MAN 3081/3082/3083/3084 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3081/3082/3083/3084 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3081/3082/3083/3084
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Krav om 75% oppmøte gjelder ikke for kontinuasjonsstudenter som tidligere har oppfylt dette kravet.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Norge har lenge hatt ry på seg som et foregangsland innen organisasjonspsykologi. Lederprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi bygger på norsk og internasjonal forskning og erfaring. Programmet gir praktisk nyttig kunnskap for individ og bedrift om kommunikasjon og samspill mellom større grupper, mindre grupper og individer i sosiale systemer. 

Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra bl a gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi. Gjennom programmet skal deltakerne lære å anvende sine kunnskaper i å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap. Det vil bli lagt vekt på å bruke kvantitative og kvalitative metoder så som case og intervju.

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap til bruk i bedrifter og organisasjoner der endring skjer stadig raskere. Du vil få rikelig mulighet til å reflektere over egne erfaringer, anvende og forbedre din samspillkompetanse.

Kunnskapsmål
 • Kjenne til grunnleggende problemstillinger innen ulike deler av psykologien, eksempelvis organisasjonspsykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi
 • Ha kjennskap til og kunne anvende sentrale psykologiske fagbegrep, også i skriftlig arbeid
 • Kjenne til sentral organisasjonspsykologisk forskning og teori av relevans for samspill og ledelse
 • Ha en grunnleggende innsikt i psykologisk teori av relevans for gruppeledelse og relasjonshåndtering
 • Innsikt i kvantitativ og kvalitativ psykologisk metode
Ferdighetsmål
 • Være i stand til å anvende organisasjonspsykologisk kunnskap og erfaring på egen arbeidsplass
 • Kunne forbedre lederferdigheter i samspill
 • Flytte fokus fra mål til prosess og fra egen person til organisasjon
 • Lære å jobbe mer effektivt som leder, eksempelvis hvordan drive prestasjoner i en gruppe, ta beslutninger, håndtere konflikter/skape samarbeid/ fremme trivsel
 • Økt psykologisk kunnskap som eksempelvis er relevant for salgssituasjoner, gjennomføringer av prosjekter, oppfølging av kunder.
Holdningsmål
 • Følelse av økt personlig styrke
 • Oppdagelse av nye muligheter
 • Økt nærhet i mellommenneskelige relasjoner
 • Større verdsetting av liv og arbeid
Kursets innhold
 • Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team
 • Refleksjonsteam: Roller og gruppeprosesser
 • Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsesstrategier
 • Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
 • Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse
Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 152 timer. Hver samling er lagt opp som en sekvens med nøye integrerte forelesninger og øvelser. Mesteparten av arbeidet vil skje i små grupper, men også i større grupper. I disse gruppene vil det utvikles arbeidsmåter som du vil kjenne igjen fra eget arbeid. Gjennom å knytte disse erfaringene sammen med andre deltakeres erfaringer, forskningslitteratur, forelesninger, vil du få mulighet til å finne fram til anvendbar organisasjonspsykologisk kunnskap til bruk i egen organisasjon. Programmet setter i gang en læringsprosess som fortsetter også etter at programmet er slutt. 

Det kreves deltakelse i minimum 75 pst. av samlingene (tilsvarende 15 dager) i tillegg til fullført og bestått eksamen for å få utstedt kursbevis. 

Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende program er veiledningstilbudet estimert til totalt 6 timer pr oppgave.

Studentene evalueres på karakterskalaen A til F gjennom følgende aktiviteter:
Prosjektoppgave, utgjør 18 studiepoeng, som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Hjemmeeksamen: 72 timers individuell fagoppgave (15 sider) som utgjør 12 studiepoeng.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres på karakterskalaen A til F gjennom følgende aktiviteter:
Prosjektoppgave, 24 studiepoeng som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil to personer.
Hjemmeeksamen: 72 timers individuell fagoppgave (15 sider) som utgjør 6 studiepoeng.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team 

Delmål 

Hva som motiverer og demotiverer teammedlemmer betyr mye for teamets suksess. Derfor er gruppepsykologi et naturlig studieområde for den som er opptatt av resultater. Denne samlingen formidler klassiske strukturerte øvelser og psykologisk teori om grupper og gir nødvendig grunnlag for å forstå de tema som skal tas opp på senere samlinger. Studentene vil erfare og få vitenskapelig dokumentert kunnskap om relasjoner i og mellom arbeidsgrupper. 

