneoversikt
  Løsningsfokusert veiledning
  Kollegacoaching og sokratisk dialog
  Selvrefleksjon og personpersepsjon
  Førsteinntrykk og ”impression management”
  Reflekterende team
  Kompetanse og inkompetanse som leder og medarbeider