Emneoversikt 

Teamutvikling 

Ledelse og kommunikasjon 

Erfaringslæring 

Konkurranse og samarbeid 

Trygghet + angst = prestasjon 

Relasjoner til eksterne konsulenter 

Relasjoner til ledere og medarbeidere 

Gruppeidentitet 

Det ubevisste i grupper 

Endring av gruppekultur 

Trening i deltakende observasjon 

2. Samling - Refleksjonsteam: Roller og gruppefantasier 

Delmål 

Hvordan gruppen konstruerer sin virkelighet har betydning for hvordan den lykkes med sine interne og eksterne relasjoner. Samlingen gir nytt perspektiv på erfaringene fra 1. samling. Den enkelte deltaker vil få mulighet til å studere egen og andres gruppeatferd og relasjonskompetanse i lys av klassisk og nyere psykologiske forskningsresultater og teori . 

Emneoversikt 

Hva kjennetegner det vinnende team? 

Teamdiagnostikk 

Overflateroller, samspillroller og kjerneroller 

Konflikt og konflikthåndtering 

Makt, autoritet og lydighet 

Rolledifferensiering i grupper 

Konstruktive og destruktive krefter i grupper 

Arketypiske roller og dyprollefantasier 

3. Samling - Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsestrategier 

Delmål 

Det er ikke alltid de beste som vinner. Fantasier og følelser har betydning for bedriftens økonomiske resultat. Relasjonskompetanse og inntrykkspåvirkning, både individuelt og mellom organisasjoner, blir en viktig overlevelsesfaktor. Denne samlingen dreier seg om psykologiske faktorer i oppstart, utvikling, markedsføring og opprettholdelse av kunnskapsbedrifter. Studentene vil få dokumentert vitenskapelig innsikt i innovasjonsprosessens psykologi, relasjoner mellom konkurrerende bedrifter, og krav og konsekvenser for den enkelte medarbeider. 

Emneoversikt 

Forberedelse til prosjektoppgave 

Påvirkning og innflytelse 

Oppbygging av kompetanse og tillit 

Ressursutnyttelse og overtallighet 

Prosjektorganisasjonens psykologi 

Psykologisk kapital 

Emosjoners betydning 

Ledelse av nyetablerte team 

Salg og innsalg: Konkurranse som "vinn eller forsvinn" 

Relasjonsbygging 

Krise og nye muligheter 

 

4. Samling - Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre 

Delmål 

Å kjenne seg selv er en kongstanke ved ledelse. I tillegg er emosjonell kompetanse blitt en viktig del av lederrollen. På denne samlingen vil studentene gjennom arbeid i små grupper få økt selvinnsikt. Studentene vil ved hjelp av vitenskapelig dokumenterte psykologiske metoder og praktiske oppgaver bli utfordret til å videreutvikle egen og andres evne til mentalisering og emosjonell intelligens. Sammen med kunnskaper fra moderne personlighetspsykologi vil det bli gitt praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling. 

Emneoversikt 

Leder som hjelper 

Personlighetstyper og –trekk 

Personlighetsendring 

Selvbilde og sosial identitet 

Åpenhet som endringsfaktor 

Emosjonell intelligens 

Livsfeller og barndommens innflytelse 

Empati, ekthet, aksept og forståelse av andre 

5. Samling - Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse 

Delmål 

Læringen skal ikke være bare for skolen, men for livet. Samlingen gir et nytt blikk på tidligere samlinger og gir deltakerne trening i å anvende det som er lært på programmet til å løse lederoppgaver og utvikle nye muligheter. Anvendelse av erfaringsbasert psykologisk kunnskap, dialogisk kommunikasjon og relasjonskompetanse. 

Emneoversikt 

Løsningsfokusert veiledning 

Kollegacoaching og sokratisk dialog 

Selvrefleksjon og personpersepsjon 

Førsteinntrykk og ”impression management” 

Reflekterende team 

Kompetanse og inkompetanse som leder og medarbeider 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30811
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3081, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3082, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30831
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2) Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3083, 24 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30841
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3084, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3081, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30811
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3082, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar: Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3083, 24 studiepoeng
Eksamenskode:MAN 30831
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3084, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30841
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.